Gweithio i geisio lleihau marwolaethau a damweiniau ar ffermydd Cymru

Amaethyddiaeth sydd â’r gyfradd waethaf o anafiadau angheuol i weithwyr fesul 100,000 o’r prif sectorau diwydiannol

Fandaliaid lifiodd nyth gweilch yn cael eu hela gan yr heddlu

“Roedd un o’r gweilch newydd ddodwy ei ŵy cyntaf y noson gynt”

Rheolau newydd: “Bydd rhaid i ni gael gwared ar ein gwartheg”

Byddai ceisio dilyn rheoliadau newydd Llywodraeth Cymru ar lygredd amaethyddol yn “cael effaith anferth ar fusnes y fferm”, meddai teulu …

Cyflwyno mesurau newydd i fynd i’r afael â heriau yn Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yn annog pobol i gynllunio o flaen llaw er mwyn lleihau parcio a champio anghymdeithasol

RSPB Cymru yn lansio ymgyrch i bwyso am adfer byd natur ac adferiad gwyrdd o’r pandemig

Y gymdeithas wedi dadorchuddio cerflun o’r barcud coch y tu allan i Gastell Caerdydd

Dim tystiolaeth fod pysgod wedi marw hyd yma ar ôl i laeth dywallt i afon yn Sir Gâr

Fe wnaeth yr afon droi’n wyn ar ôl i dancer llaeth droi drosodd ar y ffordd gerllaw

Disgwyl i brisiau tai godi eto dros y Gwanwyn

Yng Nghymru roedd prisiau tai 8% yn uwch ym mis Chwefror eleni o gymharu â llynedd – y cynnydd mwyaf yng ngwledydd Prydain

“Dw i’n teimlo fy mod i’n rhan o arbrawf cymdeithasol,” meddai ffermwr o Gaerfyrddin

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio ers tro y byddai newidiadau radical yn bygwth busnes ffermydd

Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded i fridio cŵn

Daeth swyddogion Cyngor Sir Ceredigion o hyd i 91 o gŵn ar y safle, er mai dim ond 33 ci oedd i fod i gael eu cadw yno

500 o ffermydd Cyswllt Ffermio yn arwain deng mlynedd o arferion arloesol ym myd amaeth

“Rydym ni’n gwbl ddibynnol ar ffermwyr arloesol i arddangos cyfleoedd newydd ym myd amaeth”