Siân Phillips mewn ffilm am lesbiaid hŷn mewn cartref gofal

Non Tudur

“Mae yna straeon am bobol yn mynd yn ôl i mewn i’r closet ar ôl iddyn nhw fynd i gartrefi gofal, oherwydd ei fod yn haws”
Gorymdaith dros annibyniaeth yn Wrecsam

Mwy nag 8,000 yn gorymdeithio tros annibyniaeth yn Wrecsam

Mae penwythnos o weithgareddau ar y gweill

Cefin Roberts, Maureen Rhys, John Ogwen a Valmai Jones i actio mewn tair drama newydd

Non Tudur

Gyda chyfres o dair drama fer newydd mae Aled Jones Williams yn talu dyled i sawl actor sy’n meddwl y byd iddo

“Dydw i ddim yn blentyn!”

Natalie Jones

“Yn ôl y Gwasanaeth Iechyd, mae tua 42,000 o bobl yng Nghymru yn dioddef o ddementia”

Cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r Senedd yn y fantol

Y penwythnos hwn, bydd Llafur Cymru yn cynnal cynhadledd arbennig i benderfynu a fyddan nhw’n cefnogi cynigion i ehangu’r Senedd

Siop lyfrau Gymraeg Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Tudur Owen: “Rydw i bellach yn gwbl argyhoeddedig bod Cymru yn mynd i fod yn annibynnol”

Huw Bebb

Mi fydd y digrifwr yn annerch y rali fawr yn Wrecsam sy’n cael ei chynnal gan AUOBCymru, Indy Fest Wrecsam ac YesCymru

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am adolygu gwasanaethau plant yng Nghymru

“Mae plant sy’n agored i niwed yn haeddu cael eu hamddiffyn yn llawn gan y wladwriaeth”

Poblogaeth Môn yn heneiddio – “blaengynllunio gwasanaethau’r dyfodol yn bwysicach nag erioed”

Yn ôl ystadegau cychwynnol Cyfrifiad 2021, mae Ynys Môn wedi gweld cynnydd o 16.3% yn nifer y bobol 65 oed a hŷn

Beirniadu Cyngor Gwynedd am gynllun i adeiladu Ffordd Osgoi newydd

Huw Bebb

Plaid Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Boris Johnson am £40m i adeiladu’r lôn a gwella trafnidiaeth ger Harlech

Sefyllfa “dorcalonnus” i deulu dyn sydd methu dod adre o’r ysbyty yn sgil diffyg gofalwyr

Awgrymodd y gweithwyr cymdeithasol y byddai’n rhaid iddo fynd i gartref gofal, ond mae’r teulu o Sir Gonwy wedi gwrthod ac yn trio dod o hyd i ofalwr

Data cychwynnol Cyfrifiad 2021 yn “dangos symudiad cyffredinol tua’r de”

Golwg ar rai o ganfyddiadau’r cyfrifad diweddaraf gyda Huw Prys Jones

Cwyno bod “dim trefn” a “diffyg cyfathrebu” yng Ngŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Yn sgil y tywydd, bu’n rhaid cynnal y seremoni dan do, ac roedd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi rhybuddio o flaen llaw bod llefydd yn gyfyngedig

Gŵyl Wal Goch yn cynnig blas o Gwpan y Byd yn Wrecsam

“Gobeithio gall hyn fod yn flas o fwrlwm Cwpan y Byd sy’n cynnig rhywbeth i’r rheiny sydd ddim eisiau neu methu fforddio mynd”

Cyhoeddi gorymdaith dros annibyniaeth i Gernyw fis nesaf

“Mae ein hiaith a’n hanes yn cael eu diystyru a’u dileu mewn ymdrechion i wneud i Gernyw ymddangos yn rhan o Loegr yn unig”

Boris Johnson yn peri “bygythiad gwirioneddol” i ddyfodol yr Undeb

“Os ydych chi eisiau chwalu’r undeb, rydych chi’n anfon Boris Johnson i’r Alban,” meddai cyn-gadeirydd y Blaid Geidwadol
Non Stanford

S4C yn darlledu Gemau’r Gymanwlad am y tro cyntaf erioed

Bydd tîm o 199 o athletwyr yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham eleni

Wayne Pivac yn enwi ei dîm i herio De Affrica

Tommy Reffell i ennill ei gap cyntaf dros Gymru yn erbyn pencampwyr y byd
Billy Root a Michael Neser

Buddugoliaeth i Forgannwg yng Nghaerwrangon

Tarodd Billy Root 99 heb fod allan ar ddiwrnod olaf digon cyffrous yn New Road
Colin Ingram

Cael a chael – a chwrso buddugoliaeth annisgwyl yng Nghaerwrangon diolch i ganred Colin Ingram

Mae Morgannwg yn cwrso 332, ac wedi cyrraedd 232 am bump ar ddiwedd y trydydd diwrnod

Chwe wiced i Joe Leach wrth i Forgannwg frwydro i achub yr ornest yng Nghaerwrangon

Mae gan y tîm cartref flaenoriaeth ail fatiad o 279 ar ddiwedd yr ail ddiwrnod

Crymych yn chwifio baner Cymreictod ar gaeau criced Sir Benfro

Alun Rhys Chivers

Rhodri Lewis, y cadeirydd ac ysgrifennydd, sy’n trafod pwysigrwydd y Gymraeg ar y cae ac oddi arno

Cyhoeddi Rhestr Fer Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2022

John Sam Jones, Alex Wharton, Gillian Clarke, Nadifa Mohamed a Rhiannon Lewis ymysg yr enwau ar y rhestr fer

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Aled Hughes

Dros yr wythnos nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r holl awduron sydd wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Adwaith – ail albwm y genod o Gaerfyrddin allan heddiw

Ac mae trydydd albwm eisoes ar y gweill, gyda’r bwriad i’w recordio ym Mhortiwgal ym mis Tachwedd

Gŵyl Car Gwyllt yn gyfle i weld Blaenau Ffestiniog “yn ei gogoniant”

Elin Owen

“O ddawns i reggae, rap a phop, dw i ddim yn meddwl bod yna wlad yr un maint efo iaith fel ’ma yn cynhyrchu gymaint o gerddoriaeth anhygoel”

Llongyfarch Daniel Huws yn Llundain – ac “atgoffa” San Steffan am hanes Cymru

Non Tudur

Ben Lake eisiau “gorfodi ambell i Aelod Seneddol ac Arglwydd yn San Steffan i ystyried cyfyngder eu dealltwriaeth o hanes ynysoedd Prydain”

Y cyfreithiwr o Fanceinion sy’n sgrifennu nofelau Cymraeg… a llawer iawn MWY!

Cadi Dafydd

“Wrth i fi fyw yn Lloegr a gwrando bob dydd ar Radio Cymru, mae’n hawdd twyllo fy hun i feddwl bod Cymru’n wlad uniaith Gymraeg”

“Wrecsam yn esiampl berffaith o’r hyder sy’n tyfu yng Nghymru”

Huw Bebb

Ar drothwy rali fawr YesCymru ddydd Sadwrn, mae Tudur Owen yn ffyddiog bod modd “dangos i bobol yng Nghymru bod annibyniaeth yn gwneud synnwyr”

Newyddion yr Wythnos (Gorffennaf 2)

…gyda geirfa i ddysgwyr

Goleuni ar ddiwedd y twnnel?

Mae Cymdeithas Twnnel y Rhondda am lansio apêl i ail-agor hen dwnnel rheilffordd

“Mae dysgu Cymraeg wedi agor y drws i’r diwylliant hyfryd yma yng Nghymru”

Bethan Lloyd

Liz Backen yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Sir Benfro eleni

Ryan Giggs wedi ymddiswyddo

Mae ei achos llys wedi cael ei ohirio

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 18)

…gyda geirfa i ddysgwyr

Sgwrs ar wib!

Bethan Lloyd

Dewch draw i Ŵyl Tŷ Gwyrdd yn Ninbych i ymarfer eich Cymraeg

Newyddion yr Wythnos (Mehefin 11)

…gyda geirfa i ddysgwyr

Cymru’n mynd i Qatar!

Byddan nhw’n hedfan i Gwpan y Byd ar ddiwedd y flwyddyn

Monologau ‘Rownd a Rownd’ i ddathlu mis Pride

Pedwar awdur ifanc sydd wedi ysgrifennu’r monologau

Blas o’r bröydd

Blog Byw : Sioe Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o faes Sioe Llanbed 2022

Rhyfel y Sais Bach: Prosiect Cynefin Ysgol Llangwyryfon

Nerys Parry

Stori am wrthdaro rhwng trigolion lleol a Sais cyfoethog aeth â diddordeb y disgyblion

Penwythnos o ddathlu a hel atgofion yng Nghapel y Bryn

Megan Angela Jones

Dathlu pen-blwydd Capel y Bryn, Cwrtnewydd yn 140.

Llwyddiant Celf

Gwenllian Beynon

Ysgol Pontrhydfendigaid yn ennill yn Urdd 2022

Tregaron yn dod yn Dref SMART!

Fflur Lawlor

Mae Wi-Fi Cyhoeddus am ddim bellach ar gael yn Nhregaron

ITV, neu IT-Lee?

Antur Waunfawr

“Dwi’n licio gweithio yma!”

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Gŵyl y Felinheli

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen

Dim parcio yn Stryd y Coleg, Llanbed dros gyfnod y Genedlaethol

Dylan Lewis

Osgoi tagfeydd ac effeithio cyn lleied â phosibl ar drigolion lleol wrth i eisteddfodwyr gyrraedd yr ardal

Trefnus neu rhy drefnus?

Meleri Morgan

Tips i drefnu eich wythnos yn yr Eisteddfod

Poblogaidd

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Amgueddfa Cymru

Swyddog Digwyddiadau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynorthwyydd Gwybodaeth

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Prif Weithredwr

Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf

Rheolwr Systemau Gwybodaeth a Chyfleusterau Gorsafoedd

Menter a Busnes

Prif Weithredwr