Pwy goblyn sydd wedi codi arwyddion 30m.y.a. newydd yng Nghonwy?

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y terfyn cyfreithlon yw 60m.y.a. ond mae arwyddion newydd wedi ymddangos dros nos yng Nglasfryn

Stori luniau: Diwrnod o weithredu yn Aberteifi dros Balesteina

Cip ar dri digwyddiad gafodd eu cynnal yn y dref dros y penwythnos

Galw ar y sector cyhoeddus i greu dyfodol natur bositif

Daw’r alwad wrth i arweinwyr gwleidyddol gyfarfod ar gyfer Cynhadledd COP28

Cegin Medi: Kebabs twrci Nadoligaidd

Medi Wilkinson

Mae’r cyfan yn bwydo teulu o chwech am £2.50 y pen

Nid eich anghenfil bach cyfleus chi mohonof

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio am bwysigrwydd ‘ailddyfeisio’r prif gymeriad’

Dr Nia Jones

Elin Wyn Owen

“Rydyn ni angen mwy o feddygon, ond hefyd pobol sydd yn gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd ym mhob maes”

Crock-Â-Shwt – cwmni’r crochenydd sy’n hoffi cowbois

Cadi Dafydd

“Pan ddechreuais wneud y crochenwaith, roedd yna lot o freninesau drag arnyn nhw, yna fe wnes i droi at enwogion Cymraeg”

Buddug – un i gadw llygaid arni

Elin Wyn Owen

Aeddfed y tu hwnt i’w blynyddoedd – dyna’r unig ffordd i ddisgrifio artist 17 oed o bentref Brynrefail ger Llanberis

Daeth eto’r Adfent

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cyfle i ddiffodd y canhwyllau un wrth un

Rhaglen Colleen Ramsey ymhlith arlwy Nadoligaidd S4C eleni

“I fi, does dim byd yn well dros y Nadolig na’r teulu i gyd yn dod draw a mwynhau bwyd arbennig yr Ŵyl rownd y bwrdd”

Negeseuon “pwysig” y sioe gerdd Everybody’s Talking About Jamie

“Fyddwn i’n tybio mai ychydig iawn o bobol sy’n gweiddi ynglŷn â’r sioe yma sydd wedi bod yn ei gweld hi,” medd Beca Brown

‘Banc Lloyds wedi cefnu ar bobol’

Cynghorydd yn ymateb i’r newyddion am gau cangen Caernarfon

Helpu plant a’u rhieni i gysgu’n well yn y nos

Mae diffyg cwsg, sydd ar gynnydd, yn ddrwg i’r iechyd, yn ôl mam o Wrecsam

Galw am gynnig wythnos am ddim mewn gwersyll awyr agored i bob disgybl

Y Ceidwadwyr Cymreig sydd wedi cyflwyno’r bil, ond “dydy hynny, yn syml, ddim yn fforddiadwy,” medd y Gweinidog Addysg

Yr Urdd ddim am “eistedd yn ôl” yn dilyn adroddiad cadarnhaol

“Dydy pobol ddim yn disgwyl i fudiad ieuenctid sy’n gorff trydydd sector sy’n gweithredu drwy’r Gymraeg i gael llawer o gyswllt gyda’r economi”

Y cynllun rhandiroedd sy’n adfywio byd natur a bywyd gwyllt

Mae Dyffryn Caredig Partneriaeth Ogwen yn un enghraifft o randir llwyddiannus gan fenter gymdeithasol

Galw am gefnogaeth i gael opsiwn Cymraeg ar gêm gyfrifiadurol boblogaidd

Mae Bardd Plant Cymru a disgyblion ym Mhontyberem yn ceisio cefnogaeth gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru
Chwaraewyr rygbi mewn sgarmes

Dadl yn y Senedd am bwysigrwydd rygbi ar lawr gwlad

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Mae pryderon y gallai nifer o glybiau orfod dod i ben oherwydd costau ynni cynyddol

Mark Williams drwodd yng Nghaerefrog, ond Jamie Jones a Jamie Clarke allan

Y diweddaraf o Bencampwriaeth Snwcer y Deyrnas Unedig

Pencampwriaeth Snwcer y Deyrnas Unedig: Mark Williams yn herio Jamie Clarke

Bydd Jamie Jones hefyd yn wynebu Judd Trump am le yn rownd yr wyth olaf

Rheolwr Abertawe’n cadarnhau cytundeb deufis i gyn-seren Uwch Gynghrair Lloegr

Mae’r asgellwr Yannick Bolasie, oedd yn werth £25m ar un adeg, yn cynnig opsiwn ymosodol ychwanegol i’r Elyrch

Cyflwyno rhaglen ddogfen ar Ddiwrnod AIDS y Byd ‘fel dod allan eilwaith’ i Stifyn Parry

Bydd ‘Paid â Dweud Hoyw’ yn cael ei darlledu ar S4C heno (nos Wener, Rhagfyr 1)

‘Honiadau parhaus am S4C yn peri pryder’

Mae’r pryder “yn fwy felly o ystyried pa mor bwysig yw llwyddiant y sianel i’r Gymraeg a Chymru fel gwlad”, medd cadeirydd un o bwyllgorau’r Senedd

Shane McGowan: “Ni bheidh do leitheid arist ann” (Welwn ni fyth mo’i debyg eto)

Mae Liz Saville Roberts ymhlith y rhai sydd wedi talu teyrnged i brif leisydd The Pogues, sydd wedi marw’n 65 oed

Llanast Llanrwst yn ugain oed

Cadi Dafydd

“I raddau, rydyn ni’n gweld ei fod o wedi newid agweddau pobol tuag at y Gymraeg, bod o’n gallu bod yn beth cadarnhaol a da”
Canolfan ddarlledu newydd BBC Cymru Caerdydd

Annog gweinidogion i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu i Gymru

Daw’r alwad mewn llythyr agored at Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau yn Llywodraeth Cymru

Galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi’r celfyddydau yng Nghymru

Daw’r alwad gan Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, ar ôl i nifer o sefydliadau golli arian yn ddiweddar

Tamsin Cathan Davies

“Roeddwn i’n hapus iawn pan ddes i o hyd i gopi ail-law o Superted yn yr Anialwch”

Addasu stori “hollol biwtiffwl” i’r Gymraeg

Non Tudur

Mae llyfr graffeg sydd wedi cael ei droi’n gyfres deledu boblogaidd ar Netflix, bellach ar gael yn yr iaith Gymraeg

Newyddion yr Wythnos (Rhagfyr 2)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth am ddweud pam mae’r cylchgrawn Time wedi dewis chi’n Berson y Flwyddyn?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Mae bocs wedi cyrraedd eich tŷ mewn cyflwr ofnadwy – beth sydd wedi digwydd?

Cyhoeddi fersiwn newydd o’r llyfr Welcome to Welsh

Mae hi’n 40 mlynedd ers i Heini Gruffudd ysgrifennu’r llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Cerdyn Post… o Jamaica

Mae Fern Hudson wedi bod i Jamaica i weld ei theulu ac wedi ysgrifennu cerdyn post at Lingo360

Diwrnod i fod yn Ddiolchgar

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut maen nhw’n dathlu yn America

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Beth fyddai plant wedi ysgrifennu mewn capsiwl amser 100 mlynedd yn ôl?

Adeiladu byd dychmygol: Sgwrs gyda Dafydd Owain

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn siarad efo’r cerddor am ei fideo ar gyfer Uwch Dros y Pysgod

Blas o’r bröydd

Cyflenwr Arbenigol Salvia yng Ngheredigion

Chwilio am athro soddgrwth a darganfod garddwr hyfryd!

Y Canon Aled Williams, Llanllwni yn ennill cadair Eisteddfod Aelhaearn

Dylan Lewis

Y gerdd yn sefyll yn amlwg mewn cystadleuaeth safonol, lle gellid bod wedi cadeirio pedair cerdd

Beirdd Ysgol Henry Richard

Enfys Hatcher Davies

Cyfweliad gydag enillwyr Cadair a Thlws Eisteddfod Ysgol 2023.

Noson Lawen 10fed o Tachwedd

Mared Hopkins

Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru Ystrad Fflur 2024

Cadwyn Gyfrinachau Caernarfon – Tachwedd 2023

Mirain Llwyd

Tro hwn Mark ‘Cameras’ Roberts sydd yn ateb y cwestiynau ac yn rhannu ffaith am y Brenin Charles…

Siopa Nadolig yn Llanbed

Rhys Bebb Jones

Y Cyngor Tref a’r Siambr Fasnach yn cefnogi busnesau Llanbed

Creu GIFs i’r fro

Cerys Lloyd

GIFs o olygfeydd lleol wedi’u creu i’r cyfryngau cymdeithasol gan ddisgyblion yr ardal

Cyfweliad arbennig ag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s

Dylan Lewis

Croeso cynnes nôl i Gaffi Conti’s yn Llanbed.

“Ceredigion neu Sir Gâr?” : Lansio Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

Rhaglen gyntaf ‘Podlediadau Pedr’ ar gael i wrando NAWR!