Mae degau o bobol flaenllaw wedi llofnodi llythyr yn gwrthwynebu penderfyniad Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i newid eu harwyddair.

Daeth cadarnhad yn ddiweddar y byddai’r arwyddair ‘Byd gwyn fydd byd a gano, gwaraidd fydd ei gerddi fo’ yn cael ei newid y flwyddyn nesaf yn sgil pryderon y gallai gael ei gamddehongli.

Y cyfieithiad Saesneg o’r geiriau o eiddo’r bardd T. Gwynn Jones yw ‘Blessed world’, ond cafodd pryderon eu codi mewn ymgynghoriad ynghylch y cyfieithiad llythrennol ac y gallai hynny arwain at gamddehongli’r arwyddair fel un hiliol.

Cynigiodd cynhyrchydd creadigol yr Eisteddfod newid yr arwyddair, ond dydy hynny ddim at ddant pawb.

Llythyr

Mae degau o bobol wedi anfon llythyr agored at gadeirydd ac aelodau Cyngor Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen i ddangos eu hanfodlonrwydd ynghylch y cynlluniau.

Ymhlith y rhai sydd wedi llofnodi’r llythyr mae academyddion, darlithwyr, ysgolheigion, awduron a nofelwyr, beirdd, Prifeirdd ac aelodau’r Orsedd, cyfieithwyr, golygyddion, darlledwyr a thiwtoriaid Cymraeg.

Dywed y llythyr fod y rhai sydd wedi ei lofnodi am “ddatgan ein hanfodlonrwydd a’n pryder” ynghylch y penderfyniad.

“Defnyddiwyd yr arwyddair – yn ei ffurf Gymraeg wreiddiol ac mewn cyfieithiad safonol i’r Saesneg – heb wrthwynebiad a heb achosi tramgwydd gan yr Eisteddfod er ei sefydlu yn 1947,” meddai.

“Yn ogystal â’r ystyr amlwg – sy’n cyfleu ysbryd yr ŵyl yn gain a chofiadwy mewn cynghanedd – mae’n hysbys hefyd fod yr arwyddair yn corffori darn o hanes yr Eisteddfod: mae mwysair yn y llinell gyntaf sy’n cyfeirio at W. S. Gwynn Williams, prif sefydlydd yr Eisteddfod, ei Chyfarwyddwr Cerdd am flynyddoedd lawer, a chyfaill i T. Gwynn Jones.

“Ymhlith y rhesymau a roddwyd o blaid newid yr arwyddair nodwyd yn gyhoeddus gan un o lefaryddion yr Eisteddfod y gallai’r arwyddair o’i gyfieithu ar-lein achosi tramgwydd hiliol. Gwrthodwn sail y ddadl hon yn llwyr.

“Gallai llu o ymadroddion o liaws o ieithoedd y byd beri tramgwydd i wahanol garfanau o’u cyfieithu’n llythrennol ac anghywir heb ystyried priod-ddulliau ac arferion traddodiadol yr ieithoedd y cyfieithwyd ohonynt.

“Ni ddylid ymwrthod ag ymadroddion ar sail cyfyngiadau rhaglenni cyfieithu ar-lein, a’u tuedd weithiau i gyfieithu’n llythrennol heb gyfleu’n briodol ystyron cydnabyddedig nac arlliw ymadrodd.

“Y mae gan arwyddair T. Gwynn Jones ei ystyr yn y Gymraeg a honno’n ystyr gwbl gymeradwy; yn ôl yr ystyr honno y dylid ystyried yr arwyddair, ac nid yn ôl llathen fesur cyfieithu annigonol a ffaeledig.

“Y mae gan y Gymraeg, fel ieithoedd eraill, ei sofraniaeth ei hunan o ran ymadrodd ac ystyr, un y dylid ei chydnabod a’i pharchu.

“Ni wyddom am enghreifftiau o ieithoedd lle cytunai ei siaradwyr i ymwrthod â’r defnydd o ymadroddion cwbl ddiniwed a derbyniol oherwydd y posibilrwydd y gallai eu cyfieithu’n llythrennol ac annigonol beri tramgwydd i rywrai yn rhywle.

“Mae’n ymddangos, fodd bynnag, fod yr Eisteddfod Ryngwladol am wneud eithriad o’r Gymraeg yn hyn o beth gan ei darostwng a’i diraddio o’i chymharu ag ieithoedd eraill.

“Y mae’r ffaith hon yn gwbl ganolog yn yr achos hwn.

“Afraid dweud bod Gwyn fyd (fel yn y Gwynfydau) yn ymadrodd hynafol yn y Gymraeg, gydag ymadroddion cytras a chyfochrog yn y Llydaweg, y Gernyweg, a’r Wyddeleg.

“Dylai’r Eisteddfod, fel digwyddiad diwylliannol a gynhelir yng Nghymru, barchu’r ffaith hon a thrwy hynny barchu’r Gymraeg a’i siaradwyr a thraddodiad diwylliannol Cymru yr un pryd.

“Y mae’n ddrwg gennym fod yr achos hwn, a gymhellwyd gan anwybodaeth ac annealltwriaeth, wedi dwyn anfri ar yr Eisteddfod a’i gwneud yn gyff gwawd.

“Fel rhai y bu ganddynt barch mawr tuag at yr Eisteddfod erfyniwn yn daer ar Gyngor yr Eisteddfod i newid ei benderfyniad gan adfer enw da’r ŵyl.

“Byddai gwneud hynny hefyd yn dileu’r anfri a roddwyd ar goffadwriaeth T. Gwynn Jones, gŵr nodedig o flaengar ei syniadau yn ei ddydd, a heddychwr a rhyng-genedlaetholwr eang ei olygwedd.

“Gofynnwn yn garedig ichwi ymatal rhag unrhyw weithredu pellach o ran dileu’r arwyddair nes i’r mater gael ei aildrafod yn llawn mewn cyfarfod o’r Cyngor.”

 

Dim byd yn hiliol ynghylch ‘Gwyn fyd’

Afraid dweud nad oes dim byd yn hiliol ynghylch ‘Gwyn fyd’ yr arwyddair, sy’n adleisio Gwynfydau’r Beibl yn fwriadol

Geiriau T. (angen rhywbeth arall) Jones

Dylan Iorwerth

‘Byd gwyn yw byd a gano’ ydi’r geiriau sy’n achosi tramgwydd, am fod Google Translate yn mynnu eu cyfieithu yn ‘white world’

Bendith arnoch…

Cris Dafis

“Rydw i’n bersonol yn cefnogi penderfyniad Eisteddfod Llangollen i gomisiynu arwyddair newydd yn lle’r un sydd wedi bod ar waith ers 75 mlynedd”