Mae Cyngor Gwynedd wedi agor ymgynghoriad ar gynyddu’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Fe wnaeth Cabinet y Cyngor benderfynu’r wythnos ddiwethaf eu bod nhw am gynnal ymgynghoriad i weld a ddylid codi’r premiwm.

Fis Mawrth, rhoddodd Llywodraeth Cymru y grym i awdurdodau lleol gynyddu uchafswm y Premiwm Treth Cyngor hyd at 300% o Ebrill 1 y flwyddyn nesaf.

Ar hyn o bryd, mae perchnogion ail gartrefi ac eiddo gwag yn talu premiwm o 100%, a chyn hynny fe fuon nhw’n talu 50% rhwng Ebrill 2018 a 2021.

Cyn i’r Cyngor llawn wneud eu penderfyniad ar raddfa’r premiwm ar gyfer 2023/24, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn y cyhoedd am y posibilrwydd o gynyddu’r ganran yn uwch na 100%.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar agor tan Hydref 28, a bydd y canlyniadau yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r Cyngor cyn i’r Cyngor llawn ddod i benderfyniad terfynol ar Ragfyr 1.

Arian i “ddarparu cartrefi fforddiadwy”

Dywed y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd, eu bod nhw’n falch o’r ffaith bod yr arian sy’n cael ei gasglu “wedi cael ei ddefnyddio i ddarparu cartrefi fforddiadwy ac addas i bobol leol” ers i’r premiymau gael eu codi yn 2018.

“Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru, mae gennym yr hawl i gynyddu’r premiwm ymhellach,” meddai.

“Cyn i’r Cyngor llawn ddod i benderfyniad ar Ragfyr 1, rydym yn cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus yma er mwyn casglu barn y cyhoedd.

“Bydd hyn yn sicrhau y bydd gan bob Cynghorydd yr holl wybodaeth berthnasol, gan gynnwys adborth y cyhoedd ar effaith posib unrhyw newid ar gymunedau’r sir.

“Rydym felly yn annog pawb sydd â barn am y maes pwysig yma i fanteisio ar y cyfle i ddweud eu dweud.”

Mae modd cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar-lein, neu drwy gael copi papur o’r llyfrgell leol neu yn Siop Gwynedd, yn swyddfeydd y cyngor yng Nghaernarfon, Pwllheli a Dolgellau neu drwy ffonio 01286 682682.

Awdures yn poeni am dai haf

Lowri Larsen

Mae gan Angharad Tomos bryderon am sefyllfa’r tai haf yn Llanllyfni

Cyngor Gwynedd yn trafod codi’r dreth ar ail dai

Cadi Dafydd

“Dydy hi ddim i weld yn iawn bod ni’n cael ein hannog i fuddsoddi yng Nghymru, ac yna’n cael ein condemnio’n gyhoeddus a’n cosbi â phremiymau annheg”

Pobol ifanc yn “byw mewn gobaith” o brynu tŷ yn sgil “prisiau hurt bost”

Huw Bebb

“Dydy o ddim yn hawdd, mae’n rhaid i ti jyst byw mewn gobaith bod yna dŷ am bris call yn dod i’r fei”

“Dyma’r ail flwyddyn i ni dalu premiwm 100%. Dw i wedi rhoi’r tŷ ar y farchnad achos dw i eisiau osgoi’r polisi”

Cadi Dafydd

“Dw i’n llwyr gefnogi’r diwylliant a’r iaith… ond os ydy hynny ar draul popeth arall, mae gennych chi broblem,” medd perchennog ail dŷ yn Llŷn