Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP

Nicola Sturgeon yn rhybuddio am ragor o gyfyngiadau yn sgil amrywiolyn Omicron

Fe fu prif weinidog yr Alban yn trafod y sefyllfa ag Andrew Marr ar ei raglen ar y BBC

Gofyn i bobol o dramor gael prawf PCR ac ynysu cyn canlyniad negyddol cyn dod i Gymru

Daw’r cyhoeddiad yng Nghymru ar ôl i Loegr dynhau cyfyngiadau Covid-19

2,927 o achosion Covid-19 newydd yng Nghymru

Dros 500,000 o achosion wedi’u cofnodi ers dechrau’r pandemig

Galw am gau holl ysgolion Cymru yn gynt na’r arfer cyn y Nadolig, i atal lledaeniad Covid

Bydd ysgolion 12 o’r 22 sir yng Nghymru yn cau ar gyfer yr ŵyl ar 17 Rhagfyr, tra bod y gweddill yn cau ar 21 neu 22 Rhagfyr

Timau’r Scarlets a Chaerdydd yn bwriadu dychwelyd i Gymru o Dde Affrica mor fuan â phosib yn sgil newid rheolau covid

Cafodd De Affrica, ynghyd â phum gwlad arall, eu gosod ar y rhestr goch neithiwr

Amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ar y lefel waethaf ers 2016

Ym mis Medi, 62.3% o gleifion dderbyniodd asesiadau iechyd meddwl o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad y cafon nhw eu hatgyfeirio am asesiad

27% o’r bobol wnaeth ddal Covid yn ysbytai Cymru wedi marw ymhen mis

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae’r ystadegau hyn yn dangos “bylchau yng nghryfder ymateb y Llywodraeth Lafur i’r pandemig”

Bwrdd Iechyd yn “ymddiheuro’n ddiffuant” am “faterion difrifol” gyda’u gofal i blant ag anableddau

Fe wnaeth yr adroddiad ddarganfod bod teuluoedd yn rhwystredig dros gyfathrebu gwael, a bod problemau gyda’r gofal a’r arweinyddiaeth …

Galw ar y Llywodraeth i roi cefnogaeth ariannol i sinemâu oherwydd pasys Covid

Mae nifer o sinemâu wedi gweld gostyngiad mewn busnes ers i’r pasys gael eu hymestyn i leoliadau adloniant dan do

Absenoldebau o’r ysgol yn arwyddion posib o iechyd meddwl gwael

Mae disgyblion sydd ag anhwylderau meddyliol a niwroddatblygiadol neu sy’n hunan-niweidio yn fwy tebygol o fod yn absennol o’r ysgol