Martiau yn bwysig er lles iechyd meddwl ffermwyr, yn ôl Plaid Cymru

Yn ôl Cefin Campbell, Llefarydd Materion Gwledig Plaid Cymru bod martiau yn bwysig i gynnig cyfle i ffermwyr gwrdd i gymdeithasu.

£7m i brosiectau amgylcheddol ledled Cymru

Bydd 29 prosiect mewn safleoedd gwarchodedig yn derbyn arian er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur

17% yn llai o bobl yn bwyta cig yn y Deyrnas Unedig o gymharu â degawd yn ôl

Er gwaethaf y gostyngiad, mae awduron yr astudiaeth yn rhybuddio nad yw’n mynd ddigon pell i gyrraedd targedau bwyta cig

Rhaid cadw cymorth iechyd meddwl “ar frig yr agenda,” medd Undeb Amaethwyr Cymru

Maen nhw’n gwneud yr alwad ar drothwy Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref

Galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried effeithiau lleol wrth ddeddfu ar blannu ar diroedd

“Mae yna argyfwng yn wynebu cefn gwlad ar hyn o bryd lle mae cwmnïau mawr yn prynu ffermydd lleol er mwyn eu plannu a manteisio ar gredydau …

Trafodaethau ar godi gwaharddiad ar allforio cig oen i’r Unol Daleithiau yn hollti barn

“Fy mhryder mawr i yw bod unrhyw gytundeb i ni allforio atyn nhw, yn mynd i arwain aton ni’n mewnforio’n ôl ganddyn nhw hefyd”

Bwydlen cinio ysgol “di-gig” yn gwylltio cynghorwyr ac undebau ffermio ym Môn

Mae pryderon hefyd am faint o gig sy’n cael ei gyrchu yng Nghymru

Galw am weithredu ar frys gan NFU Cymru i ailgychwyn cyflenwadau carbon deuocsid

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi miliynau o bunnoedd i ffatri CO2 i sicrhau bod cyflenwadau’n ailgychwyn

Cwmni cynhyrchu carbon deuocsid yn debygol o gael “miliynau” o bunnoedd gan Lywodraeth Prydain

Roedd Llywodraeth Prydain wedi rhoi’r arian i gwmni CF Fertilisers yn dilyn diffygion yn y gadwyn gyflenwi bwyd a diod

Bywyd gwyllt: rhaid gosod targedau i wyrdroi’r dirywiad erbyn 2030

Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno a sefydliadau eraill ar draws y DU i alw am weithredu