“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Dim digon o gynnydd wrth wella gwasanaethau iechyd meddwl, medd adroddiad pwyllgor y Senedd Ieuenctid

Bydd yr adroddiad Meddyliau Iau o Bwys yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod arbennig o’r Senedd heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 26)

Cwis yr Wythnos

Faint ydych chi’n ei gofio o’r newyddion a fu yr wythnos hon?

Malcolm Allen… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mi fysa’r cyn-beldroediwr a sylwebydd pêl-droed S4C yn bwyta cyri i frecwast, cinio a swper o ddewis

Adar mudol

Non Tudur

Mae gwaith tri artist o Wcráin – mam, ei mab a’i gymar yntau – i’w weld ar hyn o bryd mewn oriel fawr

Sonia yn mentro i fyd y llofrudd a’r ditectif

Non Tudur

Cafodd awdur o Fôn y syniad am ei nofel newydd ar ôl dilyn grŵp roc ei mab

Cymru wedi symud o’r capel i fyd y bêl

Mae ein gwlad yn newid ac eto yn aros yr un fath – dyna ddadl un sy’n ennill ei fara menyn yn tywys ymwelwyr a brodorion o amgylch y gogledd

Cerfluniau “cartwnaidd” melys i Dyddewi a Wexford

Non Tudur

Fe fydd cychod gwenyn parhaol yn waddol i gynllun sy’n hybu’r cyswllt rhwng Iwerddon a Chymru

‘Y Dewin Melys’ a’i bwdin hudolus

Cadi Dafydd

“Dw i wedi gwneud y deg rysáit yna mewn ychydig o ffyrdd gwahanol trwy fy mywyd. Mae hyn yn gyfrinach dydw i ddim wedi dweud wrth neb”

Melda Lois

Elin Owen

 “Wnes i dyfu fyny ar fferm felly ges i fagwraeth wyllt, budur a mwdlyd. Rili neis, clud a chysurus, ond budur!”

Cwpan y Byd Qatar 2022

Hynt a helynt Cymru, sydd yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958

Cymru’n colli yn erbyn Iran i adael eu gobeithion yn y fantol

2-0 ar ôl i’r golwr Wayne Hennessey weld cerdyn coch am drosedd yn hwyr yn y gêm

Cyffro a thrafferthion y daith i Qatar

Cafodd Ffred Ffransis ei wrthod rhag mynd ar awyren i Dubai wedi’r gêm gyntaf gan ei fod ychydig funudau’n hwyr ar ôl cael trafferth gadael y stadiwm
Band braich a bathodyn Cymru

Yr Almaen yn cwestiynu a oedd rhybuddio gwledydd fel Cymru tros fandiau braich yn gyfreithlon

Roedd Gareth Bale yn un o saith capten gafodd rybudd y gallen nhw gael eu gwahardd pe baen nhw’n dangos cefnogaeth i’r ymgyrch tros hawliau LHDTC+

Cymdeithas Bêl-droed Cymru am drafod hetiau bwced enfys gyda FIFA

“Gan fy mod yn dod o genedl fel Cymru, roedden ni’n awyddus iawn ein bod ni’n dal i wneud safiad,” meddai Laura McAllister yn dilyn helynt yn Qatar
Y Barry Horns

Y Barry Horns yng Nghwpan y Byd

Fe fu’r band pres poblogaidd yn chwarae yn Doha ar drothwy’r gêm gyntaf yn erbyn yr Unol Daleithiau – gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd ers 1958

Yr Urdd yn amddiffyn eu penderfyniad i fynd i Qatar

Mae’r ymweliad yn “gyfle i rannu gwerthoedd Cymru, bod yn rhan o drafodaeth ac ymuno â chymuned fyd-eang”, yn ôl Prif Weithredwr y mudiad

Wythnos Hinsawdd Cymru 2022: dweud eich dweud ar sut mae Cymru yn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd

Yn ôl adroddiad gan y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd (grŵp annibynnol o arbenigwyr ar draws y DU) …

Dylid “parchu” dyfarniad y Goruchaf Lys ar ail refferendwm i’r Alban

“Pan gollodd Boris Johnson ddyfarniad yn y Goruchaf Lys, Aelodau’r SNP oedd y cyntaf i ddweud pa mor bwysig yw dilyn dyfarniadau’r llys”

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”

Wylit, Wylit O.M.

Yn ddiweddar daeth yn amlwg i nifer fod cymariaethau rhwng yr Urdd a FIFA

Agor datblygiad newydd yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog

Mae Calon y Gwersyll yn cynnwys ardal breswyl newydd â lle i 52 o bobol, yn ogystal ag ardaloedd i gefnogi dysgu yn yr awyr agored

Dim coed ar 80% o’r tir mae Llywodraeth Cymru wedi’i brynu ar gyfer creu coedwigoedd

Ac mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n annog cefnogwyr i blannu coed er cof am aelodau o’r Wal Goch sydd ddim yma i weld Cymru yng Nghwpan y Byd
Gareth Bale gan Marc Loboda

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn

Joe Allen yn holliach, ond dim lle iddo yn y tîm ar gyfer y gêm yn erbyn Iran

Mae’r chwaraewr canol cae wedi gwella o anaf i linyn y gâr

Canolwr y Gweilch am ennill ei gap cyntaf yn erbyn Awstralia

Bydd Joe Hawkins yn chwarae yn lle Owen Watkin, sydd wedi’i anafu

Cwpan y Byd: Gareth Bale yn cipio pwynt i Gymru o’r smotyn

1-1 yn erbyn yr Unol Daleithiau diolch i un o goliau mwyaf gyrfa capten Cymru
Band braich a bathodyn Cymru

Rhagor o ymateb chwyrn i’r penderfyniad i beidio â gwisgo’r band ‘One Love’

“Mae’r twrnament hwn yn troi’n bwynt isel iawn yn hanes pêl-droed,” meddai Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros ogledd Cymru

“Pwy all fesur cyfraniad rhywun fel Elvey?”

Mae teyrngedau wedi’u rhoi i Elvey MacDonald, sydd wedi marw’n 81 oed

Her magu teulu’n ystod y cyfnod clo dan sylw yng ngherddi buddugol Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Prif Weithredwr Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies, gipiodd gadair yr Eisteddfod eleni gyda chyfres o gerddi ar y thema ‘Ynysu’

Adwaith wedi rhoi’r gorau i “geisio darbwyllo rhyw Lundeiniwr fod y Gymraeg yn cŵl”

Mewn cyfweliad, mae’r band o Gaerfyrddin yn dweud bod llawer gwell ganddyn nhw fynd i Ewrop nag i brifddinas Lloegr

Llwybrau: Cerdd fuddugol y Gadair yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Llwybrau defaid oedd testun darn llwyddiannus Lisa Angharad Evans o Glwb Godre’r Eifl yn Eryri

Llanw a Thrai: Llên-meicro buddugol y Goron yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Mared Fflur Jones o Glwb Dinas Mawddwy, Meirionnydd gipiodd y Goron yn Sir Benfro eleni

Darn am alar yn cipio Medal Ryddiaith Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Siôn Wyn Roberts o Amlwch yn gobeithio y bydd ei ddarn yn helpu dynion eraill i siarad am eu teimladau

Cymru v Iran – golwg ar y gwrthwynebwyr

Alun Rhys Chivers

Er y grasfa yn erbyn Lloegr, fe ddangosodd Mehdi Taremi â’i ddwy gôl ei fod e’n peri bygythiad gwirioneddol i amddiffyn Cymru

Blwyddyn o gydweithio ym Mae Caerdydd

Huw Bebb

“Mae blaenoriaethau pleidleiswyr wedi cael eu hanwybyddu’n llwyr”

Dan ni wedi ‘Ennill yn Barod’

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n rhannu ei hoff ganeuon i ddathlu Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd

Dw i’n hoffi… bwyd!

Y canwr Dafydd Iwan sy’n siarad am ei atgofion bwyd wythnos yma…

Y llyfr sydd wedi troi fy mhen

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n cael blas ar lyfr Gwenllian Ellis Sgen i’m Syniad: Snogs, Secs a Sens

Canu i ddathlu Cwpan y Byd

Bethan Lloyd

Cyfle i chi ddysgu rhai caneuon Cymraeg

‘Siarad’ gyda dysgwyr

Bethan Lloyd

Apêl am siaradwyr Cymraeg

Celf, Caneuon, a Chanwr Chwedlonol

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 aeth i weld un o’i hoff artistiaid Bob Dylan yng Nghaerdydd

Blas o’r bröydd

Jody Cain yn parhau i Ysbrydoli 🌟

Hannah Hughes

Cydlynydd Chwaraeon yn Ysbrydoli, Hyrwyddo a Hyfforddi Pel Droed yn Qatar ⚽

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb unwaith eto

Medi James

CND Cymru yn cyfarfod ar y cyd a grwpiau eraill gan gynnwys CADNO a PAWB

“Rhaid i Gymru ennill yn Qatar”

Ifan Meredith

Neges ysgolion cynradd Ceredigion i dîm Cymru yn Qatar!

Cyrl Cymru ar y brig

Huw Llywelyn Evans

Llongyfarchiadau i Richard James ar ennill gwobr am ei waith yn trin gwallt cyrliog.

Athro Newydd

Plant Ysgol Ciliau Parc

Mr Derbyshire yn cychwyn swydd newydd.

Cyfle arall i weld sioeau’r Smotyn Du a Jacob

Dylan Iorwerth

Perfformiadau nos Wener i godi arian at motor neuron

Oxfam Bangor i Gau?

Howard Huws

Si bod siop Oxfam Bangor i gau.

Poblogaidd