Llifogydd Caerfyrddin

Bydd rhaid ystyried newid hinsawdd ar gyfer unrhyw ddatblygiadau yng Nghymru yn y dyfodol

Am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig, bydd rhaid i ddatblygwyr weithio gyda mapiau perygl llifogydd ac erydu arfordirol

“Cyfrifoldeb cyfreithiol a moesol” ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ariannu gwaith ar domennydd glo Cymru

"Mae’r problemau a etifeddwyd yn sgil cloddio am lo yn effeithio'n anghymesur ar Gymru,” medd Rebecca Evans y Gweinidog Cyllid

Dylai’r galw am betrol leddfu yn y ‘dyddiau nesaf’, medd y diwydiant

"Byddem yn annog pawb i brynu tanwydd fel arfer," meddai cwmnïau tanwydd mewn datganiad ar y cyd

Aelod o gabinet yr wrthblaid yn ymddiswyddo yng nghynhadledd Llafur gydag ymosodiad ar Keir Starmer

Andy McDonald wedi ymddiswyddo fel ysgrifennydd hawliau cyflogaeth yr wrthblaid

Datganoli yw “cryfder mwya’r Deyrnas Unedig”

Mark Drakeford yn dweud y gallai'r pwerau atal twf mudiadau annibyniaeth

“Prinder staff cronig” yn arwain at orfod cael gwared ar rai gwasanaethau bws

Byddai cwmni Llew Jones yn derbyn tua 40 o geisiadau am swyddi gyrru, gyda hyfforddiant am ddim, cyn y pandemig ond does neb yn ymgeisio nawr

Y pandemig wedi amlygu’r bwlch rhwng darpariaeth gwasanaethau Cymraeg gwahanol sefydliadau

Adroddiad newydd Comisiynydd y Gymraeg yn dweud bod rhai sefydliadau wedi llwyddo i fanteisio ar gyfleoedd i arloesi a chryfhau'r ddarpariaeth

Rhan o'r llyn a chofeb ar lun goleudy

Uwchraddio argae Llyn y Rhath i atal effeithiau newid hinsawdd

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud bod y risg o lifogydd yn debygol o gynyddu yn y dyfodol

Teyrngedau i seiclwr 66 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pen-y-pass

“Bydd colled fawr ar ôl Andy, ei synnwyr digrifwch sych a’i ffraethineb yn difyrru pawb"

Garej betrol wedi bod yn ceisio helpu cwsmeriaid rheolaidd i gael blaenoriaeth wrth lenwi’u ceir

"Rydyn ni’n gorfod ailagor lot ar ôl cau gan fod pobol yn mynd yn flin efo ni"

Dan sylw

Herio’r Ysgrifennydd Addysg ar ddiffyg cefnogaeth i ysgolion bach

Mae Cyngor Sir Gâr wedi galw arno i esbonio pam nad oes ysgol wledig wedi derbyn arian gan gronfa Ysgolion yr 21ain ganrif

Cysylltedd digidol Powys yw’r ail waethaf yn y Deyrnas Unedig, yn ôl ymchwil newydd

Dim ond yn Fermanagh ac Omagh yng Ngogledd Iwerddon mae'r sefyllfa'n waeth

Galwadau o’r newydd am ymchwiliad cyhoeddus i’r pandemig yng Nghymru

“Rydyn ni angen i gefnogaeth Llafur tuag at ymchwiliadau Covid fod yn gyson," meddai un o ymgyrchwyr Covid-19 Bereaved Families for Justice

“Comisiwn ar annibyniaeth sydd ei angen ar Gymru, nid un i achub yr Undeb”

Nifer o fudiadau wedi dod at ei gilydd i gyhoeddi llythyr agored

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau'r penwythnos hwn

Hawl i Fyw Adra

Hawl i Fyw Adra: yr argyfwng tai “yn teimlo fel brwydr barhaus”

Rhys Tudur wedi annerch y dorf y tu allan i bencadlys Cyngor Gwynedd ddoe (dydd Sadwrn, Medi 25)

Hoff lyfrau Beca Brown

"Dw i’n edmygu gwaith Caitlin Moran yn fawr iawn, mae ei chyfraniad i lenyddiaeth ffeministaidd gyfoes yn bwysig"

O Ffiseg i Ffa Da

“Mae pob un coffi o’r gwahanol wledydd efo blasau gwahanol, er enghraifft mae’r coffi o Frasil efo blas siocled"

Cylchgrawn Golwg

Tân yn ei fol a gwobr Brydeinig yn ei boced

"Mae’n braf cael cydnabyddiaeth gan gogydd Michelin!”

“Dw i yn un sy’n credu mewn esblygu, yn hytrach na chwyldro, pan mae hi’n dod i radio”

Y cyflwynydd/cynhyrchydd 51 oed, Dafydd Meredydd, yw Golygydd newydd Radio Cymru

Blas o’r bröydd

Diwrnod o lawenydd mawr

Ail agor Capel Bethel gyda chwrdd dan ofal Mr Alun Jones.

Perfformiad Meistrolgar Matty

Aberystwyth 4 – 1 Derwyddon Cefn 25/09/2021

Hoci: Dechreuad perffaith i ddynion Bangor

Ennill 3-0 yn erbyn Bebington yng ngêm gyntaf y tymor

Chwaraeon

David 'Syd' Lawrence

Sir griced yn ymddiheuro am hiliaeth

Daeth i'r amlwg yn ystod rhaglen deledu bod David 'Syd' Lawrence, cyn-fowliwr cyflym Swydd Gaerloyw, wedi cael ei sarhau'n hiliol yn ystod ei yrfa

Crys coch, a logo'r Gymdeithas Bel-droed ar y frest

Ein Cymru: Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n lansio strategaeth chwe blynedd

Y nod yw cynyddu nifer y chwaraewyr a gwella cyfleusterau er mwyn ateb y galw

Gerwyn Price yn ennill Tlws Dartiau Gibraltar

Daw'r fuddugoliaeth ar ôl i'r Cymro gipio Tlws Dartiau Hwngari ddechrau'r mis

Cwpan Ryder 2021

Yr Unol Daleithiau’n ennill Cwpan Ryder yn Wisconsin

19-9 yw'r fuddugoliaeth fwyaf erioed yn y gystadleuaeth rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop

Celfyddydau

Status Quo

Alan Lancaster, basydd Status Quo, wedi marw’n 72 oed

Fe fu'n teithio gyda'r band tan 2014

S4C yn ymddiheuro ar ôl colli lluniau Freeview yn dilyn tân yn Llundain

Doedd Sky, Freesat, Virgin Media, S4C Clic na BBC iPlayer ddim wedi cael eu heffeithio, meddai'r sianel

Y chwaraewr rygbi Lloyd Lewis i gyflwyno cyfres newydd CIC ar S4C

“Mae e mor bwysig hefyd i blant gael esiamplau BAME ar y teledu, fel bod pobol yn gallu cysylltu â nhw a chael eu hysbrydoli"

Y cyswllt rhwng barddoniaeth ac iechyd a lles fydd testun Darlith Goffa Waldo heno

Barddoniaeth yn aml yn cael ei weld fel "rhywbeth sy'n llesol i'r meddwl a'r enaid", meddai Ceri Wyn Jones a fydd yn traddodi'r ddarlith

Poblogaidd

Swyddi

Ysgol Gyfun Penweddig

Arweinydd Pwnc Bwyd & Maeth

Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Cefnogi Ymchwilio a Gorfodi

Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

Rheolwr Cyfathrebu (Cymraeg Hanfodol)