safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Annibyniaeth: Terminoleg y gorffennol?

Huw Bebb

“Y peth gydag annibyniaeth yw, beth yn union mae rhywun yn feddwl gydag annibyniaeth?”

Chwilio am lwybr ymlaen

Dylan Iorwerth

“Colled fawr i’r byd, ac i Ewrop yn arbennig, yw bod y gwledydd llwyddiannus hyn yn mynd dan fawd America”

Rhaid anfon arfau i Wcráin

“Rwyf innau a llawer eraill yn ofni y gall y rhyfel arwain ar gyflafan waeth petai Rwsia yn defnyddio arfau niwclear”

Teitl drama S4C “yn hollol gamarweiniol”

“Os yw pethau’n parhau fel hyn bydd gennym esgus i beidio talu am ein trwydded”

Defnyddio’r dull D’Hondt i ethol Aelodau Senedd Cymru “yn annoeth iawn”

“Wrth fwrw pleidlais fe fydd etholwr – i bob pwrpas –  yn ei rhoi hi i 6 ymgeisydd o un blaid benodol, sef yn rhoi ei (h)wyau i gyd yn …

Pob lwc i’r Urdd yn Ninbych

Barry Thomas

“Am y tro cyntaf ers Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro yn 2019, mae Cymry ifanc o bob cwr o’r wlad am gael dod ynghyd”

Y ddadl newydd dros PR

Dylan Iorwerth

“Nid y bobol sy’n penderfynu: waeth beth ydi barn y cyhoedd, mae dyfodol Boris Johnson yn llwyr yn nwylo’i ASau mainc gefn”

Dan Ddylanwad?

Sara Huws

“Dw i, fel llawer o fy nghenhedlaeth, wedi gwneud tipyn o waith amgen i gadw dau ben llinyn ynghyd dros y blynyddoedd”

Dioddef gyda chramp

Phil Stead

“Doedd yna ddim lot o gramp o gwmpas pan yr oeddwn i yn ifanc”

Y dysgedig a’r dwl

Cris Dafis

“Ar begwn arall y sbectrwm deallusrwydd yng Nghymru, fodd bynnag, mae gyda ni bobl fel Alex Davies o Abertawe”