Iechyd

Rhybudd fod “sefyllfa Ysbyty Gwynedd yn parhau i fod yn ddifrifol”

“Rwy’n ceisio sicrwydd yn rheolaidd eu bod yn ymateb yn gadarn i’r heriau” meddai Siân Gwenllian AS

Iechyd

Cyswllt rhwng gordewdra a miloedd o farwolaethau Covid-19, medd adroddiad

Tua naw o bob 10 o farwolaethau Covid wedi digwydd mewn gwledydd sydd â chyfraddau uchel o ordewdra, yn ôl yr adroddiad

Baner Ynys Manaw
Iechyd

Cyhoeddi cyfnod clo ar Ynys Manaw

“Mae yna ymlediad yn ein cymuned na allwn ei weld ac nad ydym yn ei ddeall”

Cymru

Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor yn cyflwyno cyfres o argymhellion

Galw am greu ymagwedd strategol hirdymor tuag at wella safonau triniaeth, gwasanaethau a chymorth

Iechyd

Dylai rhedwyr wisgo masgiau, yn ôl arbenigwr ym Mhrifysgol Rhydychen

Gall Covid-19 gael ei drosglwyddo wrth i redwyr anadlu, meddai’r Athro Trish Greenhalgh, sy’n arbenigo mewn gwyddorau iechyd gofal …

Brechlyn AstraZeneca
Iechyd

Ffrainc am roi brechlyn AstraZeneca Rhydychen i rai pobol dros 65 oed

Maen nhw wedi dal yn ôl hyd yn hyn yn sgil diffyg tystiolaeth ynghylch pa mor effeithiol yw’r brechlyn wrth atal Covid-19

Iechyd

Dynes oedrannus yn gaeth i’w chartref am wyth mlynedd yn sgil oedi llawdriniaeth

Roedd hi wedi dioddef “anghyfiawnder sylweddol”, yn ôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cymru

Rheolau sy’n gwahardd ysmygu tu allan i ysbytai ac ar dir ysgolion yn dod i rym

Fe fydd y ddeddf “o fudd i iechyd cenedlaethau’r dyfodol” meddai Llywodraeth Cymru

Profion Covid-19, y coronafeirws
Iechyd

Chwilio’n parhau am berson y credir sydd wedi’u heintio ag amrywiolyn Covid o Frasil

Roedd chwe achos o’r amrywiolyn wedi’u cadarnhau yn y DU, tri yn Lloegr a thri yn yr Alban

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
Cymru

Anfon gweithiwr wnaeth gymharu sefyllfa’r Gymraeg ag apartheid yn ôl i’w swydd wreiddiol

Roedd James Moore, sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Ambiwlans, wedi bod ar secondiad gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru