Ymchwiliad Covid-19: “Pam y gwnaeth Llywodraeth Cymru oedi?”

Cwestiynu penderfyniad gweinidogion Cymru i beidio ag ymestyn profi i holl staff a phreswylwyr cartrefi gofal nes Mai 16 2020

Cynnig cau Coleg Sir Gâr yn Rhydaman yn “drychinebus”

Cadi Dafydd

Dywed Jeremy Miles fod Llywodraeth Cymru’n cefnogi cynlluniau i fuddsoddi yng nghampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin, fyddai’n arwain at gau un Rhydaman

Protest: Heddlu’n annog ffermwyr i beidio dod â thractorau i Fae Caerdydd

Mae disgwyl torf fawr tu allan i’r Senedd ddydd Mercher (Chwefror 28)

Cofio Iolo Trefri: “Dyn arbennig a ffarmwr heb ei ail”

Cadi Dafydd

“Roedd ei gariad o at Gymru yn fawr, ond at Sir Fôn yn anferthol,” medd cyfaill i’r gŵr busnes a ffermwr o Ynys Môn, sydd wedi marw’n 92 oed
Pen ac ysgwydd Huw Edwards yn edrych tua'r dde

Y BBC wedi ymddiheuro wrth deulu’r unigolyn yng nghanol sgandal Huw Edwards

Daw’r ymddiheuriad yn sgil y ffordd yr aeth y Gorfforaeth ati i gynnal ymchwiliad i’r cwynion yn erbyn y cyflwynydd
Tegid Phillips yn bowlio

‘Angen rhoi mwy o gyfleoedd i blant ysgolion gwladol Cymru chwarae criced’

Alun Rhys Chivers

Daw ymateb Tegid Phillips yn dilyn sefydlu gweithgor i geisio ymestyn criced y tu hwnt i ysgolion bonedd

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi newidiadau i Gyllideb 2024-25

Un o’r prif newidiadau yw £40m ychwanegol o gyllid cyfalaf i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer gwaith cynnal a chadw

‘Byddai cefnu ar y Cytundeb Cydweithio’n gyfystyr â cherdded oddi wrth ffermwyr’

Cadi Dafydd

“Fydden ni ddim yma oni bai am Brexit, ond fydden ni ddim yma chwaith pe bai’r hyn sy’n cael ei gynnig gan y Llywodraeth yn fwy tebygol o weithio”

Galw am gamau brys i ddiogelu’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae Sustrans Cymru yn rhybuddio bod angen gweithredu ar frys i ddiogelu’r rhwydwaith rhag effaith tywydd eithafol

Cymro o Lanfyllin yw’r prif hyfforddwr ieuengaf yng nghynghrair yr MLS

Mae Eric Ramsay, sy’n 32 oed, wedi’i benodi i brif swydd Minnesota

Ffraeo yn San Steffan wedi ‘tynnu’r sylw i ffwrdd o sefyllfa druenus Gaza’

Yn ôl Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, rhoddodd Llefarydd Tŷ’r Cyffredin yr argraff ei fod yn ffafrio’r Blaid Lafur

Protestio yn erbyn toriadau “echrydus” sy’n “bygwth” sefydliadau diwylliannol

“Pan ti’n torri mwy, beth sydd ar ôl i’w dorri?” medd cynrychiolydd undeb PCS am doriadau yn y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru
Protestwyr gwreiddiol Cymdeithas yr Iaith yn sefyll ar Bont Trefechan heddiw

Cofio Gwilym Tudur

Bachan gwych a gwreiddiol, difyr a diffuant, athronydd nad oedd amser yn bwysig iddo

Emyr Llywelyn yn cofio Gwilym Tudur, “un o arwyr ei gyfnod”

“Dyddiau aur” oedd cyd-letya gyda Gwilym Tudur yn y brifysgol, meddai Emyr Llywelyn, ac yno bu “cyd-gynllwynio i geisio newid y byd”

“Cymru’n well lle” oherwydd Gwilym Tudur

Dafydd Iwan yn talu teyrnged i Gwilym Tudur, ei “gyfaill triw iawn”

Cofio Gwilym Tudur, un o arwyr cenhedlaeth gynnar Cymdeithas yr Iaith

Sefydlodd Gwilym Tudur Siop y Pethe yn Aberystwyth

Rhybudd i blant ar drothwy gêm ddarbi ym Mhencampwriaeth y De

Fydd dim modd i blant dan 16 oed fynd i weld gêm Briton Ferry Llansawel yn erbyn Lido Afan heb oedolyn, wrth i’r heddlu rybuddio am ddiogelwch y dorf
Merched Cymru

Penodi Rhian Wilkinson yn rheolwr newydd tîm pêl-droed menywod Cymru

Cynrychiolodd hi Ganada 183 o weithiau ar y cae chwarae, gan gynnwys pedwar Cwpan Byd a’r Gemau Olympaidd dair gwaith

Gwaddol euraid Mike Procter, y chwaraewr amryddawn urddasol

Alan Wilkins

Alan Wilkins, y darlledwr a chyn-gricedwr, sy’n pwyso a mesur gwaddol un oedd yn llawer mwy na chricedwr

Cymru’n herio De Affrica yn Twickenham dros yr haf, cyn teithio i Awstralia

“Bydd y gemau’n gyfle gwych i’n carfan ifanc chwarae yn erbyn Pencampwyr y Byd ar faes niwtral,” medd Warren Gatland, prif hyfforddwr tîm rygbi Cymru

Disgwyl i Gymru orfod chwarae gêm ail gyfle heb Aaron Ramsey

Mae’n bosib y bydd y capten allan am fis, gan golli’r gêm ail gyfle ar gyfer Ewro 2024 fis nesaf

‘Yma O Hyd’ yn India i ddathlu pen-blwydd Brenin Lloegr

Mae tîm criced Cymru dros 60 wedi bod yn diddanu cynulleidfa yn Chennai, lle maen nhw’n cystadlu yng Nghwpan y Byd

System newydd i gefnogi artistiaid Cymraeg newydd i ryddhau eu sengl gyntaf

Bwriad UNTRO yw cynrychioli, cydlynu a hyrwyddo traciau gan artistiaid newydd o Gymru, gan eu dysgu nhw am y broses o gyhoeddi a hyrwyddo caneuon
Cân i Gymru

Cyhoeddi rhestr fer cystadleuaeth Cân i Gymru 2024

Y cerddor Osian Huw Williams yw cadeirydd panel y beirniaid, a bydd Bronwen Lewis, Dom James, Mared Williams a Carwyn Ellis ar y panel hefyd

Galw am fwy, nid llai, o arian i’r Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

Mae deiseb wedi’i sefydlu gan yr actores Sue Jones-Davies, cyn-Faer Aberystwyth

Holl enillwyr Gwobrau’r Selar wedi’u cyhoeddi

Fe fu wythnos o ddathlu a datgelu eleni, mewn cydweithrediad â BBC Radio Cymru

Cymru, celfydyddau, cymuned

Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor y Celfyddydau’n cyhoeddi Gŵyl Dewi ar Ddydd Gŵyl Dewi

Cân i Gymru 2024

Nos Wener Dydd Gŵyl Dewi yw noson Cân i Gymru, y gystadleuaeth gyfansoddi sy’n digwydd bob blwyddyn ers 1969

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

Cadw’n Iach: Beth ydy anhwylderau bwyta?

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd a cholofnydd Lingo360 yn dweud mwy am y cyflwr a’r math o symptomau

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Y tro yma, disgrifia beth ydy dy hoff fwyd di

Gŵyl Amdani: Dod i adnabod yr awdur, Siôn Tomos Owen

Mae’r ŵyl sy’n dathlu darllen yn cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 Mawrth

Pa mor hen yw enwau’n caeau ni?

Dr James January-McCann

Mae enwau caeau yn disgrifio sut roedden nhw’n cael eu defnyddio, meddai colofnydd Lingo360

Sŵ Santa Barbara yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 aeth draw i weld yr arddangosfa goleuadau arbennig

Hwyl gyda Geiriau (Canolradd)

Pegi Talfryn

Beth am deithio nol mewn amser y tro yma? Beth faset ti’n ei ddweud wrthot dy hun ifanc?

Cerdyn Post.. o India

Roy Nasse

Mae Roy Nasse a’i wraig Cathryn yn byw yn Rhuthun. Maen nhw’n hoffi mynd ar wyliau

Gŵyl Amdani: Dod i adnabod yr awdur Alun Ffred

Mae’r ŵyl yn dathlu darllen a bydd hi’n cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 Mawrth

Blas o’r bröydd

Eisteddfod yr Urdd Cylch Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o Eisteddfod Gylch Llanbed heddiw!

Beics Antur: Ailwampio beic o’r 70au

Ceri Hughes

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur i Aaron yn y siop, adfeilio beic o’r 70au yn ôl i l

Cerbydau trydan cymunedol ar gael yn lleol

Menna Thomas

Prysurdeb Trafnidiaeth Cymunedol – Cerbydau trydan Partneriaeth Ogwen

Wynebau lleol ar gystadleuaeth Cân i Gymru

Dylan Lewis

Oes gennych chi hoff gân gan artist lleol ar gyfer nos Wener?

Cerddi Tsieineaidd yn Aber

eurig salisbury

Bardd y Dref a disgyblion Ysgol Penglais yn dathlu’r flwyddyn newydd Tsieineaidd

Prifysgol Bangor: Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn ei hôl!

Iwan Williams

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor yn ei hôl eleni!

Galeri Lluniau Eisteddfod y Ddolen

Y Ddolen (papur bro)

Diolch i bawb am gefnogi’r Eisteddfod!

Meinir yn swyno Llangefni

Theatr Fach Llangefni

Meinir Gwilym a’r band yn perfformio yn Theatr Fach

Diolch ar ddiwedd cyfnod Y Mabinogion

Carwyn

Y siop sglodion boblogaidd yn cau

Newyddion da i Ganolfan Deulu Llanybydder

Gwyneth Davies

Derbyn cymorth ariannol o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol