safbwynt

Y lle i leisio barn am Gymru a’r byd

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor

Stori bersonol yn paentio darlun ehangach

Gwilym Dwyfor

“Yr unig broblem gyda ‘Cymru, Dad a Fi’ oedd bod y cysyniad braidd yn wan”

Anodd ffarwelio gyda threinyrs fu mor ffyddlon

Barry Thomas

“Pam bod esgid ysgafn gydag ambell streipan liwgar arni yn gafael mor dynn yng nghalon dyn?”

Sefyllfa menywod dros y byd yn amlygu’r angen am Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Nerys Salkeld

Nerys Salkeld, un o griw LeadHerShip elusen Chwarae Teg, yn tynnu sylw at sefyllfa menywod mewn gwledydd fel Qatar, Iran ac Wcráin

Pwysigrwydd cofleidio cyfiawnder ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Saaya Gopal

“Yn anffodus nid ydym yn chwarae rhan mor llawn â dynion ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru”

“Fonheddigion…. ac, o, Miss Gwenllian!”

Siân Gwenllian

“Mae pethau yn newid – ond yn rhy araf o beth coblyn!”

Angen cenhadaeth genedlaethol i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywedd

Lucy Reynolds

Prif Weithredwr newydd elusen Chwarae Teg yn dweud bod “gwir angen y ffocws ar gyfiawnder” ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Ac mae’r wobr am y cynnydd mwyaf yn Nhreth y Cyngor yn mynd i…

Barry Thomas

“Daw’r cynnydd lleiaf eleni yn Nhorfaen – 1.9%. Dyna godiad pitw”

Beddgelert a’r Beatle

Rhys Mwyn

“Mae’r cysylltiadau rhwng y Beatles a gogledd Cymru yn rhai digon cyfarwydd”

Gêm y ffoaduriaid

Dylan Iorwerth

“Dim ond yn 1905 y cafodd rhai grwpiau o fewnfudwyr eu hystyried yn ‘annymunol’ yng ngwledydd Prydain”

Mwy Na Daffs a Taffs – pwy sy’n talu am y rwtsh yma?

Gwilym Dwyfor

“O’r obsesiwn blinedig gyda defaid i honiad newydd fod y lle yn drewi o lo, fe ddaethon nhw i gyd allan yn un rhes o enau’r Saeson”