Ategu galwadau i ostwng y cyfnod hunanynysu i bobol ag anableddau dysgu

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig am weld y cyfnod yn gostwng o saith i bum niwrnod

Llinell gymorth i ffermwyr Cymru yn cyrraedd carreg filltir

“Mae gennym arbenigwyr sydd wedi helpu pobl sy’n cael trafferth gyda phrofedigaeth, teimlo’n unig, delio â materion iechyd”

Disgwyl i gyfyngiadau gael eu codi’n “raddol ac yn ofalus” erbyn diwedd y mis

“Mae’n ymddangos ein bod ni wedi mynd heibio uchafbwynt Omicron, ac yn dod i lawr yn gyflym iawn,” meddai Mark Drakeford

Cyfraddau Covid-19 diweddaraf ar gyfer ardaloedd awdurdod lleol

Mae’r  tri  uchaf  oll  yng  Nghymoedd y De o hyd

Pobol Sir Gâr “yn derbyn gwell gwasanaethau gofal” ar ôl rhaglen beilot

Daw’r sylw gan yr awdurdod lleol er gwaethaf pryderon dybryd yn ystod y pandemig

300 o staff Cyngor Ceredigion wedi cynnig gwirfoddoli mewn cartrefi gofal

“Dw i’n credu bod hynny’n ymateb eithriadol ac mae’n dangos pa mor gryf yw ysbryd y gymuned yma yng Ngheredigion”

184 o aelodau’r lluoedd arfog yn cefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Daeth y sefyllfa i’r amlwg pan ddywedodd un ohonyn nhw ar Twitter ei fod yn cael ei ddanfon i Gymru am dri mis

Ipeds

Galw dadl frys yn y Senedd ynghylch newidiadau i brofion sgrinio serfigol

Mae dros filiwn o bobol wedi llofnodi deiseb yn galw am wyrdroi’r penderfyniad i ymestyn y bwlch rhwng profion o dair blynedd i bum mlynedd

“Helpwch ni i’ch helpu chi’r gaeaf hwn,” meddai’r Ysgrifennydd Iechyd

Wrth gyhoeddi cyllid ychwanegol, dywedodd Eluned Morgan fod angen i “bob un ohonom gydweithio i gefnogi ein gwasanaethau iechyd a gofal …

Y Ceidwadwyr Cymreig yn cyhoeddi cynllun i ddiwygio meddygfeydd teulu

Byddai gwella mynediad at feddygon teulu yn rhyddhau’r pwysau ar wasanaeth iechyd Cymru, meddai’r Ceidwadwyr