Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Naw ym mhob deg yn y gorllewin yn teimlo bod gwasanaethau bws wedi gwaethygu

Mae arolwg yn “paentio darlun clir”, yn ôl Plaid Cymru

Cau wardiau yn Ysbyty Maelor Wrecsam oherwydd norofeirws

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhybuddio’r cyhoedd i olchi eu dwylo yn rheolaidd ac osgoi lleoliadau iechyd a gofal os oes ganddyn nhw symptomau
Y bardd yn cael ei urddo â gradd anrhydedd ac yn gwenu'n llydan

Cofio Benjamin Zephaniah – a’i angerdd tuag at yr iaith Gymraeg

Non Tudur

Bu farw un o arwyr y byd barddol yn Lloegr yn 65 oed

Cymeradwyo cynlluniau llawn fferm wynt alltraeth yng Nghonwy

Gall fferm wynt alltraeth Awel y Môr bweru mwy na hanner cartrefi Cymru pan yn weithredol

Tri llyfr i ddysgwyr sy’n berffaith fel anrhegion

Pawlie Bryant

Ac os ydy hynny’n golygu cefnogi eich siop lyfrau leol – gorau oll!

“Digon yw digon”: Gwrthod datblygiad fyddai’n troi Môn yn “faes chwarae i ymwelwyr”

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cais i ddatblygu cabanau yn ardal Dwyran wedi cael ei ddisgrifio fel un “gwarthus”

Hwb bancio newydd yn gam ymlaen i arian parod

Catrin Lewis

Mae hwb bancio cyntaf Cymru wedi agor ym Mhrestatyn gyda’r bwriad o wneud bancio wyneb i wyneb yn haws

Siân Doyle wedi’i chludo i’r ysbyty yn dilyn gorddos

Daeth ei gŵr o hyd iddi’n anymatebol yn ystod y nos, yn ôl datganiad

“Sobor ofnadwy” fod WHSmith yn cau siop arall yng Nghaernarfon

Bydd yn cael “effaith reit drwm ar bobol Caernarfon”, yn ôl un o’r trigolion lleol

‘Gallai’r Ewros fod yn dyngedfennol i ddyfodol Rob Page’

Byddai Cymru’n herio Ffrainc, yr Iseldiroedd ac Awstria yn Ewro 2024 pe baen nhw’n cymhwyso – Dylan Ebenezer sy’n trafod eu gobeithion

Gêm gyfartal ddi-sgôr i ferched Cymru yn erbyn yr Almaen

Perfformiad gorau’r ymgyrch i orffen yn gryf yn Abertawe

Holi barn pobol Ceredigion am ail Ganolfan Les

Cyfle i adnabod problemau iechyd a llesiant posib cyn iddyn nhw godi

Tair miliwn o bobol yn dysgu Cymraeg ar Duolingo

Cynyddodd nifer y dysgwyr gan 38% yn ystod 2023, o gymharu â chynnydd o 26% yn 2022

“Mae’n bwysig iawn i bobol ifanc allu rhannu eu llais”

Mae Olivia Smolicz wedi bod yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Nhŷ’r Cyffredin yn ddiweddar
Byd-Dwr-Wrecsam-1

Cymhelliant ariannol i hyfforddwyr nofio yn Wrecsam sy’n fodlon gloywi eu Cymraeg

Dr Sara Louise Wheeler

Tad lleol sy’n cynnig £2,000 o’i boced ei hun er mwyn cau pen y mwdwl ar y sefyllfa
Stadiwm Swansea.com

Gwrthod yr hawl i Abertawe siarad ag is-reolwr Spurs

Mae’r Elyrch yn awyddus i ddenu Chris Davies yn ôl i Stadiwm Swansea.com

Taith ysbrydoledig Harrison Walsh

Mae’r para-athletwr wedi trechu trawma

Merched Cymru’n gobeithio gorffen yn gryf yn erbyn yr Almaen

Mae tîm Gemma Grainger eisoes wedi sicrhau y byddan nhw’n gostwng i Gynghrair B yng Nghynghrair y Cenhedloedd ar ôl ymgyrch siomedig

Rheolwr Abertawe wedi’i ddiswyddo

Daw hyn ar ôl dechrau siomedig yn y Bencampwriaeth y tymor hwn

Clara Evans yn torri record marathon merched Cymru

Gorffennodd hi mewn amser trawiadol o ddwy awr, 25 munud a phedair eiliad

Dim pantomeim cwmni Mega eleni

Non Tudur

Y gobaith yw y bydd y cwmni yn dychwelyd “gyda bang” yn 2024
Y bardd yn cael ei urddo â gradd anrhydedd ac yn gwenu'n llydan

Teyrngedau i’r bardd Benjamin Zephaniah, sydd wedi marw’n 65 oed

Roedd yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod a’r Gymraeg, ac yn credu y dylid dysgu Cymraeg i blant drwy’r Deyrnas Unedig

Cadeirydd S4C am fynd gerbron pwyllgor yn San Steffan

Bydd Rhodri Williams yn rhoi tystiolaeth i wrandawiad atebolrwydd, i archwilio trefniadau llywodraethiant y sefydliad a gweithrediad y bwrdd unedol

Cyhoeddi adroddiad Capital Law i amgylchedd gwaith S4C

Mae’r adroddiad yn nodi nad oes tystiolaeth ddogfennol i brofi nifer o’r enghreifftiau, na thystiolaeth gan fwy nag un tyst, ond fod yna “thema amlwg”

Cwmni opera cenedlaethol yn penodi Cyfarwyddwr dros dro

Bydd Aidan Lang yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd yn y byd opera

Unigrwydd yn brathu ar ôl ysgaru  

Wynford Ellis Owen

“Ar ôl 21 mlynedd o briodas, bu i mi a fy ngwraig ysgaru. Ei phenderfyniad hi oedd hyn, nid fi”

S4Cymraeg sâl

 Hyfryd gwrando ar Gymraeg coeth Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Tri llyfr i ddysgwyr sy’n berffaith fel anrhegion

Pawlie Bryant

Ac os ydy hynny’n golygu cefnogi eich siop lyfrau leol – gorau oll!

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Beth am ysgrifennu llythyr at Siôn Corn gan Brif Weinidog Cymru?

Cerdyn Post… o India

Mae Jay Ramsurrun wedi bod i India am y tro cyntaf eleni ac wedi ysgrifennu cerdyn post at Lingo360

Y dyn sy’n gofalu am hanes enwau lleoedd yng Nghymru

Nant Llyn y Gŵr Drwg, Pwll Uffern – mae gan bob enw stori, meddai’r Dr James January-McCann

Newyddion yr Wythnos (Rhagfyr 2)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Beth am ddweud pam mae’r cylchgrawn Time wedi dewis chi’n Berson y Flwyddyn?

Hwyl gyda Geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Mae bocs wedi cyrraedd eich tŷ mewn cyflwr ofnadwy – beth sydd wedi digwydd?

Cyhoeddi fersiwn newydd o’r llyfr Welcome to Welsh

Mae hi’n 40 mlynedd ers i Heini Gruffudd ysgrifennu’r llyfr ar gyfer dysgwyr Cymraeg

Cerdyn Post… o Jamaica

Mae Fern Hudson wedi bod i Jamaica i weld ei theulu ac wedi ysgrifennu cerdyn post at Lingo360

Blas o’r bröydd

Llwybr Nadolig

Catherine Taylor

Celf Nadoligaidd newydd yn Aberystwyth 

Hwyl yr Ŵyl yn yr Haf

Rownd a Rownd

Y Nadolig yn hen hanes i griw ffilmio Rownd a Rownd

Caws Teifi

Gwyneth Davies

Dwlu ar gaws Cymreig

Swyddog heddlu o Gaergybi’n cael gwadd i Stryd Downing

Y Glorian

Mae PC Lisa Thomas yn ymwneud hefo’r Heddlu Bach yn y dref

Cowbois Rhos Botwnnog yn ôl yn Y Seler

Aled Evans

Pedair mlynedd yn hwyrach na’r disgwyl, roedd hi’n noson gwerth aros amdani.

Andrew Teilo yn Awen Teifi

Aled Evans

Yr actor adnabyddus yn arwyddo copïau o’i nofel newydd

Naws Nadolig Ysgol Rhos Helyg

Efan Williams

Digwyddiadau Nadoligaidd Ysgol Rhos Helyg

Dathlu menter creadigol yn Cei Llechi

Elliw Llyr

Mae Lisa Eurgain Taylor yn agor stiwdio ac yn edrych ymlaen i weithio ochr yn ochr â phobl creadigol

Noson Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd Sports Awards 2023

Hannah Hughes

Dathlu Llwyddiannau Trigolion Gwynedd mewn amrywiaeth o feysydd chwaraeon yn y Galeri! 

Golau’r Gogledd dros Mwnt

Aled Evans

Roedd Aled Evans yno i’w dal.

Poblogaidd