Wyth marwolaeth a 2,791 o achosion newydd o Covid-19 yng Nghymru

Cyfanswm y marwolaethau bellach yn 6,420 gyda nifer yr achosion ers dechrau’r pandemig wedi codi i 513,790

Galw am gryfhau safle arloesedd ac ymchwil mewn deddfwriaeth addysg uwch newydd

“Mae ymchwil ac arloesedd yn cael ei weld fel un o’r ffactorau allweddol sy’n gyrru llwyddiant”

Pryder am effaith rhestrau aros i weld deintydd ar gleifion yn sgil y pandemig

Yn ôl ffigyrau’r Gwasanaeth Iechyd, mae cyrsiau triniaeth ddeintyddol wedi gostwng dros 75% yn 2020-2021
Archfarchnad

Blaenoriaeth siopa’n dod i ben yng Nghymru

Mae’r llefydd cadw wedi bod mewn grym ers dechrau’r pandemig er mwyn diogelu pobol fregus sy’n glinigol agored i niwed yn sgil …

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio o blaid mynd i’r afael â dyled aelwydydd dros y gaeaf

Daw hyn wrth i ymchwiliad nodi y gallai cynnydd posibl o 30% ym mhrisiau nwy a thrydan yn 2022 wthio pobl “i dlodi Fictorianaidd.”

Biniau ailgylchu

Disgwyl i filoedd o drigolion yng Nghaerdydd wahanu deunyddiau wrth ailgylchu

Ar hyn o bryd, mae holl ddeunyddiau ailgylchu aelwydydd yn cael eu rhoi mewn un bag gwyrdd yn unig

Gwaith mawr i gael ei wneud ar y Kingsway yn Abertawe

Mae nifer o adeiladau ar hyd y stryd sy’n mynd drwy ganol y ddinas yn cael eu huwchraddio neu eu bwrw i lawr

Beic Shane Williams wedi cael ei ddwyn

“Rwyf am i’r eitemau hyn gael eu dychwelyd ar unwaith neu bydd camau pellach yn cael eu cymryd!”

Galw am gefnogaeth i rieni ddysgu Cymraeg fel y gallan nhw helpu eu plant

Bwriad i ddyblu nifer yr ysgolion cyfrwng Cymraeg ym Mlaenau Gwent
Peter Fox

Croesawu pleidlais o blaid proses i helpu cleifion â chlefyd niwronau motor

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio dros broses gyflym nad yw’n seiliedig ar brawf moddion i addasu cartrefi’r rhai sy’n byw …