‘Dim rheswm pam y byddai Cymru’n cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg’

Daw sylwadau’r Ceidwadwyr Cymreig wedi i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil y Gymraeg ac Addysg gerbron y Senedd

‘Gormod o bwyslais ar ysgolion Saesneg yn y Bil Addysg’

Elin Wyn Owen

“Mae yna sôn yn y Bil am gynyddu addysg Gymraeg, ond dw i ddim yn argyhoeddedig fod y Bil yn mynd i’r cyfeiriad yna,” meddai Heini …

Darlledwyr sy’n gweithio yn y Wyddeleg am gael yr un tâl â staff gwasanaethau Saesneg

Ers blynyddoedd, mae undebau wedi bod yn ymgyrchu dros roi’r un tâl i staff Raidió na Gaeltachta â gweithwyr gwasanaethau Saesneg RTÉ

Polisi enwi tai Ceredigion “yn gam ymlaen wrth amddiffyn enwau Cymraeg”

Erin Aled

Mae niferoedd y ceisiadau i newid enwau tai o’r Gymraeg i’r Saesneg wedi gostwng yn flynyddol ers 2020

Cymdeithas yr Iaith yn disgwyl i Gyngor Gwynedd gymeradwyo mesur i gyfyngu ail dai

Pe bai’r cynnig yn pasio, Cyngor Gwynedd fyddai’r awdurdod lleol cyntaf i gymryd cam arloesol o’r fath

Dylai’r llywodraeth ganolbwyntio mwy ar agweddau at iaith, yn ôl ymchwil Prifysgol Bangor  

Meilyr Jones

Mae data o arolwg defnydd iaith y Gymraeg yn dangos cyfraddau isel o ddefnydd iaith ymhlith oedolion Cymraeg eu hiaith

Cyngor Sir yn amddiffyn gwario arian ar y Gymraeg

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dywed Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eu bod nhw “wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau dwyieithog o safon uchel i drigolion”

Bygythiadau i ieithoedd lleiafrifol dan sylw arbenigwyr rhyngwladol

Ystyriaethau’r gynhadledd yn Aberystwyth fydd sut mae ymchwilio i’r prif heriau sy’n wynebu llunwyr polisi ac ymarferwyr iaith

Mwy o staff Cyngor Blaenau Gwent â sgiliau Cymraeg na’r un adeg y llynedd

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi yn dangos bod mwy o siaradwyr Cymraeg na’r un adeg y llynedd

Sillafiad enwau Cymraeg pentrefi Powys yn destun trafodaeth

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Cyngor Powys wedi derbyn cwynion am y ffordd mae nifer o enwau wedi cael eu sillafu ar arwyddion