Gwefan yr Eisteddfod “ar streic”

Non Tudur

Mae’r Eisteddfod wedi ymddiheuro yn dilyn problemau wrth i bobol geisio archebu lle carafán ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd
Gwenan Gibbard yn arwain ymarfer cyntaf y Côr Gwerin

Côr Gwerin yr Eisteddfod yn denu tua 200 i’r practis cynta’

Non Tudur

Mae Gohebydd Celfyddydau Golwg am ddod â blas o rai o ymarferion Côr Gwerin yr Eisteddfod o nawr hyd at fis Awst

Helen Prosser yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Wrth i’r brifwyl baratoi at ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers bron i 70 mlynedd yn 2024, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi enwau …
'Darlun y Cloi'

‘Ar lan y gors bu gorsedd’ – teyrnged artist i’r Steddfod yn Nhregaron

Non Tudur

Mae un o feibion Tregaron wedi paentio llun i gofio am y brifwyl yn y dref yn gynharach eleni

“Pwy all fesur cyfraniad rhywun fel Elvey?”

Mae teyrngedau wedi’u rhoi i Elvey MacDonald, sydd wedi marw’n 81 oed

Her magu teulu’n ystod y cyfnod clo dan sylw yng ngherddi buddugol Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Prif Weithredwr Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies, gipiodd gadair yr Eisteddfod eleni gyda chyfres o gerddi ar y thema ‘Ynysu’

Llwybrau: Cerdd fuddugol y Gadair yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Llwybrau defaid oedd testun darn llwyddiannus Lisa Angharad Evans o Glwb Godre’r Eifl yn Eryri

Llanw a Thrai: Llên-meicro buddugol y Goron yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Mared Fflur Jones o Glwb Dinas Mawddwy, Meirionnydd gipiodd y Goron yn Sir Benfro eleni

Darn am alar yn cipio Medal Ryddiaith Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Siôn Wyn Roberts o Amlwch yn gobeithio y bydd ei ddarn yn helpu dynion eraill i siarad am eu teimladau

Eisteddfod y Rhondda yn “hwb enfawr i’r Gymraeg” yn yr ardal

Cadi Dafydd

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yn Nhreorci am y tro cyntaf ers 50 mlynedd dros y penwythnos