Y Prif Gwnstabl sydd eisiau dileu trais yn y cartref

Bydd Richard Lewis o Heddlu Dyfed-Powys a’i ymdrechion yn destun rhaglen S4C heno (nos Fawrth, Rhagfyr 5)

Garreg: Pedwar llanc wedi boddi

Cafwyd hyd i gyrff Wilf Fitchett (17), Jevon Hirst (16), Harvey Owen (17) a Hugo Morris (18) ar ôl i’w car gael ei ganfod ar Dachwedd 21

Annog pobol yn y gogledd i ddweud faint maen nhw’n fodlon ei dalu am blismona

Mae plismona cymunedau yng Ngogledd Cymru yn fater hanfodol i bawb, medd Comisiynydd Heddlu’r Gogledd

Comisiynydd Heddlu’r Gogledd: Atal troseddu’n flaenoriaeth i ymgeisydd Plaid Cymru

Cadi Dafydd

“Yn sgil fy magwraeth a’r trafferthion dw i wedi’u cael o ran dioddef o drais yn y cartref fy hun, dw i’n gwybod y gall bywyd fod yn eithaf …

Aelod Seneddol yn dweud ei bod yn “bryderus iawn” am ddiflaniad pedwar llanc

Dydy’r pedwar ddim wedi’u gweld ers dydd Sul (Tachwedd 19), ar ôl iddyn nhw fod yn gwersylla yn Eryri
Dau blismon mewn iwnifform

Heddlu’r Gogledd – y llu gwannaf yng ngogledd y Deyrnas Unedig

Mae adroddiad yn nodi nad yw llawer o’r staff yn deall pwysigrwydd mynd i’r afael â throseddau difrifol

Mohamud Hassan: Heddlu’r De wedi defnyddio grym “angenrheidiol, cymesur a rhesymol”

Roedd un o blismyn y llu yn wynebu cyhuddiadau o gamymddwyn difrifol

Gwaharddiad ar feddu ar ‘nwy chwerthin’ yn dod i rym

Gallai troseddwyr gael eu carcharu am hyd at ddwy flynedd

Comisiynydd Dyfed-Powys yn lansio ymgynghoriad ar gyllideb blismona 2024-25

Mae Comisiynwyr yr Heddlu’n gyfrifol am osod praesept yr heddlu, sef y swm mae trethdalwyr lleol yn ei gyfrannu at blismona