‘Gormod o bwyslais ar ysgolion Saesneg yn y Bil Addysg’

Elin Wyn Owen

“Mae yna sôn yn y Bil am gynyddu addysg Gymraeg, ond dw i ddim yn argyhoeddedig fod y Bil yn mynd i’r cyfeiriad yna,” meddai Heini Gruffudd

Yr ymgais i lofruddio Donald Trump am “fywiogi” ei safle ymysg ei gefnogwyr

Elin Wyn Owen

Yn ôl Dr Ian Stafford o Brifysgol Caerdydd, gallai’r ymgais i ladd cyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau gynyddu’r gefnogaeth iddo

Cyfnewidfa Gwisg Ysgol i arbed arian a chefnogi’r blaned

Cadi Dafydd

“Mae’n wych i’r amgylchedd, unrhyw beth sy’n stopio ni rhag prynu pethau newydd pan nad oes angen”
Elyrch

Gobeithio am greadigrwydd gan chwaraewr rhyngwladol newydd yr Elyrch

Mae Eom Ji-sung, chwaraewr canol cae ymosodol sy’n gallu chwarae ar yr asgell, wedi ymuno o glwb Gwangju FC yn Ne Corea

“Siomedig” na chafodd mwy o Eisteddfod Llangollen ei darlledu

Cadi Dafydd

“A’r byd yn y fath lanast rŵan, roedd hwn yn gyfle arbennig o dda i drosglwyddo’r neges [am heddwch byd],” medd Cefin Roberts

Gaza a’r Gyfraith

Ioan Talfryn

Penodiad ‘diddorol’ Keir Starmer

‘Cefnogaeth busnesau lleol yn hanfodol i lwyddiant Sesiwn Fawr Dolgellau’

“Mae’n deg dweud hebddyn nhw, fyddai yna ddim gŵyl ar ei ffurf bresennol,” meddai cadeirydd Sesiwn Fawr Dolgellau

“Buenas noches y adios”

Liz Saville Roberts yn ymateb ar ôl i Sbaen guro Lloegr i ennill Ewro 2024

Addysg Gymraeg i bawb: Bil Addysg yn “colli cyfle unwaith mewn cenhedlaeth”

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i’r Bil sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw (dydd Llun, Gorffennaf 15)

“Taflwch lein a dihangwch rhag y dwndwr”

Cyfoeth Naturiol Cymru’n annog pobol i fynd allan i bysgota

“Teimlo fel bod y diwedd yn dod” i Vaughan Gething fel Prif Weinidog Cymru

Ychwanega’r ffynhonnell o’r Blaid Lafur bod “embaras” o fewn y blaid am y sefyllfa

Côr o India’n codi’r to yng Nghaernarfon

Roedd Côr Synod Mizoram eisoes wedi bod yn Llangollen, Aberystwyth a Blaenau Ffestiniog yn canu yn Gymraeg ac yn eu mamiaith, Mizo

Y Blaid Werdd yn gobeithio am fwy o sylw’r cyfryngau cyn yr etholiad nesaf

Yn yr etholiad cyffredinol fe wnaeth y Blaid Werdd gynyddu ei chanran o’r bleidlais genedlaethol yng Nghymru o 1% i 4.7%

“Dim llawer o wahaniaeth rhwng rhethreg economaidd Keir Starmer a Liz Truss”

Y sylwebydd Theo Davies-Lewis fu’n trafod dyddiau cyntaf llywodraeth newydd Llafur a phroblemau Vaughan Gething gyda golwg360

Polisi enwi tai Ceredigion “yn gam ymlaen wrth amddiffyn enwau Cymraeg”

Mae niferoedd y ceisiadau i newid enwau tai o’r Gymraeg i’r Saesneg wedi gostwng yn flynyddol ers 2020

Gorymdaith Balchder yn cael ei chynnal yn Llangefni am y tro cyntaf

“I fynd i rywle a dweud ‘rydyn ni yma’, mae’n gwneud gwahaniaeth aruthrol”

Troellwr yn ymuno â Morgannwg yn barhaol

Mae Mason Crane wedi bod ar fenthyg o Hampshire y tymor hwn

Caiff y cefnogwyr “angerdd gan Craig Bellamy, does dim amheuaeth am hynny”

Erin Aled

Nic Parry sy’n trafod penodiad rheolwr newydd tîm pêl-droed Cymru

Craig Bellamy yw rheolwr newydd tîm Cymru

Mae’n olynu Rob Page gafodd ei ddiswyddo fis diwethaf

Rhanbarth y Gweilch yn cael cartref newydd

Stadiwm Sain Helen yn Abertawe fydd eu cartef newydd o ddechrau tymor 2025/26

Llanrhaeadr ar y brig

Dilwyn Ellis Roberts

Llangynhafal yn ail agos yng Nghynghrair yr Haf yn Nyffryn Clwyd
Colin Ingram

Swydd Gaerloyw a Morgannwg yn gyfartal

Y sir Gymreig i gyd allan, a’r wiced olaf wedi cwympo oddi ar belen ola’r ornest yn Cheltenham

Cymell tyfiant ir o hen bren: artist yn ymateb i’r ‘Welsh Not’

Non Tudur

“Caredigrwydd sy’n bwysig” – mae daioni yn gallu dod o bethau drwg, yn ôl yr artist

Fy Hoff Raglen ar S4C

Linda Smith

Y tro yma, Linda Smith o Gasnewydd, sy’n adolygu’r gyfres Gwlad Beirdd

Tafwyl yn fyw ac ar fwy o blatfformau S4C nag erioed

Mae Tafwyl yn dychwelyd i’r brifddinas dros y penwythnos, gyda pherfformiadau gan artistiaid megis Lloyd, Dom, Don + Sage Todz, Celt a Meinir Gwilym

Prifysgol Bangor yn cyflwyno gradd er anrhydedd i Linda Gittins

Mae un o gyd-sefydlwyr Cwmni Theatr Maldwyn wedi cael cydnabyddiaeth am ei chyfraniad at Ddiwylliant, Cerddoriaeth a Chelfyddydau Cymru a’r iaith

Llyfr newydd yn dathlu bywyd a gwaith telynor o fri

Ardrothwy’r Eisteddfod Genedlaethol, mae’r llyfr yn talu teyrnged i Llewelyn Alaw o Drecynon ger Aberdâr

Synfyfyrion Sara: Llyfrau Cymraeg poblogaidd ar Kindle

Dr Sara Louise Wheeler

Yn sgil y wobr llyfr(au) y flwyddyn, ystyriaf pwy a beth sy’n ffynnu ar Amazon

Newyddiadura, sglefrio a glanhau’r traeth

Cadi Dafydd

“Fydda i’n mynd bob dydd i sglefrio gyda fy ffrindiau, ac mae gen i ffrindiau yn America, Awstralia, Hong Kong, Sbaen oherwydd sglefrio”

Cacennau blasus A blodeuog gan bobydd o Bontllyfni

Cadi Dafydd

“Ti yn teimlo’r pwysau efo cacennau priodas, ond mae o’n neis gweld nhw ar y diwrnod a chael clywed yn ôl gan y briodferch”

Ceisio gwneud y peth iawn dros y blaned

Geraldine Swift

Mae Geraldine Swift yn byw yng Nghilgwri ac yn aelod o’r grŵp ymgyrchu amgylcheddol Just Stop Oil

Hwyl gyda Geiriau (Uwch)

Pegi Talfryn

Ysgrifennwch eich jôc cnoc cnoc eich hun – yn Gymraeg, wrth gwrs!

Cyfle i ofyn cwestiynau i Pegi Talfryn yn Tafwyl

Bydd yr awdur a cholofnydd Lingo360 yn sgwrsio am ei llyfr newydd Rhywun yn y Tŷ? ddydd Sadwrn

Celf a charedigrwydd: Sgwrs gyda’r artist David Robinson

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn mwynhau gwaith yr arlunydd o Borthcawl

Casglu enwau yn y gymuned

Dr James January-McCann

Y tro yma mae’n siarad am brosiect newydd i gasglu enwau ledled Eryri sydd ddim ar fapiau modern

Cyfle i holi Rhian Cadwaladr wrth iddi lansio ei nofel newydd

‘Gwaddol’ ydy pumed nofel yr actor, awdur a cholofnydd Lingo Newydd

Fy hoff gân… gyda Mei Emrys

Pawlie Bryant

Dyma gyfres newydd gan golofnydd Lingo360 sy’n edrych ar hoff ganeuon cerddorion Cymru

Tips i ddysgu Cymraeg – y gair cyntaf

Pegi Talfryn

Y tiwtor Cymraeg i oedolion gyda Popeth Cymraeg sy’n rhoi tips i ddysgwyr

Blas o’r bröydd

Mae Stage Goat mewn partneriaeth ag Area 43 yn agor Caffi Ieuenctid yn Llanbed

Becca Head

Mae’r partneriaeth yn dathlu ar ôl derbyn £500k o’r loteri genedlaethol.

Kerry Philps yn Canmol Y Drindod Dewi Sant am Brofiad Addysgol Trawsnewidiol

Lowri Thomas

Dathlu llwyddiannau Kerry Philps, a raddiodd o raglen Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol campws Llambed

Penblwydd Prosiect Bwyd Cymunedol Llanbed

Jane Rimmer

Dathlu blwyddyn ers bod yn Minds Eye

Y noson ddi-gwsg!

Anya Elena Roberts

Aros ar effroer mwyn codi ymwybyddiaeth tuag at ddementia.

PCYDDS yn Dathlu Llwyddiannau enillydd gwobr Archaeoleg E.R Pritchard

Lowri Thomas

Isaac Law, sy’n graddio gyda gradd mewn Archaeoleg o gampws Llambed.

Cyflwyno Cymru i’r Caribî: Taith cyfnewid diwylliannol Xion

Lowri Thomas

Xion Da Breo yn dathlu’r haf hwn, gan nodi penllanw taith ryfeddol a ddechreuodd 2 flynedd yn ôl

Eisteddfod RTJ – rhestr cystadlaethau

Delyth Morgans Phillips

Rhestr o gystadlaethau Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen

Clwb Caron ar y Tourmalet!

Manon Wyn James

Seiclwyr Caron yn dilyn y Tour de France

Cynghorwyr yn gwrthod argymhellion Swyddogion Cynllunio

Ifan Meredith

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion wedi croesawu cais i adeiladu archfarchnad yn Llanbed.