Synfyfyrion Sara: Llyfr Emynau Ysgol Morgan Llwyd yn y Babell Lên?

Dr Sara Louise Wheeler

Prosiect newydd wrth baratoi at yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam yn 2025

Memo CYFRINACHOL parthed: Ymgyrch Iesu o Nasareth

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Iesu o Nasareth fel darpar Brif Weinidog y Deyrnas Unedig

Colofn Dylan Wyn Williams: Arwyddion etholiadol

Dylan Wyn Williams

Mae’r delweddau’n dipyn o bictiwr, rhaid dweud, gyda pholion lamp yn blastar o luniau a logo’r ymgeiswyr

Yr ymgyrchydd HIV sy’n cwffio’n ôl

Malan Wilkinson

“Fy mreuddwyd fyddai i bawb allu byw ymhlith ei gilydd a bod yn garedig… I bawb fyw’n rhydd a gallu siarad yn agored am eu diagnosis”

Etholiad 2024: Caerfyrddin

Rhys Owen

Mae’r bwriad i osod peilonau yng nghefn gwlad yn bwrw cysgod hir tros etholaeth newydd yn y gorllewin

Fy Hoff Raglen ar S4C

Mark Pers

Y tro yma, Mark Pers sy’n byw ger Manceinion, sy’n adolygu’r rhaglen Curadur

Morgannwg v Swydd Northampton

Alun Rhys Chivers

Mae sylw Morgannwg yn troi at y Bencampwriaeth

Cwis Mawr y Penwythnos

Alun Rhys Chivers

Faint ydych chi’n ei gofio am straeon mawr yr wythnos?

Yr Is-Gadeirydd sy’n caru actio ac eirafyrddio

Cadi Dafydd

“Actio ydy fy niléit i wedi bod erioed, dw i’n caru bod ar lwyfan… mae hi’n braf cael rhoi wig ac ewinedd gwyrdd ymlaen a chwerthin fel gwrach”

Twrnamaint Pob Anabledd Sêr Aber

Dilwyn Ellis Roberts

Fe fu timau o Rydaman, Abergwaun, Hwlffordd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn cystadlu ar Fehefin 9

Surrey v Morgannwg: Albanwr yn ymuno â’r sir Gymreig

Bydd y bowliwr cyflym Chris Sole ar gael am bum gêm ugain pelawd

Disgwyl i Rob Page adael ei swydd yn rheolwr Cymru

Mae’r Cymro wedi bod wrth y llyw ers tair blynedd

Buddugoliaeth i Swydd Gaerloyw

Ergyd chwech oddi ar belen ola’r ornest

Gwobr Menter Ifanc y Deyrnas Unedig yn rhoi Ysgol Penweddig ar y map

Cipiodd yr ysgol uwchradd yn Aberystwyth nifer o wobrau, a byddan nhw’n torri tir newydd ar lefel Ewropeaidd yn sgil eu llwyddiant

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn ymosod ar “genedlaetholdeb cas” Plaid Cymru

“Dydi Plaid Cymru ddim wedi gallu cael heibio’r adegau o genedlaetholdeb tywyll”

Galw am greu rhwydwaith o lyfrgelloedd teganau ar draws Cymru

Yn ôl Cyfeillion y Ddaear, gall lyfrgelloedd teganau leihau gwastraff, lleihau’r defnydd o blastig, lleihau allyriadau hinsawdd ac arbed arian

Crasfa i Forgannwg ar yr Oval

Mae ymgyrch ugain pelawd siomedig Morgannwg yn parhau

Rob Page wedi’i ddiswyddo

Mae’r rheolwr wedi bod dan bwysau ers tro

Gŵyl pêl-droed stryd yn ceisio mynd i’r afael â digartrefedd

Nod y cynllun yw cefnogi pobol sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref, drwy ddefnyddio chwaraeon i wella’u hiechyd

Henry Thomas allan o gêm rygbi Cymru

Mae’r prop wedi anafu ei droed
Steve Cooper Abertawe

Steve Cooper yw rheolwr newydd Caerlŷr

Mae’r Cymro wedi llofnodi cytundeb tan 2027

Rheolwr Casnewydd wedi gadael ei swydd

Dywed yr Alltudion fod Graham Coughlan wedi gadael yn dilyn trafodaethau

Dadorchuddio Plac Porffor er cof am y Gymraes gyntaf i ennill Gwobr Booker

Cafodd Bernice Rubens ei geni a’i magu yng Nghaerdydd

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd”… gan gynnwys Taylor Swift

Erin Aled

“Ffantastig” gweld cantores fyd-enwog yn defnyddio’r Gymraeg, medd Llywodraeth Cymru, sy’n rhedeg Helo Blod a rhaglen Cymraeg 2050

Cyhoeddi enillwyr Priodas Pymtheg Mil ddyddiau’n gynnar

Daw hyn gan fod y “bleidlais wedi’i chyfaddawdu”, yn ôl S4C

S4C a Media Cymru yn cyhoeddi enillwyr Cyllid Datblygu Fformatau Byd-Eang

Bydd y cwmnïau llwyddiannus yn derbyn cyllid a chymorth arbenigol i ddatblygu syniadau fformat dros y tri mis nesaf

Cartref parhaol i griw Voicebox yn Wrecsam

Cyfle cyffrous wrth adnewyddu ac aildanio ganol ddinas Wrecsam

Fy Hoff Raglen ar S4C

Sue Coleman

Y tro yma, Sue Coleman  o Fae Colwyn sy’n adolygu’r rhaglen Trefi Gwyllt Iolo

Meira Evans

Cysgod y Cryman – “Er bod hwn yn llyfr o’r 1950au, mae’n amlwg ei fod wedi cadw ei swyn”

Y goron ar yrfa gemydd ifanc

Cadi Dafydd

Elan Rhys Rowlands sydd wedi cyd-greu Coron Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf gyda Neil Rayment

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Sut wyt ti’n medru perswadio pobl i dy hoffi di? 

Hanes y dref hynafol ger y ffin â Chymru a Lloegr

Irram Irshad

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 wedi bod i Gas-gwent yn Sir Fynwy

Dach chi eisiau cyfle i holi Angharad Tomos?

Bethan Lloyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu digwyddiad i ddysgwyr efo’r awdur ac ymgyrchydd iaith

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Dach chi wedi creu rhywbeth arloesol. Be dach chi’n mynd i wneud?

Gweiadur (Rhan 1): Fy hoff wefan Gymraeg!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae’r wefan wedi ei helpu gyda dysgu’r iaith

Yr heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl

Irram Irshad

Mae Wythnos Gofalwyr yn codi ymwybyddiaeth am y cyfraniad maen nhw’n gwneud i deuluoedd a chymunedau

Newyddion yr Wythnos (8 Mehefin)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Blas o’r bröydd

Mwrdwr ar y Maes!

Stephen Williams

Sioe glwb newydd Theatr Bara Caws

Ras Gyfnewid Ynys Môn a Gwynedd

Sarah Wynn Griffiths

Digwyddiad elusennol cymunedol arbennig ym Mangor i godi arian tuag at ymladd canser

Mwrdwr ar y Maes!

Stephen Williams

Sioe glwb newydd Theatr Bara Caws

Marchnad Llambed – ffarwel i Dinah

Julia Lim

Ffarwel a diolch am 8 mlynedd yn rheoli’r Farchnad

Preswylydd o Fangor yn taclo Her Tri Chopa Cymru

Iwan Williams

Wŷr yn taclo tri copa yng Nghymru mewn un diwrnod, er cof am Mamgu ‘anhygoel’

Dathlu Iaith Pesda

Robyn Morgan Meredydd

Llechi ar hyd Stryd Fawr Bethesda i ddathlu iaith unigryw’r Dyffryn

Mabolgampau Bro Pedr 2024

Lowri Gregson

Dilynwch y dudalen hon am ganlyniadau byw Mabolgampau’r Sector Hŷn

Dathlu ynni llanw Morlais yng ngwobrau Adeiladu Rhagoriaeth Cymru

Llinos Iorwerth

Daeth cynllun ynni llanw Morlais i’r brig yng Ngwobrau Adeiladu Rhagoriaeth Cymru (CEW) yng Ngwesty’
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)