Gwaharddiad ar feddu ar ‘nwy chwerthin’ yn dod i rym

Gallai troseddwyr gael eu carcharu am hyd at ddwy flynedd

Comisiynydd Dyfed-Powys yn lansio ymgynghoriad ar gyllideb blismona 2024-25

Mae Comisiynwyr yr Heddlu’n gyfrifol am osod praesept yr heddlu, sef y swm mae trethdalwyr lleol yn ei gyfrannu at blismona

Plismona protestiadau Gwesty Parc y Strade wedi costio oddeutu £300,000

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, am geisio cael yr arian yn ôl gan y Swyddfa Gartref

Croesawu’r tro pedol ar gynlluniau i gau gorsafoedd tân yn y gogledd

Denodd deiseb gan Catrin Wager, ymgeisydd seneddol Plaid Cymru, ychydig gannoedd o lofnodion
Dafydd Llywelyn

Gwesty ceiswyr lloches: ‘Hanfodol bod y Swyddfa Gartref yn atebol am eu diffyg cynllunio’

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn feirniadol o’r broses wedi tro pedol am Westy Parc y Strade yn Llanelli
Heddwas

Gwesty Parc y Strade: Arestio chwech o bobol ar ôl i ddau dân gael eu cynnau

Fe fu protestwyr yn ymgynnull ar y safle yn Llanelli dros y penwythnos

Mwy wedi’u harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau nag alcohol yn y gogledd

204 o bobol wedi’u harestio am yfed a gyrru dros y 12 mis diwethaf, tra bod 272 wedi cael eu harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau
Dyn tân

‘Rhaid gwneud newidiadau i’r gwasanaeth tân yn y gogledd er mwyn achub bywydau’

Catrin Lewis

Mae Awdurdod Tân ac Achub y Gogledd yn gwrthod honiad bod y trafodaethau’n cuddio pryderon y gwasanaeth am brydlondeb yn sgil y cyfyngiadau …
Heddwas

Dioddefwyr stelcian “ddim yn teimlo’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n llawn gan yr heddlu”

“Roedd hawliau’r diffynnydd i weld yn bwysicach na fy rhai i,” meddai un dioddefwr wrth roi tystiolaeth i adolygiad gan Gomisiynydd …