Canfod achos o’r Ffliw Adar mewn adar gwyllt a dofednod yn ardal Wrecsam

Mae’r risg i iechyd y cyhoedd yn sgil y feirws yn isel iawn, meddai Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cop26: mwy na 100 o wledydd yn arwyddo cytundeb i ddiogelu coedwigoedd y byd

Arweinwyr sy’n gyfrifol am 85% o goedwigoedd y byd yn cytuno i ddod a datgoedwigo i ben erbyn 2030

Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus ar gynnydd yn y Deyrnas Unedig

Yng Nghymru, roedd y pum achos o saethu neu wenwyno adar ysglyfaethus wedi eu cofnodi ym Mhowys

Lansio canllaw amgylcheddol ar gyfer ffermio da byw yng Nghymru

Bydd y canllaw yn cyflwyno ystod o fesurau yn nodi sut gall ffermwyr leihau eu hôl troed carbon

David Attenborough

Syr David Attenborough: Angen gweithredu ar newid hinsawdd nawr neu fe fydd yn rhy hwyr

Y darlledwr yn cyhoeddi rhybudd cyn y gynhadledd newid hinsawdd yn Glasgow

Llywodraeth Prydain yn “aberthu ffermio a diogelwch bwyd,” medd Undeb Amaethwyr Cymru

“Seland Newydd fydd yn elwa fwyaf o’r cytundeb yma gan ei bod yn caniatáu iddynt gynyddu eu hallforion bwyd i’r Deyrnas Unedig”

Angen i ffermio ffeindio datrysiadau naturiol i fynd i’r afael â newid hinsawdd

“Mae bod yn berchen ar dir neu ei reoli yn fraint, ac felly mae gennym rwymedigaeth foesol i helpu i fynd i’r afael â’r heriau …

Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am gynllun i leihau gwastraff plastig

Maen nhw eisiau i Lywodraeth Cymru sefydlu cynllun sy’n rhoi arian yn ôl i bobol am ddychwelyd poteli plastig neu wydr

Parc Cenedlaethol Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed

Mae nifer o brosiectau wedi cael eu cynnal dros yr wythnosau diwethaf i ddathlu pen-blwydd parc cenedlaethol hynaf Cymru

Y Senedd yn cefnogi gorfodi cwmnïau i egluro i gymunedau beth fydd buddion prosiectau ynni

Cafwyd y cynnig gan Rhun ap Iorwerth o ganlyniad i bryderon ar Ynys Môn yn sgil nifer o geisiadau cynllunio i ddatblygu ffermydd solar