Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Canfod llygredd o hen safle tirlenwi yn llifo i mewn i Fae Caerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Roedd y safle tirlenwi, a gafodd ei gau yn y 1990au, yn un o’r mwyaf yn y Deyrnas Unedig

Cadarnhau cynlluniau i ddymchwel tafarn hanesyddol yng Nghaerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Mae tafarn The Roath Park yn adeilad hanesyddol gydag etifeddiaeth o fod yn ganolbwynt cymunedol hirhoedlog,” medd un person lleol.

Cyngor i benderfynu ar ddyfodol safle Castle Emporium ar Stryd Womanby

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae cais wedi ei gynnig i’w droi yn dafarn cwrw crefft, i gael ei redeg gan gwmni Mad Dog

Ailagor un o brif strydoedd Caerdydd i draffig

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Fe fu Stryd y Castell ar gau i draffig am ryw flwyddyn a hanner, cyn agor eto i fysiau a thacsis yn unig

Proffwydo y bydd dyled Cyngor Caerdydd yn £1.4 biliwn

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Rhagweld cynnydd o 70% dros dair blynedd, wrth i’r cyngor adeiladu miloedd o dai

Llafur eisiau cynnal cynllun peilot i dalu ‘cyflog byw’ i ofalwyr y brifddinas

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Rwy’n drist ac yn ddig ein bod yn byw mewn cymdeithas lle mae anghydraddoldeb a diffyg cyfiawnder cymdeithasol yn normal i lawer”

Trafodaethau dros lansio menter rhannu ceir yng Nghaerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Byddai’r cynllun yn gweithredu’n debyg i’r fenter Nextbike sy’n bodoli yn y brifddinas eisoes
Rhan o'r llyn a chofeb ar lun goleudy

Uwchraddio argae Llyn y Rhath i atal effeithiau newid hinsawdd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud bod y risg o lifogydd yn debygol o gynyddu yn y dyfodol