Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu’r cynnydd sydd wedi’i gyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, Medi 12) yn nifer yr ymwelwyr â Chymru o wledydd eraill y Deyrnas Unedig.

Yn ôl Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, mae’r ffigurau’n “rhoi darlun o arhosiadau dros nos yng Nghymru o farchnad gartref y Deyrnas Unedig – sef y brif ffynhonnell o ymwelwyr â Chymru”.

Rhwng Ebrill a Rhagfyr 2021 a 2022, roedd cynnydd o 13% yn nifer y teithiau i Gymru, a chynnydd o 35% mewn gwariant yn ystod yr un cyfnod yn 2022.

Yn ôl Dawn Bowden, mae “arwyddion addawol” i’w gweld yn y rhagolygon ar gyfer y cyfnod rhwng Ionawr a Mawrth eleni, pan oedd cyfanswm o 1.74m o deithiau a gwariant o £341m yng Nghymru gan ymwelwyr o wledydd eraill y Deyrnas Unedig.

Mae’n beth “positif”, meddai fod cynnydd o 4% yn nifer y teithiau i Gymru o wledydd eraill y Deyrnas Unedig, a gwariant 35% yn uwch yn ystod y cyfnod.

“Mae’n galonogol gweld y canlyniadau hyn, ac rydym yn gobeithio y bydd y tuedd positif yn parhau,” meddai.

“Mae ymwelwyr domestig dros nos wedi chwarae rôl bwysig iawn erioed yn economi ymwelwyr Cymru, gyda thros 90% o ymwelwyr yn dod oddi mewn i Gymru a gweddill y Deyrnas Unedig.”

Dywed fod Croeso Cymru wedi ymrymo i “farchnata ystwyth, wedi’i harwain gan fewnwelediadau cwsmeriaid a thynnu sylw at ddiwylliant, tirweddau a chynigion antur unigryw Cymru”.

“Eleni, mae hynny’n cynnwys manteisio ar gyfleoedd yn rhyngwladol i elwa ar fwy o ymwybyddiaeth o Wrecsam ac felly o Gymru, yn ogystal ag arddangos dyfnder ac ehangder y profiadau sydd ar gael yn ddomestig i ymwelwyr a thrigolion Cymru,” meddai.

Treth dwristiaeth

Yn y cyfamser, mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymateb i adroddiadau bod disgwyl i ddinas Venezia yn yr Eidal gymeradwyo treth dwristiaeth o bum Ewro.

Yn ôl y llefarydd twristiaeth Tom Giffard, mae’n ymuno â “rhestr hir o ddinasoedd sy’n cyflwyno trethi twristiaeth er mwyn troi ymwelwyr i ffwrdd”, gan ychwanegu bod y dreth dwristiaeth yn “wenwynig”.

“Does dim croeso i’w cynlluniau, yn enwedig ar adeg pan fo Llafur eisoes yn bwrw Cymru â cyfyngiadau 20m.y.a. cyffredinol fydd yn niweidio economi Cymru o hyd at £9bn, a rheoliadau 182 diwrnod niweidiol sy’n gyrru darparwyr llety hunanarlwyo allan o fusnes,” meddai.

“Efallai mai obsesiwn y Llywodraeth Lafur â threthu’r diwydiant twristiaeth er mwyn lleihau nifer yr ymwelwyr, yn hytrach na datblygu’r sector twristiaeth, yw’r dull cywir ar gyfer Venezia, ond mae’n sicr yn ddull anghywir i Gymru.”

Yn ôl Llywodraeth Cymru, nod y rheoliadau 182 diwrnod yw “helpu i ddatblygu marchnad dai decach ac i sicrhau bod perchnogion eiddo’n gwneud cyfraniad teg i’r cymunedau lle maen nhw’n berchen cartrefi neu’n rhedeg busnesau”.

“Rydym hefyd wedi diweddaru ein canllawiau i gadarnhau bod gan awdurdodau lleol bwerau trwy ddisgresiwn i leihau neu ddileu’r gofyniad i dalu premiwm neu gyfradd safonol treth y cyngor os nad yw’r trothwy 182 diwrnod newydd yn cael ei fodloni,” meddai’r Llywodraeth ar y mater hwnnw.

Tâl bach i’w dalu gan bobol sy’n aros dros nos mewn llety yng Nghymru fyddai’r ardoll, medd Llywodraeth Cymru.

Sicrhau twristiaeth gynaliadwy a theg

Rebecca Evans a Cefin Campbell

Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Cymru, Rebecca Evans, a Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn trafod yr angen am dreth ar dwristiaid

Rheol 182 diwrnod ar gyfer llety gwyliau “yn achosi pryderon ledled Cymru”

“Mae potensial i’r rheol hon darfu ar y sector twristiaeth yng Nghymru ar raddfa nad oes modd ei dychmygu”

Colofn Huw Prys: Llywodraeth Cymru’n llusgo traed gyda’r dreth dwristiaid?

Huw Prys Jones

Mae angen rhoi pwysau o’r newydd ar i Lywodraeth Cymru weithredu’n ddi-oed gyda’u cynlluniau i alluogi awdurdodau lleol i godi trethi ar ymwelwyr