Pum marwolaeth a 2,582 o achosion Covid-19 newydd wedi’u cofnodi

Cyfanswm marwolaethau Cymru bellach yn 6,122

Gostyngiad wedi bod yn nifer y marwolaethau Covid-19 yng Nghymru

Bu gostyngiad yn nifer y marwolaethau yn ymwneud â Covid-19 i 71 yn yr wythnos hyd at 15 Hydref o’i gymharu ag 81 yr wythnos gynt

Rhybudd y gallai mesurau mwy “draconaidd” gael eu hailgyflwyno yng Nghymru

Mae cyfraddau Covid-19 Cymru ar eu huchaf ers dechrau’r pandemig

Un dos o frechlyn Covid-19 yn gallu arwain at ostyngiad yn y tebygolrwydd o gael Covid hir

Dydy’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ddim yn gallu dweud yn sicr fod brechlynnau’n effeithio ar y tebygolrwydd o gael Covid hir

Prif adeilad yr ysbyty o bell

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer dwy theatr yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ceisio gwerth £33.54m o arian ar gyfer y prosiect

Ymestyn pasbortau brechu, mwy o weithio gartref a mygydau dan do?

Eluned Morgan, Ysgrifennydd Iechyd Cymru, yn awgrymu’r hyn y gellir ei ddisgwyl yng nghyhoeddiad nesaf Llywodraeth Cymru

Covid-19: Canghellor Awstria’n bygwth cyfyngu ar hawliau pobol sydd heb eu brechu

Alexander Schallenberg wedi bod yn cyfarfod ag arweinwyr rhanbarthol

Brechlyn AstraZeneca

Rhybudd am gyfnod clo arall dros y Nadolig

Mae’r cyfraddau presennol yn “annerbyniol”, yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Dim angen prawf PCR wrth ddychwelyd i Gymru o dramor o ddiwedd y mis

Bydd teithwyr sy’n dychwelyd o wledydd sydd ddim ar y rhestr goch, ac sydd wedi cael eu brechu’n llawn, yn gallu cymryd prawf llif …

Ceidwadwyr yn galw am gofrestru’r holl ddiffibrilwyr ledled Cymru

Daeth i’r amlwg yr wythnos hon nad yw swyddogion sy’n ateb galwadau 999 yn gwybod am fodolaeth degau o filoedd o ddiffibrilwyr