Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Golwg360

Llafur eisiau cynnal cynllun peilot i dalu ‘cyflog byw’ i ofalwyr y brifddinas

“Rwy’n drist ac yn ddig ein bod yn byw mewn cymdeithas lle mae anghydraddoldeb a diffyg cyfiawnder cymdeithasol yn normal i lawer”

Trafodaethau dros lansio menter rhannu ceir yng Nghaerdydd

Byddai’r cynllun yn gweithredu’n debyg i’r fenter Nextbike sy’n bodoli yn y brifddinas eisoes
Rhan o'r llyn a chofeb ar lun goleudy

Uwchraddio argae Llyn y Rhath i atal effeithiau newid hinsawdd

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud bod y risg o lifogydd yn debygol o gynyddu yn y dyfodol

Canolfannau ailgylchu symudol dan ystyriaeth yng Nghaerdydd

“Rydw i yn credu bod gwasanaethau pop-yp sy’n mynd at y cwsmer ar gynnydd, ac am ddod yn amlycach.”

Cwestiynu’r angen i godi miloedd o dai newydd yng Nghaerdydd

Ystadegau diweddaraf yn rhagweld y bydd poblogaeth Caerdydd yn tyfu’n arafach na’r disgwyl

Cau morglawdd Bae Caerdydd ar gyfer cyngherddau Chic a Biffy Clyro

Mae rhai cynghorwyr yn gwrthwynebu’r penderfyniad i gau’r morglawdd dros bedair noson

Gofyn i landlordiaid tafarndai Brains i droi’n hunangyflogedig

“Mae agwedd Marston yn ymddangos yn llawdrwm pan ddaw’n fater o’r cytundebau hyn”

Annog y Prif Weinidog i ofyn i gyngor Caerdydd gadw Stryd y Castell ar gau i geir

“Mae’n rhaid i ni symud pobl oddi wrth ddefnyddio ceir preifat, ac nid yw ailagor ffordd yn ateb i hynny,” medd Rhys ab Owen AoS