Wyth marwolaeth a 2,791 o achosion newydd o Covid-19 yng Nghymru

Cyfanswm y marwolaethau bellach yn 6,420 gyda nifer yr achosion ers dechrau’r pandemig wedi codi i 513,790

Galw am gryfhau safle arloesedd ac ymchwil mewn deddfwriaeth addysg uwch newydd

“Mae ymchwil ac arloesedd yn cael ei weld fel un o’r ffactorau allweddol sy’n gyrru llwyddiant”

Pryder am effaith rhestrau aros i weld deintydd ar gleifion yn sgil y pandemig

Yn ôl ffigyrau’r Gwasanaeth Iechyd, mae cyrsiau triniaeth ddeintyddol wedi gostwng dros 75% yn 2020-2021

Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy’n byw â HIV

Chwaraewr yn beirniadu Llywodraeth Cymru a’r gynghrair am sefyllfa Rygbi Caerdydd

Mae aelodau o’r rhanbarth wedi bod yn gaeth yn Ne Affrica ers dechrau’r wythnos ar ôl achosion positif o Covid-19 ymysg y garfan

Archfarchnad

Blaenoriaeth siopa’n dod i ben yng Nghymru

Mae’r llefydd cadw wedi bod mewn grym ers dechrau’r pandemig er mwyn diogelu pobol fregus sy’n glinigol agored i niwed yn sgil …

Albanwyr eisiau annibyniaeth ac nid “y carthbwll llwgr, slebogaidd hwn”

Pete Wishart, arweinydd yr SNP yn Nhŷ’r Cyffredin, yn tynnu sylw at bôl piniwn newydd

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio o blaid mynd i’r afael â dyled aelwydydd dros y gaeaf

Daw hyn wrth i ymchwiliad nodi y gallai cynnydd posibl o 30% ym mhrisiau nwy a thrydan yn 2022 wthio pobl “i dlodi Fictorianaidd.”

Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos

Aelod Seneddol yn dweud bod gan etholwyr “yr hawl i ethol pobol hiliol”

Ond mae Syr Desmond Swayne yn dweud ei fod yn gobeithio na fyddai hynny’n digwydd pe bai diwygiad yn cael ei gymeradwyo

Biniau ailgylchu

Disgwyl i filoedd o drigolion yng Nghaerdydd wahanu deunyddiau wrth ailgylchu

Ar hyn o bryd, mae holl ddeunyddiau ailgylchu aelwydydd yn cael eu rhoi mewn un bag gwyrdd yn unig