Apêl i godi £500,000 ar gyfer Uned Gemotherapi pwrpasol yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Bydd datblygu uned newydd yn costio oddeutu £2.2m, ac mae cyfanswm o bron £1.7m wedi’i gadarnhau eisoes ar gyfer y cynllun

Partneriaeth rhwng Radio Ysbyty Gwynedd ac S4C am “ddod â gwên i wynebau rhai o gleifion yr Ysbyty”

“Mae’n anrhydedd i ni weithio mewn partneriaeth â S4C, mae’n anrheg Nadolig gwych i ni i gyd yn Radio Ysbyty Gwynedd”

Cefnogaeth i gynllun newydd i ddatrys argyfwng tai yng Ngheredigion

Mae cynghorwyr yn edrych ar opsiynau i geisio ei gwneud mor hawdd â phosib i bobl ifanc brynu cartref

Llacio cyfyngiadau ymwelwyr yn ysbytai bwrdd iechyd Hywel Dda

Bydd rhaid trefnu pob ymweliad ymlaen llaw a chael canlyniad prawf llif unffordd negatif cyn teithio i’r ysbyty

Cais am fuddsoddiad o £1.5m i lanhau a thacluso cymunedau Gwynedd

“Fy ngobaith i yw y bydd trigolion yn teimlo bod pryd a gwedd eu hardaloedd yn gwella,” medd y Cynghorydd dros ward Menai Bangor, Catrin Wager

Dechrau’r gwaith o glirio’r llanast yn sgil Storm Arwen

Fe wnaeth y storm stopio trenau rhag gweithredu, rhwygo coed o’u gwreiddiau a rhwygo ceblau pŵer

Morwyr wedi cael eu cyflogi’n anghyfreithlon heb gyflog digonol ar gwch ymchwil ym Mangor

Yn ôl undeb Nautilus International, roedd un morwr 53 oed o’r Ffilipinas yn derbyn £5.71 yr awr am weithio wyth awr y dydd, saith diwrnod yr …

Dim pennod fyw o I’m A Celebrity… am yr ail noson yn dilyn Storm Arwen

Mae’r ffilmio wedi dod i ben yng nghastell Gwrych am y tro yn sgil y tywydd garw

Addysg ysgolion Powys ddim yn achosi “pryderon sylweddol” erbyn hyn

Arweinwyr y cyngor sir wrth eu boddau gydag adroddiad arolygwyr Estyn

Cynlluniau i droi tŷ yn llety i blant mewn gofal yn “wastraff arian,” medd Cynghorydd

Mae Cyngor Ynys Môn yn bwriadu gwario £400,000 ar eiddo yn Rhosybol, Ynys Môn