Gwahardd hyfforddwr rygbi rhag dysgu ar ôl iddo ofyn am “luniau noeth” gan ferched

Anfonodd Gavin Williams, 34, negeseuon at wyth o ferched ar y cyfryngau cymdeithasol

Gweddillion crocodeil

Arddangos gweddillion crocodeil 120 mlwydd oed y cafwyd hyd iddyn nhw mewn ysgol

Cafwyd hyd i’r gweddillion yn Ysgol Gymraeg Bodringallt yng Nghwm Rhondda yn 2019

Cyllid o £65m i helpu colegau a phrifysgolion ddod yn carbon niwtral

“Mae gan ein colegau a’n prifysgolion rôl bwysig i’w chwarae yn yr ymdrech genedlaethol i gyrraedd Sero Net,” medd y Gweinidog …

Dysgu ar-lein wedi effeithio ar les plant

Bu’n anodd i blant ysgol uwchradd ganolbwyntio ar eu gwaith ysgol ac ymddiddori ynddo pan gafodd dysgu ar-lein ei gyflwyno

Darpariaeth chweched dosbarth Ceredigion i gael ei hadolygu

Mae chwech ysgol ar draws y sir yn cynnig darpariaeth o’r fath ar hyn o bryd
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

£18m i gefnogi plant a phobol ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Jeremy Miles am “ddarparu system addysg gwbl gynhwysol yng Nghymru”

Galw am flaenoriaethu deddf addysg Gymraeg newydd

Daw’r alwad gan Meirion Prys Jones wrth i gategorïau newydd i ysgolion ddechrau cael eu cyflwyno o fis Medi

Llywodraeth Cymru’n rhagweld cyfnodau o darfu ar ddysgu wyneb yn wyneb dros yr wythnosau nesaf

Mae Gweinidog Addysg Cymru wedi gofyn i ysgolion gynllunio ar gyfer y mesurau mwyaf amddiffynnol posib i atal lledaeniad Covid-19

£100m o gyllid i wneud ysgolion a cholegau yn Covid-ddiogel

“Bydd y cyllid hwn yn cefnogi ein hysgolion a’n colegau ymhellach i gadw’r lleoliadau mor ddiogel â phosibl o ran Covid”

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am wahodd cyn-athrawon yn ôl i’r dosbarth

Daw hyn er i Lywodraeth Cymru rybuddio y gallai gwersi fynd ar-lein eto yn sgil Covid-19