Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi ei fod yn ymestyn y cyfnod ymgynghori ar gyfer pedwar o wahanol gynigion ysgolion nes ei fod yn cyfarfod eto i’w trafod ar Fawrth 1.

Dylai’r ymgyngoriadau ar Ysgol Mynydd-y-Garreg ac Ysgol Gwenllian, Ysgol Blaenau ac Ysgol Llandybie, Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir ac Ysgol Rhyd-y-gors fod wedi dod i ben ddoe (dydd Sul, Chwefror 21).

Fodd bynnag, heddiw (22 Chwefror) cynigiodd y Cynghorydd Glynog Davies, Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant, fod y cyfnod ymgynghori yn cael ei ymestyn hyd nes y bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ar Fawrth 1 i drafod Hysbysiad o Gynnig ynghylch a yw’n briodol ymgynghori ar ddarpariaeth addysg yn ystod y pandemig.

“Trafododd y Cyngor Llawn Hysbysiad o Gynnig ar egwyddor ymgyngoriadau ar faterion megis darpariaethau addysg yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror. Daw’r Hysbysiad o Gynnig hwnnw gerbron y Bwrdd Gweithredol ar 1 Mawrth er mwyn penderfynu yn ei gylch,” meddai’r Cynghorydd Glynog Davies.

“Mae gennym rai ymgyngoriadau a ddaeth i ben yn dechnegol ddoe.

“O ystyried y ddadl sydd ar fin digwydd ynghylch yr Hysbysiad o Gynnig, efallai y bydd aelodau o’r farn ei bod yn annheg cau’r ymgynghoriadau hynny tra bod mater byw i’w drafod, felly cynigiaf fel mater o frys fod y bwrdd yn ymestyn y cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau ar yr ymgynghoriadau hynny nes ei fod wedi trafod yr Hysbysiad o Gynnig.”

‘Arfer da’

Ychwanegodd y Cynghorydd Davies fod Llywodraeth Cymru, ers i gyfarfod y Cyngor Llawn gael ei gynnal, wedi ymestyn y newidiadau dros dro i ofynion penodol o’r Côd Trefniadaeth Ysgolion am gyfnod pellach er mwyn galluogi ymgynghoriadau i barhau er gwaethaf y pandemig.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion yn ystod pandemig, gan gyhoeddi nodyn ‘arfer da’ newydd sy’n nodi y “dylai cynigwyr ystyried a ddylid gohirio ymgynghoriadau ar hyn o bryd neu ymestyn cyfnodau ymgynghori er mwyn caniatáu i gynifer o bobl â phosibl ystyried y cynnig a dweud eu dweud”.

“Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfle i gasglu adborth o safon ac yn sicrhau bod pob parti’n teimlo ei fod yn cael ei gynnwys a bod eu barn yn cael ei werthfawrogi.”

“Mae hefyd yn caniatáu mwy o amser i gymunedau ddod at ei gilydd, efallai ar-lein drwy’r cyfryngau cymdeithasol, i drafod y cynnig cyn ymateb,” meddai’r nodyn.

Cymdeithas yr Iaith yn galw am “sicrwydd ar frys”

Wrth ymateb i benderfyniad Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr, dywedodd Cymdeithas yr Iaith: “Gan fod llywodraethwyr Ysgol Mynydd-y-Garreg wedi cyflwyno Cynllun Busnes manwl i’r Cyngor a bod cefnogaeth unedig yn yr ardal, galwn ar y Bwrdd Gweithredol i roi sicrwydd ar frys i’r ysgol am ei dyfodol a symud ymlaen i hwyluso ffederasiwn rhyngddi ac Ysgol Gymraeg Gwenllian.

“Fel hyn y gellir mynd ymlaen ar frys gyda chais i sicrhau adeiladau addas i’r ddwy ysgol.”

Cymru

Y Gweinidog Addysg “dros fis yn hwyr” ar ymgyngoriadau cau ysgolion, medd Cymdeithas yr Iaith

Rhieni ysgolion pentrefi wedi’u “trin fel darnau bach mewn gêm”

Addysg

Tro pedol ar gyfnod ymgynghori ar ddyfodol ysgol yng Ngwynedd

“Mae’r ods yn cael eu pentyrru’n erbyn y cymunedau pentrefol hyn, a galwn ar bawb i’w cefnogi.”

Addysg

Dechrau ymgynghoriad i ddyfodol Ysgol Mynydd-y-Garreg

Y penderfyniad i gynnal yr ymgynghoriad tra bod yr ysgol ar gau oherwydd y pandemig yn un “arbennig o greulon” meddai Cymdeithas yr Iaith