Dim coed ar 80% o’r tir mae Llywodraeth Cymru wedi’i brynu ar gyfer creu coedwigoedd

Ac mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n annog cefnogwyr i blannu coed er cof am aelodau o’r Wal Goch sydd ddim yma i weld Cymru yng Nghwpan …

‘Angen newid ar unwaith i leihau carthion mewn afonydd’

Y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn galw am weithredu i achub Afon Gwy rhag llygredd

Cynigion i adeiladu hyd at 30 o dyrbinau gwynt ger Corwen

Byddai Fferm Wynt Gaerwen yn cynhyrchu 62 megawatt o drydan, ac mae ymgynghoriad anffurfiol ar y cynigion yn cael ei gynnal ar hyn o bryd
George Eustice

‘Mynediad at farchnadoedd bwyd yn gyfnewid am fuddion cymharol ddibwys’

Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru’n lladd ar gytundebau am fradychu ffermwyr a diogelwch cyflenwad bwyd y Deyrnas Unedig

Plaid Cymru’n codi pryderon am ffliw adar

Maen nhw’n galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod adnoddau priodol yn eu lle
Plygu Gwrych - Prenteg

Cymorth grant i adfer terfynau caeau traddodiadol Eryri

Mae terfynau traddodiadol yn rhan annatod o dirlun Eryri a thu hwnt, yn waliau cerrig sych a gwrychoedd a ffensys crawiau prin yr ardaloedd llechi

Ymgyrch i achub parc yng Nghaerdydd rhag gorsaf pwmpio gwastraff

Mae ymgyrchwyr wedi codi dros £5,000 i gael cyngor cyfreithiol i weld a oes sail gyfreithiol er mwyn ceisio achub Parc Hailey

‘Rheolau’r Parthau Perygl Nitradau yn rhoi ffermwyr Cymru dan anfantais’

Cadi Dafydd

“Mae e’n rhoi cost ddiangen ar y diwydiant yn gyffredinol,” medd un ffermwr o Geredigion

Treblu’r targedau ar gyfer adfer mawndiroedd Cymru

Argymhellion newydd bwrdd Plymio Dwfn Bioamrywiaeth yn canolbwyntio ar nod y Cenhedloedd Unedig i warchod 30% o foroedd a thir y ddaear erbyn 2030
Glyn Roberts

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) “hanner ffordd yna i ddarparu sylfaen sefydlog” i’r dyfodol

Aeth y drafft cyntaf gerbron y Senedd yr wythnos hon (dydd Llun, Medi 26)