‘Miloedd o bobol hŷn yn byw mewn tai peryglus’

Cadi Dafydd

Yn ôl ymchwil gan elusen Care & Repair Cymru, mae miloedd o oedolion mewn perygl o fynd yn sâl yn sgil cyflwr eu tai

“Torcalonnus” na fydd Pentref Ieuenctid yn rhan o’r Sioe Frenhinol eleni

Lowri Larsen

Fodd bynnag, mae’r penderfyniad yn golygu bod gan y Ffermwyr Ifanc fwy o sicrwydd ariannol wrth i’r argyfwng costau byw gael “cryn effaith” arnyn nhw
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Rhybudd y gallai rhai ysgolion dorri’r gyfraith heb yn wybod iddyn nhw

Mae pryderon y gallai cyflogau staff sy’n dewis peidio streicio gael eu torri wrth dynnu tâl i ffwrdd o’r rhai sy’n gweithredu’n ddiwydiannol

Bil Streiciau: “Mae’r Ceidwadwyr yn benderfynol o wneud cymaint o ddifrod cyn cael eu cicio allan”

Peredur Owen Griffiths yn ymateb ar ôl i welliant Beth Winter, Aelod Seneddol Llafur Cwm Cynon, gael ei wrthod

Crwner heb gael gwybod am holl amgylchiadau pedair marwolaeth yn y gogledd

Mae’r marwolaethau wedi dod i’r amlwg yn dilyn cyhoeddi adolygiad diweddaraf Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i’w gwasanaeth fasgiwlar

Creu bagiau ymolchi i ffermwyr sy’n cyrraedd yr ysbyty heb rai

Lowri Larsen

“Roedden ni’n meddwl ei fod yn ffordd wahanol o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned,” medd elusen Tir Dewi

Warren Gatland yn cyhoeddi ei dîm cyntaf ers dychwelyd i fod yn brif hyfforddwr rygbi Cymru

Bydd Cymru’n herio Iwerddon yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn (Chwefror 4)
Gwenan Gibbard yn arwain ymarfer cyntaf y Côr Gwerin

Côr Gwerin yr Eisteddfod yn denu tua 200 i’r practis cynta’

Non Tudur

Mae Gohebydd Celfyddydau Golwg am ddod â blas o rai o ymarferion Côr Gwerin yr Eisteddfod o nawr hyd at fis Awst
Cymeriad Gwynfor Evans yn y ffilm Y Sŵn

Ffilm am hanes sefydlu S4C yn y sinemâu fis Mawrth

Mae ‘Y Sŵn’ gan Roger Williams yn mynd i’r afael â bygythiad Gwynfor Evans i ymprydio hyd nes bod sianel deledu Gymraeg yn cael ei sefydlu
Logo Gwasanaeth Iechyd Cymru

Cyhoeddi cynllun i sicrhau gwelliannau cenedlaethol i wasanaethau canser

Nod y cynllun gweithredu yw gwella canlyniadau a phrofiadau cleifion canser

Nodi Gŵyl Santes Ffraid wrth edrych ar ganu Cymru a Llydaw

Daeth Nigel Ruddock ar draws cerdd yn Llyfr Gwyn Corsygedol, a chysylltiad rhyngddi â chân led-gyffredin o Lydaw, a hynny fydd sail y seminar
Dylan Ebenezer a Joe Ledley ger yr Wyddfa

All Joe Ledley a’i daith iaith annog y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg?

Fe fydd y cyn-bêldroediwr ymhlith yr enwogion fydd yn cymryd rhan yn Iaith Ar Daith 2023, a’i fentor fydd y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer

Ymgyrch yn erbyn refferendwm ar sefydlu pwyllgor i gynrychioli pobol frodorol Awstralia

Mae’r ymgyrchwyr yn dweud na fyddai’r pwyllgor yn datrys y problemau sy’n eu hwynebu nhw
YDorforLlwyfan

Parti pen-blwydd y Saith Seren!

Dathlu 11 mlynedd o’r ganolfan Gymraeg yn Wrecsam
Mark Drakeford

Maes Awyr Caerdydd a Phont y Borth – Llywodraeth Cymru’n gwneud smonach o bethau

BEBB AR BOLITICS: Mae rhywun yn cael yr argraff weithiau nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried yr elfennau ymarferol wrth wneud eu penderfyniadau

Cofio J Elwyn Hughes – ‘Cymreigiwr o’r radd flaenaf’

Dyma gyfle arall i fwynhau ysgrif bortread am yr ieithmon a’r hanesydd bro o Ddyffryn Ogwen, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2015

Croesawu ymddiswyddiad Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru

Mae Steve Phillips wedi camu o’r neilltu yn dilyn honiadau o hiliaeth, misogynistiaeth a homoffobia o fewn y corff

Rheolwr Wrecsam yn canmol perfformiad “rhagorol” yn erbyn Sheffield United

Bydd yn rhaid iddyn nhw ailchwarae’r gêm gwpan ar ôl gêm gyfartal 3-3

Sabri Lamouchi yw rheolwr newydd tîm pêl-droed Caerdydd

… ac mae Sol Bamba yn dychwelyd i’r clwb fel aelod o’r tîm hyfforddi

“Unrhyw beth yn bosib” ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, medd Warren Gatland

“Rwy’n hynod o gystadleuol, a byddaf yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i gael y tîm hwn i gystadlu â’r timau gorau yn y byd”

Beth nesaf i’r Adar Gleision?

Siôn Misra

Golwg ar le mae Caerdydd ar hyn o bryd, o’i gymharu â lle dylen nhw fod ac yr hoffen nhw fod wrth iddyn nhw ystyried pwy fydd eu rheolwr nesaf

Agor stiwdio ffilm a theledu newydd ar Ynys Môn

Y bwriad yw bod Stiwdios Aria yn Llangefni yn creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant newydd yn yr ardal

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

Darn o gelf yn gwerthu am £1,000 mewn ocsiwn i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Cyflwynodd Sian Parri y darn er cof am ei ffrind, Gwenan, a gollwyd yn 24 oed

Trefnu cyngerdd i godi arian ar gyfer pobol Wcráin ar ôl gweld lluniau trychinebus bob dydd

Mae Côr y Penrhyn a Chôr y Brythoniaid am ddod ynghyd yng Nghadeirlan Bangor ar Fawrth 4

Mae gan bawb ei groes ffitrwydd i’w chario

Barry Thomas

Ymlaen i’r gampfa gydag arddeliad, asbri ac afiaith heintus!

‘Lle Art’ – y lle i greu a gweld celf

Cadi Dafydd

“Dw i wedi dysgu gymaint o gannoedd o blant, mae llawer ohonyn nhw yn dal i gysylltu yn rheolaidd hefo fi, yn oedolion hŷn a ieuengach erbyn hyn”

Newyddion yr wythnos (Ionawr 27)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Dathlu Santes Dwynwen… yn hwyr

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych ymlaen at baratoi rysait ramantus dros y penwythnos

Beth am gystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain eleni?

Dach chi’n hoffi ysgrifennu, gwneud celf a chrefft, perfformio neu goginio?

Newyddion yr wythnos (Ionawr 21)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Teithiau tywys a chyfle i siarad Cymraeg

Beth am fynd i Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth a dysgu am ei hanes?  

Ailddarganfod un o fy hoff leisiau barddonol

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi mwynhau darllen y clasuron yn ystod ei gwyliau yn Aberdaron

Dathlu Diwrnod y Llyfr: Cystadleuaeth y Clwb Cardiau Post Cymraeg

Mi fedrwch chi gystadlu drwy ysgrifennu stori fer, hyd at 100 gair, ar gerdyn post

Newyddion yr wythnos (Ionawr 14)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Newyddion yr wythnos (Ionawr 7)

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cwis mawr y Nadolig

Bethan Lloyd

Faint dych chi’n cofio am y flwyddyn aeth heibio? Beth am gymryd cwis Lingo360?

Blas o’r bröydd

Penodi Wynfford James yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Lowri Thomas

Bydd Wynfford James, yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol Tir Glas yn Llambed.

Diolch yn fawr Noey

Carwyn

Gwraig ifanc o Wlad Thai yn edrych nôl ar ei chyfnod yn Nyffryn Ogwen

Casglu sbwriel

Maldwyn Pryse

Cynghorwyr tref Plaid Cymru Aberystwyth a chyfeillion yn casglu sbwriel

Leinyp arbennig Cicio’r Bar

Eurig Salisbury OMB

Mererid Hopwood a Gwilym Bowen Rhys yn westeion ar 9 Chwefror

Talu am barcio yn Llanerchaeron

Carys Mai

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cadarnhau y byddant yn codi tâl am barcio yn eu maes parcio

Clwb Clebran

angharad tomos

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg

Huw Davies yng ngharfan Chwe Gwlad Cymru dan 20

Carwyn

Y chwaraewr rheng ôl wedi chwarae mewn sawl gêm gyfeillgar diweddar dros ei wlad

“Mwy o adroddiadau – ond beth ydach chi’n mynd i’w wneud?”

Osian Owen

Siân Gwenllian yn gofyn am ddiweddariad am wasanaethau fasgiwlar yn Arfon.

Gwledd o gerddoriaeth!

Anwen Pierce

Cyngerdd arbennig – Aberystwyth, 28 Ionawr

Poblogaidd