Cyfleoedd i ddysgu am gydraddoldeb yn amrywio o ardal i ardal

Hana Williams

“Dylai pob ysgol ym mhob rhan o Gymru annog pobol ifanc i drafod materion cydraddoldeb,” medd Hana Williams, sy’n rhan o ddiwrnod …

£2.1m ar gyfer pobol ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol sydd mewn addysg bellach

“Mae pob person ifanc yng Nghymru yn haeddu mynediad at addysg o ansawdd uchel”

Cynghorwyr yn cefnogi cynnig i atal a gwrthdroi’r dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg ym Mhowys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ond mae nifer o welliannau wedi cael eu gwneud, a phryderon y dylid fod wedi cynnwys costau agor ysgolion Cymraeg newydd yn y cynnig
Adeilad y Senedd, Bae Caerdydd

Undeb NEU Cymru’n streicio heddiw (dydd Iau, Mawrth 2)

Mae aelodau’n ceisio codiad cyflog uwch na chwyddiant sydd wedi’i ariannu’n llawn

Camau bach i’r cwricwlwm

Lowri Larsen

Mae Mudiad Meithrin yn ceisio cyrraedd rhieni drwy ddulliau technolegol newydd
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith

Datgelu enw ysgol Gymraeg newydd Pontypridd

Anthony Lewis (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ysgol Gynradd Gymraeg Awel Taf fydd enw’r ysgol yn Rhydfelen

Prifysgol Abertawe’n brif noddwr newydd Hanner Marathon y ddinas

Maen nhw wedi llofnodi cytundeb ar gyfer y tair blynedd nesaf

Buddsoddiad pellach o £10m yn sicrhau gofal am ddim i fwy o blant dwy oed

Bydd y buddsoddiad newydd yn caniatáu i 2,200 yn rhagor o blant fanteisio ar ofal plant Dechrau’n Deg yn 2023-24
PetryalRectangle

Addysg ddwyieithog i bawb – y cyfaddawd perffaith?

Dr Sara Louise Wheeler

Bydd angen dod â’r ddau begwn ynghyd, os yw unrhyw gynlluniau am ffynnu