Creu dros 100 o swyddi mewn ffatri cynhyrchu batris yng Nglyn Ebwy

Cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn creu cyfleoedd gwaith newydd, ac yn diogelu dyfodol hirdymor y safle

Cronfa werth £3m ar gyfer canol trefi gogledd Cymru i agor ar gyfer ceisiadau

“Mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio’n ddifrifol ar ganol ein trefi a nod y prosiect peilot hwn yw annog a chefnogi busnesau …

Llong fferi gyflym a thai yn y cefndir

Fferi newydd i gynnig teithiau rhwng Cymru a Gogledd Iwerddon

Stena Line yn cynnig gwasanaeth newydd rhwng Caergybi a Belffast o Fehefin 25 er mwyn ymateb i’r galw wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu …

Lefel diweithdra yng Nghymru yn gostwng i 4.3%

Ond 19,000 yn rhagor o bobl yn ddi-waith o’i gymharu â llynedd ar ddechrau’r pandemig

Arian ychwanegol i helpu busnesau â’u hadferiad ar ôl Covid-19

Rhybudd gan Vaughan Gething, Ysgrifennydd yr Economi, i gefnogwyr pêl-droed i sicrhau eu bod nhw’n cefnogi busnesau drwy barhau i ddilyn y …

Sebon hylif

Distyllwr wisgi’n edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus flwyddyn ar ôl troi at hylif golchi dwylo

Aeth Rhys Mallows ati gyda’i dad i droi eu busnes yn ffordd o helpu’r ymdrechion i fynd i’r afael â Covid-19

Tafarn gymunedol Menter Ty’n Llan yn ‘newyddion da i’r Gymraeg’

Siân Gwenllian yn croesawu’r newyddion bod trigolion lleol wedi llwyddo i godi £400,000 i brynu’r dafarn

Cynnydd mewn prisiau yw prif bryder Brexitaidd dros 40% o fusnesau

“Roedd 5% neu lai o ymatebwyr yn credu y byddai Brexit yn cael effaith gadarnhaol ar fusnes yn 2021”

Llacio’r cyfyngiadau symud ym mis Ebrill wedi helpu’r economi i dyfu 2.3%

“Mae ffigyrau heddiw yn arwydd addawol bod ein heconomi yn dechrau adfer,” meddai’r Canghellor Rishi Sunak

Maes awyr Heathrow

Nifer teithwyr Heathrow 90% yn is na chyn y pandemig

Dim ond 675,000 o bobl oedd wedi teithio drwy’r maes awyr yn Llundain fis diwethaf, o’i gymharu â 6,769,000 ym mis Mai 2019