Nid Yw Cymru Ar Werth

Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi Proclamasiwn Deddf Eiddo

Galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ymrwymiad i gyflwyno Deddf Eiddo gyflawn i'r Senedd yn ystod y tymor hwn

Heddlu’n ystyried a oedd partïon Nadolig Downing Street yn anghyfreithlon

Mae'r Blaid Lafur wedi cwyno am gyfres o dderbyniadau wrth i Boris Johnson groesawu gwesteion

“Mae ’na ddarpar-ffasgwyr ym mhob man”

Y newyddiadurwr Andy Bell, sy'n byw yn Awstralia, yn ymateb i brotestiadau asgell dde ger stiwdios ABC News ym Melbourne

Cinema & Co Abertawe

Enwebu perchennog sinema yn Abertawe am ‘Brydeiniwr yr Wythnos’ GB News

Mae Anna Redfern wedi bod dan y lach am wrthod gweithredu'r pasys Covid ar gyfer ei chwsmeriaid yn Cinema & Co

Canfod achosion o ffliw adar yng Nghrughywel

Parth Diogelu o 3km, Parth Gwyliadwriaeth o 10km a Pharth Cyfyngedig o 10km wedi'u cyhoeddi

Gallai treulio mwy o amser mewn coetiroedd arbed £13m i’r Gwasanaeth Iechyd a chyflogwyr

Daw'r ymchwil newydd yn sgil Wythnos Genedlaethol y Coed

Un o gynghorau’r gogledd yn cefnogi’r alwad i osgoi’r “Tryweryn nesaf”

Byddan nhw'n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i alw arnyn nhw i wneud mwy i atal cwmnïau rhyngwladol rhag manteisio ar dir amaeth i dyfu coed

Abertawe a Chaerdydd yn colli, ond Wrecsam yn curo Dover

Diwrnod siomedig i dimau dinasoedd y de yn y Bencampwriaeth

Nia Stephens

Y Gymraes sy’n arwain drwy esiampl ar Ynys Dewi

Y warden Nia Stephens wedi cael cydnabyddiaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg am ei hymdrechion i sicrhau bod yr RSPB yn cynnig gwasanaeth Cymraeg

Adroddiadau bod Wrecsam yn awyddus i ddenu Jack Wilshere

Does gan gyn-chwaraewr Arsenal, West Ham a Bournemouth ddim clwb ar hyn o bryd

Dan sylw

Y nyrs sy’n ymarfer ei Chymraeg gyda’i chleifion

Dysgodd Shumita Palit siarad Cymraeg heb fynd yn agos yr un dosbarth, ond yn hytrach drwy fagu plant yn Gymraeg a’i gwaith yn nyrsio cleifion

“Doedd gen i ddim syniad bo fi’n gallu sgwennu… felly mae o’n hollol nyts bo fi rŵan efo ail albwm!”

Mae’r fam 31 oed, Emma Marie, yn canu a chyfansoddi ei chaneuon ei hun, a newydd ryddhau ei hail albwm, 'O dan yr wyneb'

Canwr yn cefnogi’r fenter i ailagor tafarn yn Nyffryn Aeron – gyda chân newydd o’r enw ‘Lawr yn y Vale’

Mae’r actorion byd enwog Rhys Ifans a Mathew Rhys eisoes wedi mynd i’w pocedi a buddsoddi yn y fenter

Aelodau Llafur Cymru’n cwestiynu gweithrediad y Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru

Mae rhai o AoSau Llafur am i aelodau Plaid Cymru a fydd yn rhan o benderfyniadau Llywodraeth Cymru fod yn destun craffu ar lawr y siambr

Adam Price: Y tad sydd dal yn Fab Darogan?

“Penderfynais godi fy hun nôl lan ac edrych ar ffyrdd eraill o wireddu’r hyn roeddwn am weld [ar gyfer] Cymru"
Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos

‘System les y Deyrnas Unedig yn rhannol gyfrifol am lefelau tlodi yng Nghymru’

Dyna awgrym Llywodraeth Cymru wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan gyfarfod i drafod datganoli rhagor o bwerau

Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy'n byw â HIV

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio o blaid mynd i’r afael â dyled aelwydydd dros y gaeaf

Daw hyn wrth i ymchwiliad nodi y gallai cynnydd posibl o 30% ym mhrisiau nwy a thrydan yn 2022 wthio pobl "i dlodi Fictorianaidd."

Cylchgrawn Golwg

Nigella eisiau gwahoddiad i Casa Cadwaladr

“Dw i’n mawr obeithio y bydd y llyfr yn apelio at y to hŷn, ond hefyd i bobl ifanc sy’ ychydig bach yn nerfus i fentro i’r gegin hefyd”

Llyfr unigryw o’r Swistir i blant bach Cymru

“Fe benderfynon ni gynnig yr un profiad i siaradwyr Cymraeg o lyfr wedi'i bersonoli o ran delweddau ac iaith”

Blas o’r bröydd

Dewi Morgan i fod yn Bennaeth Cyllid newydd Cyngor Gwynedd

Wedi gweithio ei ffordd o rôl hyfforddai, mae Dewi bellach wedi gwireddu breuddwyd chwarter canrif wrth ddod yn brif swyddog ariannol yr awdurdod

Poppy Jones: Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Arfon

Mae'r canlyniadau wedi cael eu cyhoeddi

Eich barn chi ar ddatblygu Harbwr Aberystwyth?

Mae bron dros 25 mlynedd ers i ardal yr harbwr gael ei weddnewid. Nawr rwy’n ymchwilio mewn i’r cynllun diweddara i ddatblygu Harbwr Aberystwyth fel rhan o fy nghwrs Lefel A ac rwy’n awyddus i gael barn pobl leol ar y datblygiad.

Buddsoddi mewn Banc….

Bywyd newydd i hen adeiladau Tregaron.

Chwaraeon

Tlws y Lludw

Cymru a’r Lludw

Mae Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad pump fydd yn chwarae yn y gyfres yn Awstralia y gaeaf hwn

Y Bencampwriaeth Rygbi Unedig yn benderfynol o gynnal gemau sydd wedi’u gohirio

Cafodd gemau'r Scarlets a Rygbi Caerdydd yn Ne Affrica eu gohirio

Osian Roberts yn talu teyrnged i Gary Speed

Camodd y Cymro Cymraeg i'r adwy yr wythnos hon i gyfarfod â'r wasg yn absenoldeb Patrick Vieira, rheolwr Crystal Palace

Osian Roberts i arwain Crystal Palace yn Old Trafford brynhawn Sul?

Patrick Vieira wedi gorfod gadael sesiwn hyfforddi oherwydd "mater teuluol"

Celfyddydau

Gary Barlow ac Aled Jones yn y siartiau gydag albwm yn cynnwys addasiad Saesneg o gân Al Lewis

Mae'r fersiwn Saesneg o 'Clychau'r Ceirw' yn seiliedig ar stori Dylan Thomas, 'A Child's Christmas in Wales'

Matthew Rhys yn y gyfres The Americans

Actor Hollywood yn buddsoddi mewn menter gymunedol i brynu tafarn yng Ngheredigion

Fe gafodd yr actor Matthew Rhys ei ysbrydoli gan y ffaith bod y bardd Dylan Thomas yn arfer ymweld â Thafarn y Vale yn Nyffryn Aeron

Comisiynu cerflunydd cofeb Cranogwen yn Llangrannog

Bydd y cerflun o'r arloeswraig yn cael ei godi fel rhan o ymgyrch Monumental Welsh Women

Arddangosfa newydd yn “gofnod hiraethus” o ardal Hirael ym Mangor

Bydd arddangosfa 'Y Bae' gan yr arlunydd Pete Jones yn agored i'r cyhoedd yng nghanolfan Storiel Bangor nes diwedd y flwyddyn

Poblogaidd

Swyddi

Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Ddadansoddwr Data

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Cynhyrchydd Prosiectau Theatr