Addasu canllawiau Covid-19 ar gyfer prifysgolion a cholegau yng Nghymru

Bydd y canllawiau newydd yn symud sefydliadau addysg uwch yn nes at weddill y gymdeithas o heddiw (dydd Llun, Mai 9)

Cymdeithas yr Iaith yn galw am weithlu addysg Cymraeg

Y gweithlu fyddai’r “cam mwyaf effeithiol er mwyn sicrhau addysg Gymraeg i bawb”

Galw am wneud mwy i recriwtio athrawon du, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol

“Mae disgyblion hyd yn oed yn galw am fwy o athrawon o gefndiroedd lleiafrifol yn eu hysgolion”

Cysoni canllawiau Covid-19 ysgolion Cymru â’r canllawiau ar gyfer gweddill cymdeithas

Mae’r newidiadau’n “adlewyrchu’r newid o bandemig i endemig”, medd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru

Cymdeithas yr Iaith yn galw am roi gobaith newydd i gymunedau Cymraeg

Mae ymgeiswyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i roi sicrwydd am ddyfodol ysgolion pentref

Galw am ariannu tecach i ysgolion yng Nghymru yn sgil absenoldebau Covid-19

Mae undeb NAHT Cymru wedi datgelu effaith y pandemig ar lefelau staffio ysgolion

Ehangu prosiect i wella iaith a llythrennedd plant

Mae’r rhaglen Gymraeg wedi cael ei chynllunio ar gyfer y Gymraeg yn benodol, “yn wahanol i raglenni llythrennedd Cymraeg eraill”

‘Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif â goblygiadau anfwriadol i’r Gymraeg a’r amgylchedd’

Cadi Dafydd

Mae grŵp o ymgyrchwyr, gan gynnwys Sue Woodward o Ysgol Mynyddygarreg, wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddyn nhw ailedrych ar y rhaglen

Estyn yn cynorthwyo pobol ifanc i dynnu sylw at aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion

Y corff arolygu ysgolion yn awyddus i gynorthwyo ysgolion wrth iddyn nhw herio’r cysyniad bod aflonyddu rhywiol yn ‘normal’

Addysg am y mislif mewn ysgolion yn annigonol, yn ôl ymchwil gan Brifysgol Abertawe

Mae athrawon yn teimlo bod ganddyn nhw ddiffyg amser, hyder a gwybodaeth am y pwnc, yn ôl ymchwilwyr