Logo'r Democratiaid Rhyddfrydol

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn cipio sedd sydd wedi bod yn nwylo’r Ceidwadwyr ers 1974

Y blaid wedi ennill sedd Chesham ac Amersham mewn isetholiad yn dilyn marwolaeth y Fonesig Cheryl Gillan

‘Dylai bomiwr Arena Manceinion fod wedi cael ei adnabod fel bygythiad ar noson yr ymosodiad’

Cafodd nifer o gyfleoedd i atal neu leihau “effaith ddinistriol” y digwyddiad eu methu, yn ôl adroddiad i drefniadau diogelwch y lleoliad

Adroddiad ynghylch diogelwch yn Arena Manceinion am gael ei gyhoeddi heddiw

Bydd yr adroddiad yn edrych ar drefniadau diogelwch tu mewn a thu allan i’r Arena lle cafodd 22 o bobol eu lladd ar ddiwedd cyngerdd yn 2017

Palas Stormont a'r gerddi o'i gwmpas

Stormont yn dod i gytundeb ynghylch yr iaith Wyddeleg

Mae’r cytundeb yn golygu y gall penaethiaid gael eu penodi ar ôl oedi hir – ond mudiad iaith yn rhoi “croeso gofalus” …

Liz Truss yn dweud wrth ffermwyr i “stopio bod yn amddiffynnol” ynghylch cytundeb Awstralia

Ysgrifennydd Masnach y Deyrnas Unedig yn mynnu y bydd cyfleoedd i werthu nwyddau wedi’r cytundeb

Brechlyn AstraZeneca

Awgrym nad yw’r Cydbwyllgor Brechu ac Imiwnedd “yn argymell brechu pobol dan 18 oed”

Adran Iechyd a Gofal Cymdeithas Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud nad ydyn nhw wedi dod i benderfyniad ynghylch brechu plant dros 12 oed

Disgwyl i frechiadau Covid-19 ddod yn orfodol i staff cartrefi henoed yn Lloegr

Ond undeb yn rhybuddio y byddai mwy na thraean o ofalwyr yn ystyried gadael eu swyddi pe bai brechiadau’n orfodol

Heol y Cei, Caerfyrddin

Angen gweithredu ar frys i sicrhau fod y Deyrnas Unedig yn gallu ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd

“Rhaid peidio â bychanu difrifoldeb y risgiau rydyn ni’n eu hwynebu,” meddai Cadeirydd y Pwyllgor Addasu i Newid Hinsawdd

Llafur yn galw am ddileu’r “rhestr oren” ar gyfer teithio

Llafur yn cyhuddo Llywodraeth Geidwadol Prydain o “ddiwylliant o fethiannau”

Daniel Morgan

Llofruddiaeth Daniel Morgan: cyhuddo Heddlu Llundain o “ffurf ar lygredd sefydliadol”

Yn ôl cadeirydd y panel annibynnol, prif nod yr heddlu oedd “amddiffyn ei hun” am fethu â chydnabod nifer o fethiannau ers y llofruddiaeth