Cefn Gwlad

Llygredd amaethyddol: ymateb tanllyd gan undeb amaeth i bleidlais yn y Senedd

NFU Cymru yn “ystyried her gyfreithiol bosib yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru”

Cefn Gwlad

‘Y gorllewin wedi cael ei anwybyddu gan y Llywodraeth’

Aelod cabinet Cyngor Sir Gâr am weld ffocws ar “adfywio ein cymunedau gwledig”

Cefn Gwlad

Llygredd amaethyddol: ymdrech i ddryllio cynlluniau’r Llywodraeth

Mae yna bryderon am y camau a fydd yn cyfyngu ar y defnydd o slyri

Cefn Gwlad

NFU Cymru yn croesawu adroddiad i ddatblygu polisi masnach bwyd amaeth hirdymor

Cafodd y comisiwn ei sefydlu y llynedd fel corff annibynnol o arbenigwyr i gynghori’r llywodraeth ar y ffordd orau o hyrwyddo buddiannau …

Cefn Gwlad

Plannu 30 o goed i ddathlu 30 mlynedd o warchod coed y Bannau

“Bydd plannu’r goeden Llwyfen hon hefyd yn dathlu cychwyn perthynas rhwng y Cyngor Coed ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog”

Cefn Gwlad

EE am ymestyn darpariaeth 4G mewn 76 o lefydd yng Nghymru

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn

Cefn Gwlad

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu’r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Cefn Gwlad

Bomber y boda tinwyn yn herio disgwyliadau gyda’i hanturiaethau lu

Yr aderyn anturus wedi hedfan bron i 1,000 milltir o Gymru i Sbaen – ddwywaith

Cefn Gwlad

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel
Cefn Gwlad

Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymroi i adfywio ein corsydd prin

Gall helpu i atal llifogydd, gwella ansawdd dŵr a helpu i liniaru newid hinsawdd