Ambiwlans

Rhybuddio bod bywydau cleifion yn y fantol oherwydd dirywiad sydyn mewn gwasanaethau Iechyd a Gofal

BMA Cymru wedi ysgrifennu at Weinidog Iechyd Cymru yn galw am wneud newidiadau radical i’r system

Saith o’r deg awdurdod lleol â’r cyfraddau Covid uchaf yn y Deyrnas Unedig yng Nghymru

Rhondda Cynon Taf sydd â’r cynnydd mwyaf mewn cyfraddau yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig

Galw am fuddsoddiad i wasanaethau gofal dementia

“Pwrpas y cynnig, yn syml, yw gwella diagnosis dementia yng Nghymru,” meddai Luke Fletcher wrth Golwg360

Amseroedd aros mewn adrannau brys a rhestrau aros am driniaethau iechyd yn hirach nag erioed

Yn ôl yr ystadegau, ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr roedd yr amseroedd aros mewn adrannau brys ar eu gwaethaf

Buddsoddi bron i £25m ar gyfer pedwar sganiwr PET-CT newydd yng Nghymru

Llywodraeth Cymru’n dweud ei bod am “wella mynediad i’r dechnoleg ddiagnostig arloesol hon”

Llywodraeth Cymru yn gwrthod galwadau i ddatgan argyfwng yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru

“Mae angen i ni ddeall y pwysau sydd ar y system ar hyn o bryd, ac nid yw’n rhywbeth lle gallwch chi bwyso swits a disgwyl i bethau …

‘Angen parhaus i atgyfnerthu trefniadau ar gyfer atal a rheoli Covid-19, yn enwedig mewn ysbytai’

Ond gofal iechyd Cymru wedi bod o “safon dda” dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl adroddiad blynyddol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Pump o’r chwech cyfradd Covid uchaf yn y Deyrnas Unedig fesul awdurdod lleol i’w cael yng Nghymru

Castell Nedd â’r gyfradd Covid uchaf yn y Deyrnas Unedig, a Merthyr Tudful uchaf ond un

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Plaid Cymru yn mynnu eglurder ar ddefnyddio glanhawyr osôn mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod yr adolygiad yn parahu ynghylch diogelwch y peirannau diheintio hyn

Cynnydd “brawychus” mewn stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ers dechrau’r pandemig

Er hynny, mae gwelliant cyffredinol yn agwedd y cyhoedd tuag at salwch meddwl