Mynnu gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl sy’n wynebu’r gymuned Fyddar

Nid oes gwasanaeth iechyd meddwl Byddar arbenigol yng Nghymru, ac mae’n rhaid teithio i Loegr am asesiad neu driniaeth drwy Iaith Arwyddion …

34% o gartrefi gofal Cymru wedi hysbysu am farwolaethau’n ymwneud â Covid

1,897 o breswylwyr cartrefi gofal Cymru wedi marw gyda, neu o ganlyniad i, Covid-19 hyd at ddiwedd Mehefin 2021, yn ôl data Arolygiaeth Gofal Cymru

Cyfyngiadau Covid erbyn y Nadolig yn “annhebygol” medd y Gweinidog Iechyd

Fodd bynnag, mae Eluned Morgan ymbil ar bobol Cymru i “chwarae eu rhan” wrth geisio cadw niferoedd Covid-19 yn isel

Ardal Hywel Dda yn awgrymu camau y gall y cyhoedd eu cymryd i helpu gydag oedi mewn ysbytai

Gofyn i bobol ystyried cynnig gofal dros dro i’w perthnasau os ydyn nhw’n barod i adael yr ysbyty, ond yn aros am drefniant gofal cymunedol

Aelod o’r Senedd yn galw am fwy o gefnogaeth i bobol sy’n byw ag endometriosis

“Mae’r diffyg gwasanaethau arbenigol yng ngogledd Cymru yn sgandal, gyda’r mwyafrif o gleifion yn gorfod teithio dros y ffin”

Y gaeaf am fod yn un o’r “cyfnodau caletaf” i’r Gwasanaeth Iechyd wynebu erioed

17 o gyfadrannau a cholegau brenhinol meddygol yn galw am weithredu cenedlaethol i daclo prinder staff, anghydraddoldebau iechyd a rhestrau aros

Gofyn i gleifion am eu barn ar ofal canser yng Nghymru yn ystod y pandemig

“Os ydych chi wedi derbyn triniaeth canser ac eisiau cyfrannu at wella gwasanaethau yna mae cwblhau’r arolwg yn ffordd wych o gyfleu …

Galw drachefn ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad Covid

Y Ceidwadwyr Cymreig yn cwestiynu ‘beth mae gweinidogion Llafur yn cuddio?’ drwy wrthod ymchwiliad i Gymru

4,000 o ganlyniadau profion covid gwallus yng Nghymru

Roedd labordy yn Wolverhampton wedi rhoi canlyniadau prawf PCR anghywir i bobol yng Nghymru a Lloegr

Y gwaith o chwalu un o strydoedd tai mwyaf gwenwynig Prydain wedi cychwyn

Lefelau nitrogen dioxide uchel yn golygu gorfod dymchwel 23 o dai