Gohirio llacio’r cyfyngiadau: galw am arweiniad a chefnogaeth i’r diwydiant lletygarwch

Dirprwy arweinydd Plaid Cymru yn dweud bod gan rai “bryderon gwirioneddol ar gyfer y dyfodol”

Rhybudd fod y Gwasanaeth Iechyd o dan “bwysau sylweddol” gyda 600,000 ar y rhestrau aros

Ffigyrau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod 140 yn rhagor o achosion newydd positif o Covid-19 wedi eu cofnodi

Pennaeth Gwasanaeth Iechyd Cymru yn rhybuddio bod y system dan “bwysau sylweddol”

Cynnydd mewn cleifion yn ymweld ag adrannau brys a chyfyngiadau Covid-19 mewn ysbytai yn cyfrannu at y pwysau, meddai Dr Andrew Goodall

40% o bobol â symptomau canser yng Nghymru heb gysylltu â’u meddyg teulu

Paul Evans o Aberdaron, a gafodd ddiagnosis canser yn 2018, yn annog pobol gyda symptomau sy’n peri pryder i ‘beidio â’u …

Brechlyn AstraZeneca

Awgrym nad yw’r Cydbwyllgor Brechu ac Imiwnedd “yn argymell brechu pobol dan 18 oed”

Adran Iechyd a Gofal Cymdeithas Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud nad ydyn nhw wedi dod i benderfyniad ynghylch brechu plant dros 12 oed

Disgwyl i frechiadau Covid-19 ddod yn orfodol i staff cartrefi henoed yn Lloegr

Ond undeb yn rhybuddio y byddai mwy na thraean o ofalwyr yn ystyried gadael eu swyddi pe bai brechiadau’n orfodol

‘Covid hir’: meddygon yn croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gofal pwrpasol

Daw hyn wedi i’r Ysgrifennydd Iechyd gyhoeddi buddsoddiad gwerth £5m er mwyn ehangu’r ddarpariaeth yn ymwneud â symptomau hirdymor …

Dosbarth mewn ysgol

428 o ddisgyblion ysgol yn hunanynysu yn Sir Ddinbych

Mae rhai o’r 25 achos cysylltiedig wedi’u cadarnhau fel amrywiolyn Delta

Cynnydd bach yn nifer y marwolaethau Covid-19

Ond mae’n debyg bod y ffigurau wedi’u heffeithio gan yr ŵyl banc hwyr ym mis Mai

Bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys

Y bwriad wrth ei ddatblygu yw mai hwn fydd darparwr craidd y sir erbyn 2027