Landlord tafarn yn Wrecsam yn gofidio am effaith gwerthu alcohol mewn archfarchnadoedd a siopau

“Mae yfed dan oed allan o reolaeth ac mae’n cael ei ysgogi gan archfarchnadoedd a chadwyni manwerthu, ac mae’r un peth yn wir am …

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Gyrwyr bysiau yn streicio yng Ngwent

Bydd gyrwyr o ganolfannau yn y Coed-duon, Cwmbrân a Brynmawr yn streicio dros ddiffyg cyflogau, gan darfu ar wasanaethau bysiau

Llywodraeth Cymru am wella swyddi, cau’r bwlch sgiliau a threchu tlodi

Bydd Vaughan Gething, Ysgrifennydd Economi Cymru, yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer adferiad Cymru ar ôl Covid-19

Visa

Taliadau â cherdyn digyswllt yn codi o £45 i £100

Dyma’r pumed tro i’r swm gael ei godi, ar ôl cynyddu i £45 ar ddechrau’r pandemig

Grant o £3.1m i Reilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldiroedd Cymru

Bydd yr arian yn hwb i’r rheilffyrdd ddenu mwy o ymwelwyr drwy ddarparu “profiad twristiaeth o ansawdd uchel”, a chynnig cyfleoedd …

Gyrwyr bysus Stagecoach yn bwriadu streicio dros “dâl annheg”

“Stagecoach wedi elwa drwy gyllid cyhoeddus, ond ni wnaiff dalu cyflog addas i weithwyr sydd wedi gwasanaethu drwy’r pandemig”

‘Torcalonnus: Lorïau’n teithio’n uniongyrchol o Iwerddon i Ffrainc’

‘Mae o’n fy nhristau i. Yn symbolaidd, mae o’n fy nhristau i, achos rydyn ni’n cael ein torri allan o’r cylchoedd masnach mwy a mwy’

‘Gallai gymryd pedair blynedd i draffig porthladdoedd Cymru ddychwelyd i lefelau cyn Brexit’

Y daith uniongyrchol o Iwerddon i’r cyfandir “yn amlwg yn denu traffig a fyddai wedi dod drwy borthladdoedd Cymru yn draddodiadol”

Cynnydd blynyddol o 1.8% mewn cyfraddau cyflogaeth yng Nghymru

Cyfraddau diweithdra wedi cynyddu 0.2% yng Nghymru ers mis Mehefin i Awst 2020 i 4%, sy’n is na’r cyfartaledd ar gyfer y Deyrnas Unedig