Heddlu Swydd Gaerloyw

Fred West: heddlu’n chwilio am gorff mewn caffi

Mae gwybodaeth yn awgrymu y gallai merch 15 oed fod wedi’i chladdu ar y safle

Heddlu

Swyddog heddlu a wnaeth sylwadau hiliol tuag at ddyn digartref wedi’i chael yn euog o gamymddwyn difrifol

Fe wnaeth y cyn-Swyddog â Heddlu Gwent sylwadau hiliol tuag at ddyn ifanc oedd yn gofyn am arian tu allan i dafarn yng Nghaerdydd

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cymru’n ethol Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

… ond beth yn union yw eu rôl?

cyfiawnder

Cyhuddo dyn o Geredigion o dreisio

Bydd Saul Henvey o Dregaron yn mynd gerbron ynadon Aberystwyth yfory (dydd Llun, Mai 10)

Car heddlu ar y stryd fawr

Arestio dyn yn ei 20au ar amheuaeth o lofruddio swyddog cymunedol yr heddlu

Cafwyd hyd i gorff Julia James yng Nghaint ar Ebrill 27

Heddlu Dyfed-Powys yn ‘peryglu diogelwch y cyhoedd’ drwy fethu â chofnodi miloedd o droseddau

“Dylai unrhyw un sy’n adrodd am drosedd deimlo’n ddiogel gan wybod y bydd eu heddlu lleol yn ei gofnodi”

Pobol leol yn “ofidus iawn” wrth i’r chwilio barhau am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn Llambed

Rhodri Evans, Cynghorydd Llangeitho, yn galw ar bobol i “ddilyn cyfarwyddyd yr heddlu a chloi eu drysau”

Y chwilio’n parhau am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn Llambed

Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio pobl i beidio codi unrhyw un sy’n bodio

Darganfod 700 o blanhigion canabis mewn tŷ yn ardal Glanyrafon Caerdydd

“Mae ymholiadau’n parhau i ddod o hyd i’r rhai sy’n ymwneud â chynhyrchu’r cyffur”

Pandora Caerfyrddin

Arestio dyn 38 oed ar ôl lladrad yn siop Pandora yng Nghaerfyrddin

Cafodd fan transit â dau o bobol ei dreifio i mewn i’r siop gemwaith