Cymru drwodd i rownd wyth olaf Cwpan Rygbi’r Byd

Daeth 23 o bwyntiau oddi ar droed Gareth Anscombe yn Lyon wrth iddyn nhw guro Awstralia o 40-6

Angen hyrwyddo rhinweddau addysg Gymraeg, medd cynghorwyr

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Daw hyn yn sgil yr ymdrechion i sicrhau bod Ysgol Bro Caereinion yn dod yn ysgol Gymraeg

Gorymdaith annibyniaeth Bangor: stori luniau a fideos

Mae lle i gredu bod oddeutu 10,000 o bobol wedi ymgynnull yn y ddinas ddoe (dydd Sadwrn, Medi 23)

Stori luniau: Dinbych yn cipio teitl tref orau Cymru yn seremoni wobrwyo Cymru’n Blodeuo

Catrin Lewis

“Llwyddiant ysgubol sy’n cydnabod oriau maith o gynllunio, plannu, gofal, peintio, twtio a glanhau dros wythnosau a misoedd yn flynyddol”

Cegin Medi: Tiwna MEDIteranaidd

Medi Wilkinson

Mae pryd fel hwn yn ysgafn, rhesymol, iach a charedig gyda’r corff

Dod a bod yn hunan-gytûn

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Mae angen at-ONE-ment ar bawb ohonom”

Dros 10,000 o bobol yn dilyn galwad y Ddraig dros annibyniaeth ym Mangor

Cafodd y chweched gorymdaith ei chynnal gan YesCymru ac AUOB Cymru heddiw (dydd Sadwrn, Medi 23)

Cyfnod emosiynol i ddigrifwyr

Steffan Alun

Gobeithio y bydd modd creu diwylliant lle na fydd pobol yn teimlo bod rhaid aros bron ugain mlynedd cyn mynd i’r afael â honiadau

Mae Rhosllannerchrugog yn Wrecsam, fel y mae Boduan yn Llŷn ac Eifionydd

Colofnydd golwg360 sy’n ceisio cywiro camdybiaethau ynglŷn â ffiniau ‘Wrecsam’

Doeth am Iechyd Cymru

Yn galw ar bobol Cymru — mae myfyrwyr PhD, meddygon ac ymchwilwyr iechyd am i chi fod yn rhan o …

Polisïau sero net: Bydd yn “ddadlennol iawn” gweld a fydd safbwynt Llafur yn newid

“Mae o’n teimlo fel bod y tir gwleidyddol yn newid ar net sero ar yr asgell dde”

Therapi Cerdd: y clyw yw’r synnwyr cyntaf i ddatblygu yn y groth

“Dywedwch bod y fam wedi bod yn gwrando ar Rownd a Rownd yn rheolaidd, gwnewch chi weld pan mae’r babi wedi cael ei eni”
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cofrestru pleidleiswyr yn awtomatig yn “cael gwared ar rwystrau”

Ar hyn o bryd, mae yna 400,000 o bobol yng Nghymru sydd heb eu cofrestru i bleidleisio

‘Angen pecyn ehangach, gyda’r newid i 20m.y.a., i newid sut mae pobol yn teithio’

“Mae angen gwneud cerdded a seiclo’n haws ond mae angen hefyd sicrhau bod gwasanaethau bysus a threnau hefyd yn ffit i bwrpas”
Cynlluniau parc gwyliau Tŷ Hafan

Pryderon y bydd cynlluniau parc gwyliau’n effeithio ar “awyrgylch arbennig iawn” Tŷ Hafan

“Mae o’r adeg waethaf i unrhyw riant neu unrhyw deulu fynd trwyddo fo”

20m.y.a.

Yr holl ymateb i'r terfyn cyflymder newydd ar rai o ffyrdd Cymru

Aelodau o’r Senedd yn derbyn negeseuon “sarhaus a bygythiol” yn sgil polisi 20 m.y.a.

“Mae gennym ni i gyd ddyletswydd i sicrhau bod trafodaeth gyhoeddus yng Nghymru yn bwyllog, yn urddasol ac yn barchus,” medd y Llywydd Elin Jones

PÔL PINIWN: Terfyn cyflymder 20m.y.a. yn hollti barn, yn ôl arolwg Andrew RT Davies

Ydych chi wedi pleidleisio ym mhôl piniwn golwg360 ar Instagram ac X (Twitter) eto? Dyma’ch cyfle olaf

20m.y.a.: Y nifer fwyaf erioed yn llofnodi un o ddeisebau’r Senedd

Bu Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, yn herio’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn siambr y Senedd heddiw (dydd Mawrth, Medi 19)

70,000 wedi llofnodi deiseb yn galw am dro pedol ar derfyn cyflymder 20m.y.a.

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried cynnal dadl ar sail pob deiseb sy’n casglu dros 10,000 o lofnodion

Dryswch i yrwyr wrth i arwyddion 20m.y.a. gael eu fandaleiddio

Daeth y polisi newydd i rym ddydd Sul (Medi 17), ac mae Clwyd a Môn ymysg y siroedd lle mae fandaliaid wedi bod yn ymyrryd â’r arwyddion

Ar y lôn

Mewn brys i gyrraedd yr ysgol, roeddwn wedi anwybyddu’r gyfraith. Wrth ddod i mewn i’r pentref, roeddwn wedi cofio’n rhy hwyr am y rheol newydd 20mya

6,500 o gardiau coch a melyn mewn gemau pêl-droed yng Nghymru

Roedd dros 20% o’r 6,455 cerdyn yn wyth cynghrair uchaf Cymru’n deillio o ddigwyddiadau neu weithredoedd y gellid bod wedi’u hosgoi

Cyhoeddi tîm Cymru i herio Awstralia yng Nghwpan y Byd

Bydd y clo Adam Beard yn ennill ei hanner canfed cap dros ei wlad
Huw Jenkins

Enwi cyn-gadeirydd Abertawe’n ffefryn i brynu Casnewydd

Mae disgwyl i Huw Jenkins ddod yn brif randdeiliad yr Alltudion ar ôl i’r clwb gymeradwyo’i gais

Gêm hanesyddol i Forgannwg wrth i ddynes ddyfarnu am y tro cyntaf yn y Bencampwriaeth

Bydd Sue Redfern yn dyfarnu gêm ola’r tymor rhwng Morgannwg a Swydd Derby yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf
Joe Allen

Joe Allen yn wynebu cyfnod ar y cyrion yn dilyn anaf

Mae Michael Duff, rheolwr Abertawe, yn dweud bod cyn-chwaraewr canol cae Cymru’n aros i weld arbenigwr

Cysur i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn creadigrwydd

Lowri Larsen

Maen nhw’n gweld cyfle o gael eu gorfodi i fynd yn alltud mewn gwlad estron, yn ôl athrawes fu’n cydweithio â nifer ohonyn nhw yng Nghaerdydd

Take That yn dod â’u taith i Abertawe

Fe fu cryn drafod dros y dyddiau diwethaf, ar ôl i logo’r band ymddangos ar sgrîn yn Stadiwm Swansea.com, a byddan nhw’n cael cefnogaeth gan Olly Murs

Rhagor yn llofnodi llythyr i ddiogelu dyfodol cylchgronau a gwefannau Cymraeg a Chymreig

Mae nifer o unigolion a mudiadau wedi ychwanegu eu henwau at y galwadau

Cyhoeddi artistiaid Cymraeg Gŵyl Ymylol Abertawe

Mae prosiect Menter Iaith Abertawe wedi’i ariannu gan Tŷ Cerdd er mwyn rhoi llwyfan i berfformwyr Cymraeg

Creadigrwydd yn y llais yn arwain at hapusrwydd

Lowri Larsen

“I fi, mae bod yn greadigol yn ganolog i bwy ydw i fel person,” medd Gwenno Dafydd

Y rhwydwaith sy’n helpu plant â dyslecsia gyda’u creadigrwydd

Lowri Larsen

Mae cysylltiad anorfod rhwng y cyflwr a bod yn greadigol, medd un fam

Mwy o Bwdin Reis!

Elin Wyn Owen

“Ar ddiwedd y noson roedd rhai ohonyn nhw’n dweud: ‘Diolch yn fawr iawn am wneud y cyfyrs hyn achos mae’n helpu fi i ddysgu Cymraeg’.”

“Braf cael mynd i’r afael efo clasur’ – rhoi ias Ionesco i actorion Cymru

Non Tudur

“Mae’n amser cyffrous iawn i theatr Gymraeg, ac i’r diwylliant celf yn Gymraeg, fel dw i’n ei weld yn y sîn Gymraeg”

Newyddion yr Wythnos (Medi 23)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Hwyl gyda geiriau (Sylfaen)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arall gan Pegi Talfryn. Beth am ysgrifennu am sgwrs ffôn eich ffrind?

Llyfrau i gadw’r haf yn fyw am ychydig hirach

Francesca Sciarrillo

Y tro yma mae colofnydd Lingo360 yn edrych ar dri llyfr mae hi wedi mwynhau eu darllen dros yr haf

Myfyrdodau wrth ymweld â Chastell Cricieth

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei daith i’r castell ar ddiwrnod gwlyb

Newyddion yr Wythnos (Medi 16)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Cadw’n iach: Ewch i gael MOT!

Irram Irshad

Mae’r fferyllydd a cholofnydd Lingo360 yn dweud pam ei fod yn bwysig cael gwiriad iechyd blynyddol

Hwyl gyda Geiriau (Mynediad)

Pegi Talfryn

Dyma dasg arall i chi – ysgrifennu cerdyn post o’r blaned Mawrth!

Newyddion yr Wythnos (Medi 9)

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Goleudy Ynys Lawd: Ysbrydoliaeth ar Ynys Môn  

Pawlie Bryant

Mae colofnydd Lingo360 yn son am ei daith i Oleudy Ynys Lawd

Cadw’n iach: Dych chi’n gwybod eich rhifau?

Irram Irshad

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Pwysedd Gwaed

Blas o’r bröydd

Creu Archif Lenyddol Talgarreg

Robyn Tomos

Galw am gyfrolau gan feirdd a llenorion yr ardal

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yn Llambed

Siwan Richards

Cymorth, cyngor a chefnogaeth amhrisiadwy i bobl hŷn yng Nghanolfan Lles Llambed

Angen Bod Yn Fwy Clinigol

Haydn Lewis

Aberteifi 19 – 15 Aberaeron

Cerdded Ynys Wyth mewn penwythnos ar gyfer elusen canser

Cerian Jenkins

Cerddodd Huw Jenkins o Lanwnnen 70 milltir o gwmpas Ynys Wyth i godi arian i Cancer Research UK

Dathlu Hanes Pendinas

Diwrnod o hwyl ym Mhenparcau

Bois y Rhedyn yn diddanu Merched y Wawr

Sue jones davies

Dechrau tymor llwyddiannus iawn i Ferched y Wawr Aberystwyth

Awydd helpu ail dîm rygbi Bethesda?

Carwyn

Chwilio am wirfoddolwyr i reoli a helpu efo cymorth cyntaf