Cyhoeddi enillwyr Priodas Pymtheg Mil ddyddiau’n gynnar

Daw hyn gan fod y “bleidlais wedi’i chyfaddawdu”, yn ôl S4C

Y Blaid Werdd yn datgelu eu maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol

Byddai’r arian sy’n cael ei godi o drethu’r cyfoethog a’r benthyca i fuddsoddi yn “trawsnewid” iechyd, tai a thrafnidiaeth yng Nghymru meddai’r blaid
Steve Cooper

Caerlŷr gam yn nes at benodi cyn-reolwr Abertawe

Mae adroddiadau bod Steve Cooper ar fin llofnodi cytundeb i ddod yn rheolwr y clwb

Democratiaid Rhyddfrydol yn addo £10m i gyflogi arolygwyr carthion

Byddai’r blaid yn cynnal arolygiadau di-rybudd

S4C a Media Cymru yn cyhoeddi enillwyr Cyllid Datblygu Fformatau Byd-Eang

Bydd y cwmnïau llwyddiannus yn derbyn cyllid a chymorth arbenigol i ddatblygu syniadau fformat dros y tri mis nesaf

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di? 

Galw am greu rhwydwaith o lyfrgelloedd teganau ar draws Cymru

Elin Wyn Owen

Yn ôl Cyfeillion y Ddaear, gall lyfrgelloedd teganau leihau gwastraff, lleihau’r defnydd o blastig, lleihau allyriadau hinsawdd ac arbed arian

Cyhuddo Jo Stevens o fod yn “nawddoglyd a dirmygus” tuag at Gymru

Mae Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi beirniadu’r ymgeisydd Llafur all fod yn Ysgrifennydd Gwladol nesaf Cymru

Pedwar o Gymru yng ngharfan hoci Prydain ar gyfer y Gemau Olympaidd

Bydd Rupert Shipperley, Jacob Draper, Gareth Furlong and Sarah Jones yn teithio i Paris

Jac Morgan allan o garfan rygbi Cymru ag anaf

Bydd Dewi Lake yn gapten yn ei le

Cau Allan Dinorwig yn 1874 yn “rhan bwysig o hanes Cymru sy’n cael ei esgeuluso”

Ddydd Sul yn Llanberis, bydd cyfle i ddod ynghyd i ganu emynau’r chwarelwyr, cofio’r cau allan a galw am warchod hen enwau Cymraeg Chwarel Dinorwig
Ffermio

Etholiad Cyffredinol 2024: Beth mae’r pleidiau’n ei addo i ffermwyr?

Ymysg eu hymrwymiadau mae cynyddu cyllidebau amaethyddol, ailagor cytundeb masnach Awstralia a gohirio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
Ann Davies, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin

Blwyddyn wrth y llyw: Ymgeisydd yn canmol arweinyddiaeth Rhun ap Iorwerth

“Cryfder Adam Price oedd polisi… a chryfder Rhun ap Iorwerth ydy cyfathrebu”

Angen adolygu’r fframwaith cyllido, medd Jo Stevens

Bu llefarydd materion Cymreig y Blaid Lafur yn siarad â golwg360 ar ôl iddyn nhw lansio’u maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol

Jo Stevens yn amddiffyn parasiwtio ymgeiswyr i mewn o Loegr

Roedd prinder amser cyn gorfod cyflwyno enwau ymgeiswyr, medd llefarydd materion Cymreig Llafur yn San Steffan

Plaid Cymru’n “dangos eu bod yn gwrando ar fenywod”

Kiera Marshall, ymgeisydd y Blaid yng Ngorllewin Caerddd, fu’n siarad â golwg yn dilyn lansio maniffesto Plaid Cymru

Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi “ailasesu” cynlluniau ar gyfer Kop newydd

Roedd disgwyl eisteddle ar gyfer 5,500 o bobol, ond bydd yr eisteddle dros dro’n cael ei gynyddu i 3,000 am y tro

James Botham wedi’i ychwanegu at garfan rygbi Cymru dros yr haf

Bydd tîm Warren Gatland yn herio De Affrica yn Twickenham cyn teithio i Awstralia

Dechrau da i dîm rygbi merched y Bala

Erin Aled

Enillodd y tîm newydd sbon eu gêm gyntaf yn ôl ar eu newydd wedd o 53-5 yn erbyn y Market Bosworth Lionesses

Cytundeb newydd i hyfforddwr gôl-geidwaid Abertawe

Mae Martyn Margetson wedi llofnodi cytundeb tair blynedd ar drothwy ymgyrch Ewro 2024 gyda Lloegr

Ymestyn cytundeb Erik ten Hag yw’r “penderfyniad synhwyrol”

Cyfrif cefnogwyr Cymraeg Clwb Pêl-droed Manchester United yn ymateb i gytundeb newydd y rheolwr

Cartref parhaol i griw Voicebox yn Wrecsam

Cyfle cyffrous wrth adnewyddu ac aildanio ganol ddinas Wrecsam

Fy Hoff Raglen ar S4C

Sue Coleman

Y tro yma, Sue Coleman  o Fae Colwyn sy’n adolygu’r rhaglen Trefi Gwyllt Iolo

Astudio sut mae hiwmor yn effeithio ar berthnasau cyplau hŷn

Mae academyddion o Brifysgol Aberystwyth yn dechrau astudiaeth ar sut mae pobol dros 60 mlwydd oed yn defnyddio hiwmor gyda’u cymar

Dyfodol côr Only Boys Aloud yn ansicr heb gyllid

Mewn apêl frys, mae elusen Aloud, sy’n gyfrifol am y côr, yn dweud bod rhaid iddyn nhw godi £150,000

Nia Ben Aur “yn dangos bod y Gymraeg yn llawer mwy na iaith yr ystafell ddosbarth”

Erin Aled

Mae Osian Rowlands, y cyd-arweinydd, yn ymfalchïo bod cynifer o gantorion di-Gymraeg yn rhan o’r sioe eleni hefyd

Cynlluniau i agor Hwb Treftadaeth a Chelf i Ddyffryn Nantlle

Cadi Dafydd

Byddai’r hwb yn cynnwys ardal i gyfleu hanes cymdeithasol a threftadaeth yr ardal, ynghyd â gofod ac unedau i artistiaid

Cwestiynau i Blaid Cymru

Yn enw democratiaeth rhaid i’r Blaid wneud tro pedol ynglŷn â’r dull o bleidleisio cyfrannol sydd i’w fabwysiadu

Prifysgol Bangor dan y lach

Yr wyf i a nifer o raddedigion eraill yn barod i ddychwelyd ein tystysgrifau gradd i Brifysgol Bangor

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di? 

Hanes y dref hynafol ger y ffin â Chymru a Lloegr

Irram Irshad

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 wedi bod i Gas-gwent yn Sir Fynwy

Newyddion yr Wythnos Mehefin 15

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dach chi eisiau cyfle i holi Angharad Tomos?

Bethan Lloyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu digwyddiad i ddysgwyr efo’r awdur ac ymgyrchydd iaith

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi wedi creu rhywbeth arloesol. Be dach chi’n mynd i wneud?

Gweiadur (Rhan 1): Fy hoff wefan Gymraeg!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae’r wefan wedi ei helpu gyda dysgu’r iaith

Yr heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl

Irram Irshad

Mae Wythnos Gofalwyr yn codi ymwybyddiaeth am y cyfraniad maen nhw’n gwneud i deuluoedd a chymunedau

Newyddion yr Wythnos (8 Mehefin)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cadw enwau’r hen lwybrau ar gof a chadw

Dr James January-McCann

Colofnydd Lingo360 sy’n edrych ar y gwahanol enwau am ‘lwybr’ yn Gymraeg

Blas o’r bröydd

Cerdded drwy anialwch garw Patagonia

Helen Davies

Taith heriol i godi arian at Ganolfan Ganser Felindre

Rhodd ariannol i elusen HAHAV gan Gymdeithas Aredig Ceredigion

Eluned Rowlands

Cefnogi elusen leol yn dilyn cynnal Cystadleuaeth Aredig Cymru a Chystadleuaeth Aredig Ceredigion

Crysau lliwgar Gŵyl y Felin

Ar Goedd

Dyma eich cyfle olaf i fachu bargen

Mwrdwr yn y Marine!

Dana Edwards

Ffansi noson mas llawn dirgelwch? Noson wych i grŵp o ffrindiau neu unigolion chwilfrydig.

Canu mawr ym Mhenparcau!

Catrin Pugh-Jones

Cyngerdd i godi arian i Ward Meurig Ysbyty Bronglais

Cyfanswm grantiau gan Elusen Ogwen yn mynd dros £50,000

Caren Brown

Ariannu prosiectau sy’n gwella’r amgylchedd lleol

Rhodd ariannol i elusen HAHAV gan Gymdeithas Aredig Ceredigion

Alex Hollick

Cefnogi elusen lleol yn dilyn cynnal Cystadleuaeth Aredig Cymru a Chystadleuaeth Aredig Ceredigion

Rhodd ariannol i elusen HAHAV gan Gymdeithas Aredig Ceredigion

Patricia Di Marco

Cefnogi elusen leol yn dilyn cynnal Cystadleuaeth Aredig Cymru a Chystadleuaeth Aredig Ceredigion

Rhodd ariannol i HAHAV Ceredigion gan Gymdeithas Aredig Ceredigion

RHIAN DAFYDD

Cefnogi elusen lleol yn dilyn cynnal Cystadleuaeth Aredig Cymru a Chystadleuaeth Aredig Ceredigion