Llongyfarchiadau i chwi’r 17% cyfartalog wnaeth bleidleisio ar Fai 2 yma yng Nghymru. Da iawn, achos yn y gymdeithas ddifater ddiog sydd ohoni, yr etholiad hwn oedd y gwaethaf eto.

Chefais i’r un daflen drwy’r post, a welais i ddim placard na phoster yn fy mhatsh i o Ogledd Caerdydd. Yr unig adeg dw i’n ymwybodol o Gomisiynydd Heddlu a Throseddu yw pan fydd yn ymddangos ar y cyfryngau wedi rhyw helynt lleol neu’i gilydd. Roedd Alun Michael, cyn-Gomisiynydd Heddlu’r De, ar gyflog o £86,700 ac yn gyfrannwr piwis ar y naw ar S4C a Radio Cymru adeg terfysgoedd Trelái y llynedd, pan gafodd dau fachgen eu lladd mewn damwain beics trydan wrth ffoi rhag ‘y Glas’.

Mae’r Comisiynwyr wrthi ers 2012, ffrwyth clymblaid y Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol i ddisodli awdurdodau heddlu Cymru a Lloegr. Ie, yr hen fantra ‘Englandandwales‘ sy’n corddi rhywun bob tro mae darlledwyr o Lundain yn adrodd stori Lloegr-yn-bennaf. Tydi’r broblem ddim yn bod ym mharthau Celtaidd eraill y Deyrnas Unedig, na Manceinion Fwyaf hyd yn oed, sydd â’u hawdurdod a’u bwrdd eu hunain fel rhan o’u cyfundrefn ddatganoledig nhw. Mae’r PSNI ar waith yng Ngogledd Iwerddon ers 2001, a Police Scotland mewn grym yn yr Alban ers 2013 fel rhan o’r “most extensive form of criminal justice devolution…”

Further legislation has led to the devolution of the drink-drive alcohol limit in 2012 and railway policing in 2016.

(Gwefan Institute for Government)

Pam, felly, fod cyfraith a threfn Cymru yn dal yn nwylo haearnaidd Whitehall? Hyn er gwaetha’ sawl ymchwiliad ac ymgynghoriad, a galwadau rif y gwlith gan gomisiynau i drosglwyddo’r grymoedd i Dŷ Hywel.

Go brin y cewch chi fwy o awdurdod ar y mater na’r Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Brif Ustus Cyfiawnder Cymru a Lloegr, awdur Comisiwn Thomas 2019 ac adroddiad dan y teitl Cyfiawnder yng Nghymru i Bobl Cymru. Y diweddaraf i fynnu datganoli yw’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (2024), dan gadeiryddiaeth yr Athro Laura McAllister a’r cyn-Archesgob Rowan Williams. Mae’r adroddiad hwnnw’n nodi bod 48% o’r cyhoedd yn credu taw Prif Weinidog Cymru a’r Senedd ddylai fod yn gyfrifol am yr Heddlu, o gymharu â 40% a ffafrai Brif Weinidog y Deyrnas Unedig a San Steffan. Mae hyd yn oed penaethiaid ein pedwar llu yn ryw gynhesu at y syniad. Richard Lewis o Ddyfed-Powys a thestun y gyfres ddogfen Y Prif ar S4C, sydd fwyaf brwd o bell ffordd. “Yng Nghymru gallwn ni daclo problemau Cymru ar raddfa genedlaethol yn hytrach na gwneud pethau pedair ffordd,” meddai wrth y BBC y llynedd.

Mae Amanda Blakeman, ‘Prif Gopyn’ y Gogledd, yn poeni am effaith uno ar ei phartneriaeth â lluoedd Caer a Merswy wrth ddelio â drwgweithredwyr o fan’no sy’n defnyddio’r A55 i wneud drygau yn fan’ma. Dylai’r Prif Gwnstabl Blakeman fynd ar drip ymchwil i Lwcsembwrg fach, sydd wedi’i chwmpasu gan Ffrainc, Gwlad Belg a’r Almaen fwy, i weld beth ydi cydweithio trawsffiniol.

Syniad “twp” oedd ymateb Alun Michael i awgrym Richard Lewis uchod, gan ddadlau eu bod nhw wedi colli’r elfen o atebolrwydd lleol yn yr Alban wrth uno’r wyth llu rhanbarthol dan fantell Poileas Alba.

A dyna’r drwg efo gwleidyddion Llafur. Er gwaethaf sawl ymbil o Gymru, rhwng y pum undeb llafur sydd am symud grymoedd y gwasanaeth prawf a chyfiawnder ieuenctid i Gaerdydd a Vaughan Gething eisiau trosglwyddo pwerau cyfiawnder a phlismona yn llwyr maes o law, mae aelodau San Steffan yn daeog ar y diawl. Dyna i chi Jo Stevens, Aelod Seneddol Canol Caerdydd, a ddywedodd, “We will not be looking at devolution of policing and justice” wrth raglen Politics Wales y BBC yn gynharach eleni, ac ymateb syfrdanol Carolyn Harris, Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, ar Sharp End ITV ym mis Rhagfyr 2022.

I wouldn’t be very enthusiatic to devolve policing… there are some things I would like to stay in Westminster, policing being one of them.

Dirprwy arweinydd ‘Welsh Labour’, cofiwch! Felly, mae datganoli’n ddigon da i Andy Burnham, Maer Llafur Manceinion Fwyaf, ond nid i Vaughan Gething, Prif Weinidog Llafur Cymru.

Tydi preswyliad Keir Starmer yn ‘Nymbar Ten’ ddim yn edrych yn addawol iawn i ni mwya’ sydyn, nac ydi?