Elfen ariannu’r cynnig i agor ysgol Saesneg yng Nghwm Tawe wedi’i gohirio

Llywodraeth Cymru’n gohirio’r cynlluniau i ariannu’r ysgol ym Mhontardawe nes i’r awdurdod lleol gyflwyno asesiad boddhaol o’r …

Cyngor Gwynedd wedi penderfynu cau Ysgol Abersoch yn dilyn “trafodaethau manwl” am “sefyllfa fregus” yr ysgol

Daw’r sylwadau wedi i Gynghorydd Abersoch ddweud fod y penderfyniad i gau’r ysgol yn “fradychiad o’r iaith a’r diwylliant Cymraeg”

Ymgynghoriad i’w gynnal ar gynnig i gau ysgol ym Mhowys

Mae’r cabinet wedi cytuno i ddechrau ymgynghoriad ym mis Medi ar gynning i gau Ysgol Bro Cynllaith ym mhentref Llansilin

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Pryderon ynghylch adeiladu ysgol Saesneg newydd ym Mhontardawe

“Nid yw’r asesiad yn ystyried sut y gall lleoli ysgol gynradd o 700 o blant gael effaith negyddol bellgyrhaeddol ar y Gymraeg yng Nghwm Tawe”

Cau Ysgol Abersoch yn “fradychiad o’r iaith a’r diwylliant Cymraeg”

“Mae’n frwydr ddyddiol i gadw’r iaith yn fyw oddi fewn i Abersoch,” meddai Cynghorydd Abersoch

Beirniadu diffyg fframwaith penderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch rheoli Covid-19

Y Ceidwadwyr Cymreig yn ymateb i gyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar lacio’r cyfyngiadau mewn ysgolion

Dim angen mygydau yn y dosbarth fis Medi, meddai Llywodraeth Cymru

Yn ôl Jeremy Miles, mae mwy o dystiolaeth yn dangos bod plant a phobol ifanc yn profi mwy o niwed o golli’r ysgol nag yn sgil covid

Disgyblion o Ysgol Henry Richard yn gorfod hunanynysu

Bydd disgyblion blwyddyn 8 ymysg y rhai sy’n gorfod hunanynysu wedi canlyniad prawf positif

UCAC yn croesawu oedi cyflwyno’r cwricwlwm newydd am flwyddyn mewn ysgolion uwchradd

Ond bydd disgwyl i ysgolion cynradd a meithrinfeydd gyflwyno’r drefn newydd o fis Medi 2022

Gareth Pierce

Teyrngedau i Gareth Pierce, cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a mynyddwr profiadol

“Gwnaeth Gareth gyfraniad aruthrol i’r Coleg, yn enwedig dros y deunaw mis diwethaf a braint oedd ei adnabod,” meddai Dr Ioan …