Mae cannoedd o weithwyr y DVLA yn Abertawe yn cynnal streic o’r newydd wrth i’w pryderon am eu diogelwch yn sgil Covid-19 barhau.

Bydd aelodau undeb y PCS sy’n gweithio ar y safle ar streic o heddiw (dydd Mercher, Mehefin 2) tan ddydd Sadwrn (Mehefin 5).

Daw hyn wrth i’r undeb rybuddio y gallai’r gweithredu diwydiannol bara rhai misoedd eto.

Dyma’r trydydd tro i’r staff gynnal streic wrth iddyn nhw alw am gyflwyno rhagor o fesurau diogelwch mewn gweithle sy’n aml yn orlawn.

Ond mae’r DVLA yn mynnu eu bod nhw wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw’r gweithwyr yn ddiogel, a’u bod nhw wedi dilyn yr holl ganllawiau swyddogol.

Cefnu ar gytundeb

Yn ôl Mark Serwotka, ysgrifennydd cyffredinol undeb y PCS, fe ddaeth y gweithwyr i gytundeb â’r DVLA i ddod â’r streicio i ben ond cafodd y cytundeb ei dynnu’n ôl ar yr unfed awr ar ddeg.

“Rydym yn amau’n gryf fod uwch weinidogion yn yr Adran Drafnidiaeth wedi ymyrryd â’r cynnydd roedden ni’n ei wneud a’u bod nhw eisiau gwneud rhyw fath o safiad ideolegol yn erbyn y PCS,” meddai.

“Maen nhw wedi tanbrisio’n fawr iawn wydnwch ein haelodau yn y DVLA ac wedi eu cryfhau nhw i dargedu a chynnal gweithgarwch dros y misoedd sydd i ddod hyd nes eu bod nhw’n ennill.

“Mae’r PCS yn barod iawn am fisoedd o weithredu’n ddiwydiannol, ac rydym yn annog y Llywodraeth i ailfeddwl am eu safbwynt.”

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Gweithwyr DVLA yn streicio oherwydd ofnau diogelwch Covid

Galw am ostyngiad yn nifer y staff sydd angen mynd i mewn i’r swyddfa i weithio ar ôl pryderon yn dilyn nifer o achosion Coronafeirws

Undeb yn galw am wneud mwy i orfodi rheolau diogelwch Covid yn y gweithle

Ystadegau newydd yn dangos mai dim ond 1 o bob 4 cyflogwr yng Nghymru sy’n dilyn rheoliadau Covid y llywodraeth

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Streic o’r newydd gan weithwyr y DVLA

Fe ddaw wrth i’r ffrae tros Covid-19 ac amodau gwaith yn y ganolfan yn Abertawe rygnu ymlaen

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Gweithwyr y DVLA yn mynnu “dim byd llai” na chael gweithio o adref

Staff yn “eistedd ar ticking time bomb” medd un o swyddogion undeb y PCS
Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Gweithwyr y DVLA am streicio am bedwar diwrnod

Fe ddaw yn sgil pryderon am ddiogelwch gweithwyr o ganlyniad i Covid-19

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Gweithwyr DVLA Abertawe yn mynd ar streic

Miloedd o weithwyr yr asiantaeth yn gweithredu’n ddiwydiannol oherwydd pryderon diogelwch yn y gweithle ynghylch y pandemig

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

DVLA yn gobeithio bydd streicwyr yn ystyried ‘yr effaith niweidiol ar fodurwyr’

Trafodaethau yn parhau rhwng undeb y PCS ag asiantaeth trwyddedu modurwyr y DVLA i geisio osgoi streic

Gweithwyr y DVLA yn mynd ar streic

Undeb y PCS yn cynnal trafodaethau dwys gyda’r cyflogwr yr wythnos hon

Mynedfa adeilad y DVLA yn Abertawe

Undeb yn galw am ymchwiliad llawn wedi marwolaeth gweithiwr DVLA

Roedd yr aelod o staff wedi cael prawf positif am Covid-19, meddai undeb y PCS