Pryderon am nifer y plant sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Cafodd 49 eu derbyn dros gyfnod o dri mis hyd at fis Gorffennaf, sy’n gynnydd o 63% o’i gymharu â’r tri mis blaenorol

Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am ymddeol yn gynnar am resymau teuluol

Mae Jo Whitehead wedi bod yn y swydd ers mis Ionawr 2021, a bydd hi’n gadael ym mis Rhagfyr
Amie Richards

Adroddiad yn codi pryderon am weithgarwch corfforol plant a phobol ifanc

Mae pryderon am effeithiau tymor hir hyn ar y genhedlaeth iau

Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru yw partner elusennol newydd Clwb Pêl-droed Abertawe

Fe wnaeth y clwb ofyn i’r cefnogwyr am awgrymiadau unwaith eto y tymor hwn

‘Tystiolaeth glir bod calorïau ar fwydlenni yn beryglus i rai sy’n cael eu heffeithio gan anhwylderau bwyta’

98% o bobol ag anhwylderau bwyta yn dweud y byddai rhoi calorïau ar fwydlenni yn eu heffeitho nhw’n negyddol, medd arolwg newydd

Rhybudd bod y Gwasanaeth Iechyd yn “agos at ddymchwel”

Dros hanner meddygon Cymru wedi dweud eu bod nhw’n debygol o adael y Gwasanaeth Iechyd yn sgil cynnig codiad cyflog Llywodraeth Cymru

Pa werth dadansoddi ystadegau’r Gwasanaeth Iechyd os nad oes awch i weld newid?

Cadi Dafydd

“Byddai treulio 21 awr mewn ambiwlans yn brofiad amhleserus, anghyfforddus a phyderus i bawb, heb sôn am rywun 91 oed sydd newydd gael …

Adnodd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu newydd gwerth £1.5m wedi’i ddatblygu ar gyfer pobol ifanc

Bydd yn defnyddio dull dwyieithog yn seiliedig ar dystiolaeth i nodi anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu plant hyd at bedair blwydd ac 11 mis oed

Nwyddau mislif am ddim yn yr Alban yn sbarduno gweithredu yng nghymoedd y de

Elin Owen

“Dylai pobol ddim bod yn cael trafferth i dalu am rywbeth sy’n hawl dynol, sylfaenol,” meddai Bethan Jenkins o Aberdâr