Ty Mawr

Parc gwyliau Tŷ Mawr: cyhuddo dyn, 19, o lofruddio merch 15 oed

Bydd Matthew Selby o Fanceinion yn mynd gerbron ynadon ddydd Mawrth

Cyhuddo Eluned Morgan o “osgoi craffu”

Mae Llywodraeth Cymru yn "tanseilio'r Senedd y maent yn honni eu bod yn ei chefnogi", yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig

Gareth Evans-Jones yn ennill Medal Ddrama’r Eisteddfod AmGen

Dyma’r eildro iddo gyrraedd y brig yn y gystadleuaeth, wedi iddo ddod yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ddwy flynedd yn ôl

Cyhoeddi enw’r bachgen pump oed y cafwyd hyd i’w gorff yn afon Ogwr

Mae ymchwiliad yr heddlu'n parhau, a'r tri pherson gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddio Logan Mwangi yn dal yn y ddalfa

Oriel Môn yn cynnig gweithdai am ddim i blant dros yr haf

Bydd y gweithdai yn "cefnogi iechyd a lles plant a phobol ifanc"

Cyhoeddi enillwyr categori Ffuglen a chategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2021

Megan Angharad Hunter a Marged Tudur yn cipio'r gwobrau

Rhedwraig o Belarws wedi cael lloches yn llysgenhadaeth Gwlad Pwyl

Roedd Krystsina Tsimanouskaya yn teimlo dan fygythiad ar ôl cael ei gorfodi i adael Tokyo

Brechlyn pfizer

25% o bobol 18-29 oed yng Nghymru heb gael dos cyntaf o frechlyn Covid-19

Mae'n cyfateb i oddeutu 121,000 o oedolion o dan 30 oed

Grwpiau YesCymru wedi pleidleisio dros bleidlais o ddiffyg hyder yn y Pwyllgor Canolog

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn cael ei gynnal yn yr wythnosau nesaf i ethol Pwyllgor Canolog newydd

Dyw'r Brifwyl heb ymweld â Thregaron o'r blaen

Gohirio eisteddfodau lleol wedi gadael bwlch mewn cymunedau

Mae pryderon am ddyfodol eisteddfodau lleol wedi i lawer ohonyn nhw gael eu gohirio yn ystod y pandemig

Dan sylw

Y Llyfrau ym Mywyd Ceridwen Lloyd-Morgan

"Trobwynt mawr yn fy mywyd oedd darllen llyfrau Ffrangeg ac Almaeneg ar eu hyd am y tro cyntaf, rhai nad oedd ar faes llafur yr ysgol"

Gadewch i ni ofalu am ein gilydd ar y ffyrdd

Chwaraewch eich rhan a gadewch inni ofalu am ein gilydd ar ffyrdd Cymru.

Diffyg gweithwyr yn achosi silffoedd gwag mewn archfarchnadoedd

"Rydyn ni'n trio ein gorau i gael cynnyrch i mewn..." medd rheolwr un archfarchnad

Cyngor iechyd meddwl wrth adael y cyfnod clo

Yn bryderus fod y cyfnod clo’n llacio? Gall yr elusen iechyd meddwl Mind Cymru eich helpu i reoli eich teimladau ynghylch llacio’r cyfyngiadau.

Creu rhwydwaith benodol i gwmnïau ffilm annibynnol yn “ffordd dda iawn” o sicrhau tegwch o fewn y sector

“Mae’n anodd fel cwmni bach i gael eich troed mewn gyda’r bobol hynny sy’n gwneud penderfyniadau mawr," meddai un gwneuthurwr ffilmiau o Ynys Môn

Galw am gynllun clir i gyrraedd y targed o wneud Cymru’n genedl carbon net sero erbyn 2050

Daw hyn wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ddweud bod angen mynd i'r afael ar frys â'r heriau sy'n wynebu ynni gwyrdd yng Nghymru

Cyfro caneuon llai amlwg y mawrion

Mae criw ifanc wedi mynd ati i ailrecordio rhai o ganeuon llai adnabyddus Bando, Maffia Mr Huws, a Meic Stevens

“Mae’r materion sy’n effeithio ar Gernyw bron yn union yr un fath â’r rhai sy’n effeithio ar Gymru”

Mike Tremayne o Yes Kernow yn trafod y problemau sy'n wynebu Cernyw ac ysbrydoliaeth gan Gymru

Cylchgrawn Golwg

“Yn ddiau mae Calan yn ddylanwad mawr”

"Ar ddiwedd ein set mae Mared a Mirain yn cael clog-off gyda’r clocsiau, ac mae yn ffordd dda o gael y gynulleidfa i gymryd rhan!"

Y swynwraig sy’n rhannu straeon Cymru â miloedd ar TikTok

“Roedd pob cymuned efo’i swynydd, pobol oedd yn wybodus ofnadwy am hud a swyn gwerin..."

Blas o’r bröydd

Sioe Tregaron YN DIGWYDD! 

Sgwrs gydag aelod o'r Pwyllgor. 

Dal i aros am Eisteddfod

A hithau wythnos gyntaf fis Awst, dal i aros mae trigolion Tregaron am yr Eisteddfod fwyaf mewn hanes. Ond sut Eisteddfod fydd hi? 

Teyrngedau i athro ysbrydoledig

Rhys Williams, a fu farw’n ddiweddar.

CPD Y Felinheli a dechrau’r tymor

Cychwyn yn y gynghrair newydd "Ardal Gogledd Orllewin"

Chwaraeon

James Harris

Cymro’n dychwelyd i Forgannwg yn barhaol

James Harris wedi llofnodi cytundeb tair blynedd

Un o redwyr Belarws yn dweud bod ei thîm Olympaidd wedi ceisio ei gorfodi i adael Japan

Mae ymgyrchwyr sy’n cefnogi Krystsina Tsimanouskaya yn dweud ei bod hi’n credu bod ei bywyd mewn perygl yn ei mamwlad

Stadiwm Liberty

“Ffordd Abertawe” yn cyffroi rheolwr newydd yr Elyrch

Russell Martin yn dweud ei fod e am ddychwelyd i ddull traddodiadol y tîm o chwarae pêl-droed

Russell Martin

Russell Martin yw rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae e wedi llofnodi cytundeb tair blynedd ar ôl symud o MK Dons i olynu Steve Cooper

Celfyddydau

Eisteddfod Genedlaethol am wneud “popeth yn eu gallu” i ddychwelyd i faes traddodiadol yn 2022

Dydd Sadwrn, bydd Eisteddfod AmGen - fersiwn rithiol o'r Brifwyl - yn cychwyn gyda "gŵyl gerddoriaeth rithiol fwyaf erioed i'w chynnal yn y Gymraeg"

Cyhoeddi cylchgrawn newydd Merched yn Gwneud Celf ar y We

“Mae’r zine yma’n gyfle gwych i ddangos nifer o artistiaid, sy’n gweithio mewn ffyrdd amrywiol,” meddai Hannah Cash, un o guraduron y zine

Llyfrgell a gafodd ei sefydlu gan William Gladstone yn awchu i ailagor

Y llyfrgell unigryw wedi bod ar gau ers 18 mis

Catrin Kean yn cipio coron driphlyg Gwobr Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2021

Yr awdures o Gaerdydd wedi sgrifennu stori gariad ei hen nain a'i thaid

Poblogaidd

Swyddi

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST)

Ymgynghorydd Ffôn

Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau