Creu “priffordd” o wrychoedd tri chilomedr o hyd i roi hwb i fywyd gwyllt

Y gobaith yw y bydd y gwrychoedd yng Nghwm Penmachno yn helpu i leihau effaith llifogydd ar gymunedau lleol

Cynnig codi prisiau rhai trwyddedau amaethyddol yn “annerbyniol”

“Wrth i’r argyfwng costau byw barhau, mae angen i Gyfoeth Naturiol Cymru ailystyried y cynigion a fydd ond yn ychwanegu at gostau cynhyrchu …

Galw am asesiad o effaith cytundebau masnach ar economi Cymru

Mae Plaid Cymru’n cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o geisio “penawdau sgleiniog”

£62.5m i’w rannu rhwng ffermydd Cymru

Mae taliadau’n cael eu rhoi i fwy na 14,400 o fusnesau ffermio ledled Cymru, sef 90% o’r rhai sydd wedi hawlio arian

Gwahardd yr arfer o werthu compost mawn

Er nad oes echdynnu mawn yng Nghymru ar hyn o bryd, bydd y cyhoeddiad yn amddiffyn mawnogydd Cymru yn y dyfodol

‘Economi cefn gwlad Cymru ar ei cholled wrth aros yn y Deyrnas Unedig’

Lowri Larsen

“Mae’r diwydiant ffarmio o’r diwedd yn gweld na yng Nghaerdydd mae eu dyfodol nhw a ddim yn Llundain,” medd un o gyfarwyddwyr YesCymru

Annog ymwelwyr â’r Ffair Aeaf i geisio cyngor am ffliw adar gan Lywodraeth Cymru

Bydd gan y Llywodraeth stondin wybodaeth yn y digwyddiad wrth i’r diwydiant wynebu her newydd yn sgil y ffliw

Dim coed ar 80% o’r tir mae Llywodraeth Cymru wedi’i brynu ar gyfer creu coedwigoedd

Ac mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n annog cefnogwyr i blannu coed er cof am aelodau o’r Wal Goch sydd ddim yma i weld Cymru yng Nghwpan …

‘Angen newid ar unwaith i leihau carthion mewn afonydd’

Y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn galw am weithredu i achub Afon Gwy rhag llygredd

Cynigion i adeiladu hyd at 30 o dyrbinau gwynt ger Corwen

Byddai Fferm Wynt Gaerwen yn cynhyrchu 62 megawatt o drydan, ac mae ymgynghoriad anffurfiol ar y cynigion yn cael ei gynnal ar hyn o bryd