Ystyried cael gwared ar reolau ynghylch gwisgo masgiau mewn ysgolion yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid gwisgo masgiau ym mhob man mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys yr ystafell ddosbarth

Beirniadu diffyg cyfarfod cyhoeddus wrth ymgynghori ar Ysgol Bro Hyddgen

Yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion, medd Cyngor Sir Powys

Coleg Llysfasi yn dathlu canmlwyddiant

Golwg360 yn sgwrsio â Phennaeth Coleg Llysfasi wrth iddo ddathlu ei ganmlwyddiant

Cyngor i benderfynu a fydd Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn dod yn ysgol Gymraeg i bob oed

“Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy’n mynychu’r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg”

Comisiynydd y Gymraeg yn dyfarnu bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi torri safonau’r Gymraeg yn achos y cynlluniau i gau ysgol gynradd

Mae’r cynnig i gau Ysgol Pont Sion Norton yn rhan o gynlluniau i ad-drefnu ysgolion yn nhref Pontypridd

Technegydd mewn coleg yn wynebu cosb ar ôl defnyddio cyfrifiadur mewn ystafell ddosbarth i chwilio am “escorts”

Daeth panel i’r canlyniad fod chwiliadau Stephen Davies ar-lein gyfystyr ag “ymddygiad proffesiynol annerbyniol”

Bwrsariaeth Michael Sheen yn cynnig cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen

“Dw i’n gobeithio y bydd y bwrsariaethau yma yn ei gwneud hi’n bosib i fyfyrwyr Cymreig fanteisio ar y posibiliadau addysg yng Ngholeg yr …

Diffyg cynllunio lleoedd addysg ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn llesteirio twf y Gymraeg, medd RhAG

Maen nhw’n galw ar y Cyngor Sir i weithredu ar frys i ddarparu lleoedd lleol brys i bawb sydd wedi gwneud cais i ysgolion Cymraeg ar gyfer mis …

Ymchwil newydd yn datgelu dulliau recriwtio “amheus” y lluoedd arfog mewn ysgolion

Mae’r dystiolaeth yn gwrth-ddweud honiadau cyson y lluoedd arfog nad ydynt yn recriwtio mewn ysgolion

Disgyblion “wedi ymateb yn dda i sefyllfa anodd” wrth ddychwelyd i’r ysgol

Prifathro Ysgol Gyfun Penweddig yn dweud wrth golwg360 fod “ysgol yn rhywle heb enaid” heb y disgyblion