Tafwyl: Plaid Cymru am weld Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod yr ŵyl yn cael ei “hariannu’n addas”

Yn ôl Rhys ab Owen, mae angen cyllid i sicrhau bod Tafwyl yn parhau'n "hygyrch" i'r di-Gymraeg a lleiafrifoedd ethnig y brifddinas

Yr Wcráin a Rwsia: Gwleidyddion y Deyrnas Unedig yn “chwarae â thân”

Mudiadau heddwch Cymru'n dadlau y dylai Llywodraeth San Steffan fod yn hyrwyddo cynigion diplomyddol i ddatrys y sefyllfa

Cwestiynau’r Prif Weinidog: Boris Johnson “wedi dangos dim byd ond dirmyg”, medd Keir Starmer

Aelodau seneddol yn disgwyl clywed am ganfyddiadau ymchwiliad Sue Gray yn ddiweddarach heddiw (dydd Mercher, Ionawr 26)

Rheithgor yn cael clywed clip 15 munud o’r ymosodiad ar Dr Gary Jenkins

Mae dau ddyn, a merch yn ei harddegau, wedi'u cyhuddo o'i lofruddio yng Nghaerdydd

Elwyn Vaughan

Cyhuddo Cyngor Powys o “anwybyddu democratiaeth” wrth beidio cynyddu premiwm treth ail gartrefi

Roedd y Cyngor wedi cytuno i gynyddu premiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi, ond dydy hynny heb ei gynnwys yn y cynigion ar gyfer y gyllideb nesaf

Cymro a fu farw mewn damwain jet-sgi yn Ghana wedi cael anafiadau i’w ben

Roedd Iwan Gwyn yn wreiddiol o Lanaelhaearn yng Ngwynedd

Llygredd aer yn Llundain

Mam merch fu farw ar ôl pwl o asthma yn annog y Senedd i wneud aer Cymru’n saffach

Tystysgrif marwolaeth Ella Roberta, fu farw yn 9 oed yn 2013, oedd y gyntaf yn y Deyrnas Unedig i grybwyll llygredd aer

Codi miloedd o bunnoedd i elusen iechyd meddwl ffermwyr

Mae'r digwyddiadau ym Mhen Llŷn eisoes wedi llwyddo i godi £3,000, gyda rhan helaeth o'r arian yn mynd i'r elusen Sefydliad DPJ

Cyfleusterau hamdden Ceredigion i ailagor yr wythnos nesaf

Er hynny, bydd nifer o gyfyngiadau yn parhau i fod ar waith, gyda'r Cyngor yn rhybuddio "nad yw'r coronafeirws wedi diflannu”

Cymru C a Lloegr C i fynd benben ar yr Oval yng Nghaernarfon

Y ddwy wlad i gyfarfod ar Fawrth 30, dros ddwy flynedd ar ôl i'r gêm wreiddiol gael ei gohirio

Yr Urdd yn 100 oed

Mae Urdd Gobaith Cymru yn 100 oed, ac mae nifer o bobol wedi bod yn ymateb i'r dathliadau ac yn rhannu eu hatgofion

Canmlwyddiant yr Urdd

Cwis Canmlwyddiant yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru yn dathlu ei chanmlwyddiant heddiw, ond faint ydych chi'n ei gofio am hanes y mudiad dros y blynyddoedd?

Goleuo atyniadau Aberystwyth yn goch, gwyn a gwyrdd i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd

"Hoffem longyfarch y mudiad ar gan mlynedd o wasanaeth arbennig i’r Gymraeg, ac i ieuenctid yng Nghymru"

Urdd Gobaith Cymru yn Dathlu’r 100!

Mae’n ddiwrnod mawr i Urdd Gobaith Cymru heddiw, wrth i’r mudiad ddathlu ei ben-blwydd yn 100 oed, fel yr eglura Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru – Yn Cefnogi Canmlwyddiant Urdd Gobaith Cymru
Canmlwyddiant yr Urdd

Gwibdaith! Yr Urdd Ddoe a Heddiw

Llinell amser y mudiad - o'i sefydlu hyd at y canmlwyddiant

Hei Mistar Urdd: “y gân fach” a ddaeth yn anthem y mudiad cenedlaethol

Y cyfansoddwr Geraint Davies heb ddisgwyl y byddai hi’n dal o gwmpas heddiw

“Braint” cael cynnal Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ym mlwyddyn canmlwyddiant yr Urdd

Er ei bod hi'n debygol o fynd yn ei blaen, bydd yr Eisteddfod eleni ychydig yn wahanol i'r arfer gyda'r pandemig yn parhau

“Mae Mistar Urdd wedi byw’n hirach na beth oedd neb wedi’i ragweld,” medd ei grëwr

Wynne Melville Jones yn trafod bywyd ei gymeriad Mistar Urdd, sydd wedi ymddangos ar grysau T, mygiau, teganau meddal... a hyd yn oed ar ddillad isaf
Yr Urdd yn 100 oed

Diwrnod Cariad @ Urdd: dathlu canmlwyddiant y mudiad ieuenctid

Bydd y dathliadau heddiw (dydd Mawrth, Ionawr 25) yn cynnwys ymgais yr Urdd a’r genedl gyfan i dorri record byd

Chwaraeon

Y Scarlets wedi denu “chwaraewr o’r radd flaenaf”

Y prif hyfforddwr Dwayne Peel yn canu clodydd Vaea Fifita o Seland Newydd

Adroddiadau y gallai Aaron Ramsey gael ei alltudio’n llwyr o garfan Juventus

Ymunodd Ramsey â Juventus ar drosglwyddiad am ddim ym mis Gorffennaf 2019 ar ôl treulio 11 mlynedd yn Arsenal

James Rowberry

James Rowberry yn canmol gwytnwch Casnewydd

Yr Alltudion wedi cipio buddugoliaeth fawr oddi cartref yn Leyton Orient neithiwr (nos Fawrth, Ionawr 25)

Cyhoeddi Varsity Cymru 2022 rhwng prifysgolion Caerdydd ac Abertawe

“Mae'r digwyddiad anferth hwn yn un o uchafbwyntiau calendr y myfyrwyr"

Celfyddydau

Triawd Smound yn plethu sain ac arogleuon i greu profiad unigryw

"Rwy’n awyddus i ymchwilio i sut y gall sain gael ei ysbrydoli gan wahanol fathau o arogleuon," meddai'r cyfansoddwr Rhodri Davies

Pryder am ddiffyg cyllid newydd i ddwy gronfa sydd o “bwys diwylliannol mawr i’r Gymraeg”

TAC am ysgrifennu at Nadine Dorries i fynegi pryder na fydd arian newydd i'r Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc na'r Gronfa Cynnwys Sain

Martin Huws

Camp ddwbwl i gyn-newyddiadurwr Golwg

Martin Huws yw Prifardd a Phrif Lenor Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd eleni

Penparcau

Cystadleuaeth i ddylunio murlun newydd ym Mhenparcau

Bydd modd i blant a phobol ifanc rhwng naw a 25 oed gynnig dyluniadau sydd wedi eu hysbrydoli gan yr ardal leol

Cylchgrawn Golwg

6 Gwlad Shane ac Ieuan – dim llawer o ôl cynllunio

"Mae’n bwysig mai chwaraewyr o ddau gyfnod gwahanol sydd yn ein harwain ar y daith"

Ei morio-hi gyda Meat Loaf

"Bu clasuron roc Meat Loaf yn cael eu chwarae yn ddi-stop ar y gorsafoedd radio yn dilyn ei farwolaeth, gan ein hatgoffa o fawredd y dyn mawr"

Blas o’r bröydd

O Landdeiniol â chariad

Galwch draw i'n pentref cariadus i dynnu'ch llun!

Llywydd Undeb Myfyrwyr Llambed yn priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl darganfod cariad ar gampws Llambed

Dywed Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei fod wedi priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl dod o hyd i’w gariad ar Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Lansio Teithiau ‘Ar Gered’

Cered yn cynnal y gyntaf mewn cyfres o deithiau cerdded Cymraeg yn ardal y Topie

‘Urdd Gobaith Cymru Fach’

Cerdd anghyoeddedig i’r mudiad gan Griffith Francis yn y 1920au ac ychydig o hanes cynnar yr Urdd yn Nyffryn Nantlle

Poblogaidd

Swyddi