Parc Bute Caerdydd

Ystyried cymhellion ariannol i hybu gerddi cynaliadwy mewn ardaloedd trefol

“Mae’n hanfodol i ni wneud popeth o fewn ein gallu i wella’r amgylchedd trefol”

Grŵp menywod newydd y Senedd yn annog cydraddoldeb o fewn gwleidyddiaeth

Catrin Lewis

Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar drafod polisïau a chyfreithiau newydd, ac yn galluogi menywod i gefnogi ei gilydd ynghyd â menywod eraill

Gweinidog y Gymraeg yn gwrthod cefnogi Comisiynydd y Gymraeg

“Risg o sialensau cyfreithiol” wrth orfodi meysydd parcio preifat i arddangos arwyddion Cymraeg, medd Jeremy Miles

Cynghorydd yn brolio manteision y gwaith o ddiogelu Hirael rhag llifogydd

Lowri Larsen

Mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud i liniaru’r ardal rhag perygl llifogydd, fydd o fudd i’r gymuned gyfan, meddai Berwyn Parry Jones
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Y Llys Apêl yn gwrthod cais rhieni sy’n gwrthwynebu’r cwricwlwm addysg rhyw

Roedd y rhieni’n apelio yn erbyn dyfarniad yr Uchel Lys, wnaeth wrthod eu hawliadau’n ymwneud ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb y llynedd

Gŵyl Gwenllïan eisiau gwneud pethau “ychydig bach yn wahanol eleni”

Lowri Larsen

Bydd y dathliad ym Methesda ar Fehefin 10 ac 11 yn dathlu merched y Carneddau

Ecosystemau morol yn “fwy o flaenoriaeth” na choetiroedd

Daw sylwadau’r Ceidwadwyr Cymreig ar drothwy dadl yn y Senedd heddiw (dydd Mercher, Mehefin 7)

Cefin Campbell ddim am sefyll yn ras arweinyddol Plaid Cymru

Catrin Lewis

Dywed yr Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru ei fod yn “aelod cymharol newydd o’r Senedd, sydd yn dal i ffeindio’i draed”

Cynllun rhannu cartrefi er mwyn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth

Lowri Larsen

Syniad Cynllun Rhannu Cartref Gwynedd yw bod person sy’n chwilio am le i fyw yn eu cymuned yn symud mewn at rywun sydd angen cefnogaeth

Galw am bwerau i fynd i’r afael â “phla carthion”

Mae gan Gymru “hawliau cyfansoddiadol” i reoli ei dyfroedd ei hun, medd Delyth Jewell