Cynnig brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn yng Nghymru erbyn diwedd mis Ionawr

Nod Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf yw rhoi mwy na 200,000 o frechiadau’r wythnos

Disgwyl gwyntoedd cryfion yn sgil Storm Barra

Rhybudd tywydd melyn wedi’i osod dros Gymru i gyd rhwng 9 o’r gloch a hanner nos heddiw (7 Rhagfyr), a bydd yn berthnasol i rannau o Gymru fory hefyd

Ymgynghori ar gamau i ddiwygio’r dreth gyngor

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal flwyddyn nesaf yn trafod opsiynau ar gyfer gwneud y dreth cyngor yn "fwy teg"

Cynnal profion Covid-19

Gostyngiad wythnosol yn nifer y marwolaethau Covid-19 yng Nghymru

Cafodd 77 o farwolaethau a oedd yn gysylltiedig â Covid-19 eu cofnodi yn yr wythnos hyd at 26 Tachwedd, o gymharu ag 84 yn yr wythnos flaenorol

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Cau ysgol yng Ngheredigion dros dro yn dilyn achosion uchel o Covid-19

Bydd dosbarthiadau Ysgol Dyffryn Cledlyn, Dre-fach, yn cael eu cynnal yn rhithiol tan wyliau'r Nadolig

Mynediad am ddim i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

"Bydd cynnig mynediad am ddim yn ei gwneud yn ŵyl i bawb," meddai Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd

Dominic Raab yn amddiffyn ei waith yn arwain yr ymgyrch i helpu pobol i adael Affganistan

Yn ôl un o weithwyr y Swyddfa Dramor, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Tramor arwain ymgyrch “anhrefnus” a “mympwyol”

Gwobr i ffermwyr ifanc o Geredigion am greu bwydlen Gymreig

Daeth dau ffermwr ifanc o Glwb Ffermwyr Ifanc Lledrod i'r brig ar ôl dyfeisio prydau sy'n cynnwys cynnyrch bwyd Cymreig

Awgrymu y dylai Cyngor Gwynedd gau eu cyfrifon gyda banc Barclays

Roedd cynghorwyr yn awgrymu y dylai'r Cyngor ddefnyddio cwmni cydweithredol fel Banc Cambria, ar ôl i Barclays benderfynu cau canghennau yn y sir

Angen i fesur gwrth-ffoaduriaid San Steffan “gyd-fynd â’r weledigaeth o Gymru fel Cenedl Noddfa”

Y Mesur Ffiniau'n mynd yn groes i hynny, meddai Plaid Cymru, a Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu gan ei fod yn ceisio deddfu dros faterion datganoledig

Dan sylw

Dechrau Pencampwriaeth Snwcer Agored yr Alban – yn Llandudno

Doedd dim lleoliad addas ar gael yn yr Alban, ac felly Venue Cymru sy'n cynnal y gystadleuaeth eleni

Peidio rhannu brechlynnau â gwledydd incwm isel yn “foesol anghywir”

Brechu cymaint o’r boblogaeth fyd-eang â phosib yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer "amrywiolion sy’n achosi pryder", meddai Heledd Fychan

Dr Carl Clowes

Dr. Carl Clowes: “Cymro i’r carn” a’r “prif weinidog gorau na chafodd Cymru erioed”

Mudiadau gwrth-niwclear yn talu teyrnged i'r ymgyrchydd

Dylai hanes Antur Aelhaearn fod yn rhan o’r cwricwlwm, medd Mabon ap Gwynfor

Aelod Plaid Cymru o'r Senedd yn talu teyrnged i Dr. Carl Clowes

Hoff lyfrau Rhuanedd Richards

"'Y Siôl Wen' a hanes streic 1926 oedd y ffefryn – cymaint, felly, fel i mi ofyn i Rhydwen arwyddo fy nghopi"

Cwmni siocled ar garlam

“Beth sy’n hyfryd ydy bod y pecynnau sydd efo gwaith celf o Gymru yn gwerthu’n dda mewn llefydd fel Cernyw a’r Alban

Gary Barlow ac Aled Jones yn y siartiau gydag albwm sy’n cynnwys un o ganeuon Al Lewis

Mae'r fersiwn Saesneg o 'Clychau'r Ceirw' yn seiliedig ar stori Dylan Thomas, 'A Child's Christmas in Wales'

Y nyrs sy’n ymarfer ei Chymraeg gyda’i chleifion

Dysgodd Shumita Palit siarad Cymraeg heb fynd yn agos at yr un dosbarth, ond yn hytrach drwy fagu plant yn Gymraeg a’i gwaith yn nyrsio cleifion

Cylchgrawn Golwg

“Doedd gen i ddim syniad bo fi’n gallu sgwennu… felly mae o’n hollol nyts bo fi rŵan efo ail albwm!”

Mae’r fam 31 oed, Emma Marie, yn canu a chyfansoddi ei chaneuon ei hun, a newydd ryddhau ei hail albwm, 'O dan yr wyneb'

Nigella eisiau gwahoddiad i Casa Cadwaladr

“Dw i’n mawr obeithio y bydd y llyfr yn apelio at y to hŷn, ond hefyd i bobl ifanc sy’ ychydig bach yn nerfus i fentro i’r gegin hefyd”

Blas o’r bröydd

Y Cofi sydd yn cadw trefn ganol cae! 

Holi Iwan Arwel am ei siwrna’ fel dyfarnwr rhyngwladol ⚽️

Perchnogion newydd yn Siop Pentref Llanfair Clydogau

Croeso cynnes iawn i Ruth ac Alec gan bobl yr ardal.

Diolch Selina a Dafydd

Siop bapur Penygroes yn cau

Dewi Morgan i fod yn Bennaeth Cyllid newydd Cyngor Gwynedd

Wedi gweithio ei ffordd o rôl hyfforddai, mae Dewi bellach wedi gwireddu breuddwyd chwarter canrif wrth ddod yn brif swyddog ariannol yr awdurdod

Chwaraeon

Elyrch

Pennaeth Recriwtio’r Elyrch yn gadael ei rôl

Fe ddaw yn sgil newidiadau i strwythur y clwb yn ddiweddar

Cymru Premier: Hynt a helynt y penwythnos

Digonedd o goliau, drama - ac ymddiswyddiad

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau’r penwythnos hwn

Celfyddydau

Cyhoeddi digwyddiadau Eisteddfod Llangollen ar gyfer 2022

Dyma fydd y tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal yn fyw ers 2019

Canwr yn cefnogi’r fenter i ailagor tafarn yn Nyffryn Aeron – gyda chân newydd o’r enw ‘Lawr yn y Vale’

Mae’r actorion byd enwog Rhys Ifans a Mathew Rhys eisoes wedi mynd i’w pocedi a buddsoddi yn y fenter

Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy'n byw â HIV
Matthew Rhys yn y gyfres The Americans

Actor Hollywood yn buddsoddi mewn menter gymunedol i brynu tafarn yng Ngheredigion

Fe gafodd yr actor Matthew Rhys ei ysbrydoli gan y ffaith bod y bardd Dylan Thomas yn arfer ymweld â Thafarn y Vale yn Nyffryn Aeron

Poblogaidd

Swyddi

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cymorth Cyswllt Cyfoeth

Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Ddadansoddwr Data

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Cynhyrchydd Prosiectau Theatr