Mae Mark Drakeford wedi dweud y byddai’n cymryd “ddig iawn” pe bai’n darganfod bod partïon wedi cael eu cynnal yn adeiladau Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig.

Yn dilyn diweddariad coronafeirws wythnosol ei lywodraeth ddydd Gwener, gofynnodd newyddiadurwyr i Brif Weinidog Cymru am bartïon a gynhaliwyd yn Downing Street yn ystod y cyfnod clo.

Wrth sôn am y potensial i rywbeth tebyg ddigwydd o fewn adeiladau Llywodraeth Cymru, dywedodd: “Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw bartïon nac unrhyw beth o’r fath.

“Pe bai digwyddiad o’r fath wedi bod, yna byddwn yn ddig iawn amdano.

“Dro ar ôl tro, rwyf wedi dod yma i ddweud fy mod yn credu bod gan bobl sy’n gwneud y rheolau gyfrifoldeb arbennig i sicrhau eu bod nhw eu hunain yn dilyn y rheolau.

“Dyna sut rydyn ni wedi ceisio ymddwyn yn Llywodraeth Cymru.”

Pan ofynnwyd iddo am yr ymchwiliad i’r digwyddiadau yn Rhif 10 sydd yng ngofal y gwas sifil Sue Gray, ychwanegodd: “Rwy’n adnabod Sue Gray, rwyf wedi bod yn edmygydd o’i galluoedd pan oedd yn gweithio yn Swyddfa Gogledd Iwerddon a byddem yn cysylltu â hi fel llywodraethau datganoledig.

“Fy marn i, o’r cychwyn cyntaf, yw y dylai’r adroddiad fod wedi cael ei roi i rywun sy’n gwbl annibynnol ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Dylai gael ei arwain gan farnwr, neu rywun yn y sefyllfa annibynnol honno.

“Rwy’n credu bod Sue Gray wedi cael ei rhoi mewn sefyllfa heriol iawn, a byddai wedi bod yn well pe bai rhyw fecanwaith arall, sy’n fwy clir, wedi cael ei roi ar waith.”

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, wedi annog pobl i aros am ganfyddiadau’r ymchwiliad, ond does dim amserlen wedi’i rhyddhau ar gyfer ei gyhoeddi.

Roedd Mr Drakeford yn siarad ar ôl manylu ar fap ffordd allan o gyfyngiadau coronafeirws Cymru.

Darllen rhagor

Mark Drakeford yn mynnu bod y dystiolaeth yn cyfiawnhau cyfyngiadau covid Llywodraeth Cymru

“Mae’r data diweddaraf yn rhoi arwyddion positif bod y gwaethaf o bosibl wedi mynd heibio,” meddai Mark Drakeford

Boris Johnson yn parhau dan bwysau

“Fe yw’r Prif Weinidog, ei lywodraeth e sy’n rhoi’r rheolau hyn ar waith, ac mae’n rhaid ei ddal i gyfrif am ei weithredoedd”

Ymddiheuriad Boris Johnson wedi llwyddo i “dynnu ychydig o wynt allan o hwyliau’r dicter,” medd Guto Harri

“Mae e ’di corddi a chynddeiriogi nifer fawr o bobol ar lawr gwlad ac wedi anesmwytho Aelodau Seneddol Plaid ei hun yn ddirfawr”