Disgwyl i Rhun ap Iorwerth arwain Plaid Cymru

Mae pob aelod arall o’r blaid yn y Senedd bellach wedi cadarnhau na fyddan nhw’n sefyll
Gerddi Sophia

Yr Eryr wedi glanio yng Nghaerdydd

Buddugoliaeth o 51 rhediad i Essex yng Ngerddi Sophia

Lansio ymchwiliad i ddealltwriaeth Whitehall o ddatganoli

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol yn edrych ar ddealltwriaeth Whitehall o ddatganoli yn y Deyrnas Unedig

Cyfle i bleidleisio dros brosiectau ysbrydoledig Ceredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gwahodd pobol y sir i bleidleisio dros eu hoff brosiect ysbrydoledig.

Gwobrau Celtaidd i S4C a’r BBC

Aeth tair gwobr i S4C a thair i’r BBC

Cory Hill yn tynnu’n ôl o garfan Cymru ar gyfer Cwpan y Byd

Mae’r chwaraewr ail reng wedi derbyn cytundeb newydd gan glwb

Papur newydd yn ymddiheuro am hiliaeth ddwy ganrif yn ôl

Cafodd degau o bobol frodorol eu llofruddio yn Awstralia yn 1838

Cymru heb fwrw targedau amseroedd aros canser

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi mynegi eu pryder wrth i bedair cenedl y Deyrnas Unedig fethu a chyrraedd targedau triniaeth canser

Teulu o Nefyn yn noddi artistiaid o Wcráin

Lowri Larsen

Yr artistiaid yn dweud eu bod nhw wedi’u “hamgylchynu gan bobol ofalgar, llawn cydymdeimlad sy’n barod i helpu ar unrhyw adeg”

Cefnogaeth y Senedd i ddatganoli dŵr yn “annigonol”

“Briwsion yn unig” fyddai datganoli dŵr a dydy cefnogaeth y Senedd ddim o reidrwydd yn sicrhau y bydd y broses yn mynd yn ei blaen, medd Gwern Gwynfil

Aaron Ramsey i Gaerdydd?

Cip ar y chwaraewyr y gallai rheolwr newydd yr Adar Gleision droi atyn nhw

‘Angen i ofal anhwylderau bwyta roi mwy o ystyriaeth i iechyd meddwl’

“Mae yno wir elfennau y buasai modd eu gwella o ran edrych ar yr elfennau seicolegol a deall ein bod ni’n unigolion ac nid jyst pwysau neu ystadegau”

Ailagor Oriel Ysbyty Gwynedd yn cynnig “gobaith a rhyddhad”

“Gobeithio y bydd yn rhoi rhywfaint o obaith a rhyddhad i bobol rhag pryderon, os dim ond am ychydig eiliadau”

Taith gerdded Ifor ap Glyn o Gaerdydd i Gaernarfon

Yn ystod taith Sha Thre / Am Adra, bydd y bardd yn cynnal gig bob noson yng nghwmni beirdd neu gerddorion lleol er budd achosion lleol

Grŵp menywod newydd y Senedd yn annog cydraddoldeb o fewn gwleidyddiaeth

Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar drafod polisïau a chyfreithiau newydd, ac yn galluogi menywod i gefnogi ei gilydd ynghyd â menywod eraill

Llyfr y Flwyddyn a Barn y Bobl 2023

Cyfle i ddarllen mwy am rai o'r llyfrau ac awduron, ac i bleidleisio dros eich hoff gyfrol

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Gwenllian Ellis

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Osian Wyn Owen

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Peredur Glyn

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Luned a Huw Aaron

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Elinor Wyn Reynolds

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Llŷr Titus

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni
Pêl griced wen

Morgannwg am geisio taro’n ôl yn erbyn Essex

Collon nhw yn erbyn Surrey yn eu gêm ddiwethaf, ond maen nhw wedi ennill pedair allan o’u chwe gêm ugain pelawd hyd yn hyn

Ben Foster yn aros gyda Wrecsam

Mae’r golwr wedi llofnodi cytundeb ar gyfer y tymor hwn ar ôl plesio ddiwedd y tymor diwethaf wrth i Wrecsam ennill dyrchafiad

Llwybr astudio newydd yn cyfuno rygbi â gwaith academaidd

“Talent ifanc Cymru yw’r dyfodol, a bydd y bartneriaeth hon yn helpu i greu llwybr arall eto iddynt yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod”
Gerddi Sophia

Crasfa i Forgannwg gan Surrey

Bowlio llac yn costio’n ddrud yng Nghaerdydd

Amddiffynnwr Abertawe wedi llofnodi cytundeb newydd ar ôl ansicrwydd

Bydd Kyle Naughton yn aros gyda’r Elyrch tan o leiaf fis Mehefin 2024
Pêl griced wen

Gemau criced dynion Morgannwg a merched Western Storm gefn wrth gefn yng Nghaerdydd

Y gobaith yw y bydd cynnal y gemau ar yr un diwrnod yn codi proffil gêm y merched

Penodi Manon Edwards Ahir yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata S4C

Wedi gweithio ym myd newyddiaduraeth a chyfathrebu ers dros 25 mlynedd, bu’n gweithio i Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn fwy diweddar

Eisteddfod yr Urdd yn cael ei hanwybyddu gan newyddion Saesneg BBC Cymru

Celt Roberts

Yn ôl Celt Roberts, mae angen sicrhau bod yr Urdd yn cael y “sylw dyladwy” ar y newyddion bob nos yn ystod wythnos yr ŵyl yn y dyfodol

Cofio Dafydd Hywel, “y dyn llawn”

Bydd teyrngedau lu ar raglen deledu arbennig fydd i’w gweld ar S4C heno (nos Sul, Mehefin 4) am 9 o’r gloch

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a’r Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg

Ysgoloriaeth i Llŷr Evans o Ynys Môn, a’r Fedal i Lara Rees o Abertawe

‘Dylai Bardd Plant Cymru fod yn fardd’

Neges ar y cyfryngau cymdeithasol am benodiad Nia Morais yn arwain at drafodaeth ynghylch beth yw bardd
Arddangosfa-celf-a-cherddi

Celf, cerddi… a Colin Jackson!

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio ar un noson boho ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cip ar garfan Cymru

Gwilym Dwyfor

Ychydig dros wythnos sydd i fynd cyn i Gymru ailafael yn eu hymgyrch i gyrraedd Ewro 2024 yn yr Almaen

Creu cracers sydd cystal â’r caws Cymreig

Cadi Dafydd

“Y peth gorau am Cradocs’ Savoury Biscuits ydy fy staff. Nhw ydy’r busnes. Maen nhw i gyd yn fenywod sy’n byw yn lleol”

Arddangosfa o ffotograffau yn edrych ar hanes y diwydiant glo

Aelodau o Glwb Camera Maesycwmer yn Sir Caerffili sydd wedi tynnu’r lluniau ar gyfer yr arddangosfa

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 3)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Lansio Lingo+

Roedd Bethan Lloyd, golygydd Lingo Newydd a Lingo360, yn sgwrsio â’r colofnydd Francesca Sciarrillo

Atgofion melys o fynd i Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf

Francesca Sciarrillo

Roedd colofnydd Lingo360 wedi ennill Medal y Dysgwyr yn 2019 sydd wedi ‘newid ei bywyd yn llwyr’

Medalau’r dysgwyr i Gwilym Morgan ac Yvon-Sebastien Landais

Medal y Dysgwyr i Gwilym, a Medal Bobi Jones i Seb

Newyddion yr Wythnos (Mai 27)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dysgwr o Galiffornia yn dod i Gymru am y tro cyntaf

Mae Pawlie Bryant wedi bod ar ‘anturiaeth Gymreig wallgof’

Newyddion yr Wythnos (Mai 20)

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Gŵyl Fwyd a Salem ar y traeth!

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn mwynhau bwyd da yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon

Newyddion yr Wythnos (Mai 13)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Blas o’r bröydd

Diolch Odwyn Davies

Eryl Evans

Anrhydeddu dyn gofalgar am gynrychioli Ward Llangybi dros y blynyddoedd.

Llwyddiant ar y cae criced!

Manon Wright

Ysgolion Cylch Aeron yn cymryd rhan yn yr ŵyl griced yn Aberaeron.

Cerdd dantwyr o fri !

Alwena Williams

Llwyddiant yn Llanymddyfri

Parêd y ddwy Dywysoges Gwenllïan

Cyngor Tref Aberystwyth

Carnifal yn Aberystwyth i ddathlu dwy Wenllïan arbennig

Pobl ifanc Bro Caron yn llwyddo yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin

Efan Williams

Bu nifer o blant a phobl ifanc Bro’r Barcud yn brysur yn cynrychioli’r ardal yn yr Eisteddfod.

Ailhadu Glaswellt

Eleri James

Arddangosiad Arbennig

Cael house party heb ofyn i fy rhieni!

Dylan Lewis

Morgan James, Mark Lane sy’n ateb cwestiynau “Cadwyn y Cyfrinachau” yn rhifyn Mehefin Clonc

Ailhadu glaswellt – arddangosiad arbennig

Sara Jenkins

Apêl Sir Nawdd CFAC Ceredigion 2024 yn rhoi sylw i ddulliau ailhadu effeithiol

Plannu Blodau Haul

Grwp Bl.5a6 Ysgol Bro Siôn Cwilt

Plant Bro Siôn Cwilt yn dysgu sut mae plannu blodau haul!

Ar Ras yn Rhydlydan

Robyn Tomos

Rasys Harnais Talgarreg

Poblogaidd