Rhan o beiriant tan

Tân yn difrodi sawl tŷ ger Aberhonddu a dynes yn yr ysbyty

Bu’n rhaid symud nifer o bobol o’u cartrefi, ac mae’r ddynes yn cael triniaeth am effeithiau’r mwg

Storm Arwen yn gadael miloedd o gartrefi heb drydan

Fe fu oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac fe fu farw ci bach ar ôl i do adeilad gwympo

Gofyn i bobol o dramor gael prawf PCR ac ynysu cyn canlyniad negyddol cyn dod i Gymru

Daw’r cyhoeddiad yng Nghymru ar ôl i Loegr dynhau cyfyngiadau Covid-19

Aelodau Plaid Cymru’n cymeradwyo’r cytundeb cydweithio â Llafur

Mwyafrif llethol – 94% – yn pleidleisio o blaid y cytundeb tair blynedd gyda Llywodraeth Cymru

Cinema & Co Abertawe

Sinema a wrthododd weithredu pasys Covid yn cael gorchymyn i gau

Llywodraeth Cymru’n cymryd camau gorfodi yn erbyn Cinema & Co yn Abertawe

Comisiynydd Pobol Hŷn Cymru eisiau ymchwiliad Covid sy’n benodol i Gymru

Ymchwiliad i Gymru “fyddai’n cynnig y cyfle gorau i glywed lleisiau pobol hŷn, gwerthfawrogi eu profiadau a’u barn, ac ateb eu cwestiynau”

Un o gynghorau sir y gogledd yn cefnu ar benderfyniad i godi mwy o dreth ar ail gartrefi

Bydd perchnogion ail gartrefi yng Nghonwy yn talu premiwm o 25% o fis Ebrill 2022, gan aros ar y lefel bresennol

Rhybudd fod perygl i fywydau wrth i Storm Arwen daro Cymru

Gwyntoedd hyd at 80 milltir yr awr mewn rhai ardaloedd arfordirol yng Nghymru, ac mae risg o “anafiadau a pheryg i fywydau o falurion yn hedfan”

Achos o ffliw adar wedi ei gadarnhau ar Ynys Môn

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru mae’r risg i iechyd y cyhoedd yn isel iawn

Adolygiad yn argymhell gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Cymru a Lloegr

Trafnidiaeth yn “allweddol” i gadw cenhedloedd y Deyrnas Unedig yn agosach at ei gilydd, yn ôl Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan