Galw i waredu dyledion ymysg y mwyaf difreintiedig

Mae Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, yn gwneud yr alwad ar ôl i ymchwil ddangos bod dyledion ar gynnydd yng Nghymru

Pris cyfartalog tŷ yng Nghymru yn uwch nag erioed

Bu cynnydd o 11.5% yn ystod trydydd chwarter 2021, o gymharu â’r un cyfnod llynedd, gyda thŷ’n costio £218,783 ar gyfartaledd

San Steffan

‘Angen i Lywodraeth San Steffan edrych ar effaith cynyddu’r Yswiriant Gwladol ar swyddi’

82% o fusnesau bach ddim yn bwriadu cynyddu nifer eu gweithlu yn ystod y chwarter hwn, medd adroddiad gan y Mynegai Busnesau Bach

“Misoedd anodd” o flaen pobol sydd wedi mynd i ddyled oherwydd y pandemig

Rhybudd gan un o bwyllgorau’r Senedd nad yw effaith llawn y pandemig wedi taro eto wrth i brisiau ynni a bwyd gynyddu, a phecynnau cymorth …

Cyflog Byw Gwirioneddol yn codi i £9.90 yr awr

Mae disgwyl i dros 300,000 o weithwyr y Deyrnas Unedig dderbyn codiad cyflog wrth i’r cyfraddau uwch gael eu cyflwyno

“Ansicrwydd” am ddyfodol Maes Awyr Caerdydd yn sgil sylwadau gweinidog am gymorthdaliadau

Dydi rhoi cymorthdaliadau ac annog teithiau awyrennau domestig ddim yn cyd-fynd â’r her o fynd i’r afael â newid hinsawdd, meddai Lee Waters

Twf yn yr economi wedi arafu’n sylweddol rhwng Gorffennaf a Medi

Problemau o ran y gadwyn gyflenwi wedi cael effaith ar yr adferiad ar ôl Covid-19

Busnesau yn Yr Wyddgrug yn ‘mynd o nerth i nerth’

Mwy na 50 o fusnesau wedi agor neu ehangu yng nghanol y dref dros y ddwy flynedd ddiwethaf

Cyhoeddi cronfa gwerth £1m i gefnogi busnesau lleol

“Mae meithrin yr economi bob dydd yn flaenoriaeth drawslywodraethol ac yn agwedd allweddol ar ein Cenhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r …

Tafarn y Vale

Ben Lake yn croesawu ymdrechion menter gydweithredol i brynu tafarn y Vale

Menter Tafarn y Dyffryn yn lansio’r cynnig i brynu cyfrannau yn y Fenter yn Nyffryn Aeron