Parc Cenedlaethol Eryri am ddefnyddio ‘Eryri’ a’r ‘Wyddfa’ wrth gyfathrebu’n Saesneg

Fe wnaeth 5,000 o bobol lofnodi deiseb y llynedd yn galw am ollwng yr enwau Saesneg ‘Snowdon’ a ‘Snowdonia’

Cannoedd o ddysgwyr yn aros i gael ymarfer eu Cymraeg â gwirfoddolwyr

Mae’r cynllun ‘Siarad’ yn paru dysgwyr â siaradwyr Cymraeg, ond mae galw am fwy o wirfoddolwyr ledled Cymru

Beirniadu cwmni am atal staff deintydd rhag cyfathrebu yn Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg o’r farn nad oedd gan gwmni gofal iechyd preifat Bupa sail i atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg â staff eraill
Gwynedd

Ceisio barn ar sut i warchod dyfodol cymunedau Cymraeg

Cafodd y Comisiwn Cymunedau Cymraeg ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i wneud argymhellion

Cymreigio’r stryd fawr yn brif flaenoriaeth, yn ôl arolwg Dyfodol i’r Iaith

Daeth yr arolwg i’r casgliad fod defnyddio rhagor o Gymraeg mewn siopau, caffis a mannau cymdeithasu yn y gymuned yn brif flaenoriaeth ar …

Dechrau gwersi Cernyweg i ddechreuwyr yn y gorllewin

Cadi Dafydd

“I fi, mae rhywbeth mor arbennig am y Gernyweg gan ei bod hi mor agos at y Gymraeg. Mae agosatrwydd yno o ran diwylliant, hanes ac iaith”
Yr Athro Mererid Hopwood

Mererid Hopwood, Huw Stephens a Mark Drakeford yn dod ynghyd i ddathlu’r cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Byddan nhw’n cymryd rhan mewn trafodaeth banel yng ngŵyl Lleisiau Eraill yn Aberteifi

Comisiynydd am weld chwyldro i greu gweithlu Cymraeg

“Mae’n angenrheidiol, os yw’r sefyllfa am wella, bod cydymffurfio gyda safonau’r Gymraeg yn cael lle blaenllaw yn y strategaeth ail godi”

Rhaid rhoi terfyn ar amddifadu 80% o’n plant o’r Gymraeg, medd Symposiwm Addysg Gymraeg i Bawb

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cynnal Symposiwm ym Mae Caerdydd i drafod eu Deddf Addysg Gymraeg ddrafft eu hunain