safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Y pry yn y pren

Dylan Iorwerth

“Mae arweinydd yr RMT [Mick Lynch] wedi bod yn ben tost i gynhyrchwyr newyddion teledu”

“Torïaid y Deyrnas Unedig yn casáu Cymru”

Huw Bebb

Mae’r Torïaid yn San Steffan yn “casáu Cymru a gweithwyr”, yn ôl Cwnsler Cyffredinol Cymru, Mick Antoniw

Dysgwyr a Chymry rhugl – perthynas gymhleth

“Llythyrais i â dros ugain o Gymry Cymraeg blaenllaw y fro – aelodau o Blaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith, beirdd, eisteddfodwyr …

Roe vs. Wade

Manon Steffan Ros

“Dydy bywydau tadau ond yn newid os ydyn nhw’n penderfynu eu bod nhw’n fodlon i hynny ddigwydd”

Angen trît o bryd i’w gilydd

Jason Morgan

“Bydd rhai ohonoch wedi sylwi ar fanylion calorïau yn treiddio i fwydlenni wrth i chi naill ai fynd allan am bryd o fwyd neu wrth archebu …

“Rhaid i dwristiaeth gyfrannu mwy i’r economi leol”

Barry Thomas

“Ym Mhorthmadog y Sadwrn diwethaf roedd gan yr Archdderwydd neges hynod amserol yn crisialu’r problemau ddaw gyda’r cynnydd aruthrol mewn …

Wythnos dywyll

Cris Dafis

“Mae gweld cyfraddau Covid yn cynyddu unwaith eto, a neb yn gwneud dim yn ei gylch, yn ddigon i wneud i rywun anobeithio”

Pobol y Penwythnos – ambell eitem yn well na’i gilydd

Gwilym Dwyfor

“Rydym yn gwybod mai rhaglen S4C yw hi gan eu bod yn sillafu ‘pobol’ gyda dwy ‘o’”

Yr arfau i hybu’r iaith eisoes yn ein dwylo

Huw Onllwyn

“Mae’r Safonau Hybu yn gosod cyfrifoldeb statudol ar ein hawdurdodau lleol (a Llywodraeth Cymru) i hybu’r defnydd o’r Gymraeg”

Gareth Bale yn Los Angeles

Phil Stead

“Mae cefnogwyr yr Adar Gleision yn siomedig iawn bod Gareth Bale wedi dewis chwarae i Los Angeles yn hytrach na Chaerdydd”