Ysbyty Glan Clwyd: Galw am weithredu ar frys yn dilyn adroddiad damniol arall

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi tynnu sylw at nifer o feysydd lle mae angen gwelliant sylweddol

Dros ddwy filiwn o gleifion wedi aros yn rhy hir mewn unedau brys dros y 13 mlynedd diwethaf

Y Ceidwadwyr Cymreig yn tynnu sylw at dargedau sydd wedi’u methu o ran amserau aros

Pryderon am ddiffyg gofal deintyddol

Dydy 93% o ddeintyddfeydd ddim yn derbyn cleifion newydd ar hyn o bryd

“Wythnos arall ac adroddiad damniol arall”

Pleidiau’n ymateb i adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar wasanaethau Ysbyty Glan Clwyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwobr Cyflogwr Cymraeg yn y gweithle gan Brifysgol Aberystwyth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Maen nhw wedi derbyn y wobr yn sgil ymdrechion eu staff i ddysgu’r iaith ac am eu parodrwydd i annog pawb i ddefnyddio’r Gymraeg

Cynllun newydd i hybu’r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Elin Owen

Gyda bron i 200,000 o staff yn gweithio yn y maes yng Nghymru, mae’n bwysig bod y strategaeth yn sensitif i lwyth gwaith y staff, meddai
Mynedfa Ysbyty Glan Clwyd

“Ergyd ddwbwl” i staff rheng flaen a chleifion y galon yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Camreolaeth ac “anallu” Llywodraeth Cymru’n cael eu hamlygu gan Rhun ap Iorwerth yn dilyn adroddiadau damniol
Grow Well

Lansio ymgynghoriad i sicrhau mynediad da at bresgripsiynu cymdeithasol ledled Cymru

“Nod yr ymgynghoriad hwn yw cael dealltwriaeth gyffredin o beth yw presgripsiynu cymdeithasol a darpariaeth gyson ar draws Cymru.”

Unwaith y flwyddyn fydd rhaid i fwyafrif oedolion Cymru weld y deintydd o hyn ymlaen

Bydd y newidiadau i apwyntiadau deintyddol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol “yn ei gwneud hi’n haws i fwy o bobol gael gofal …