Mae pentref yn y gogledd wedi cyrraedd brig un o restrau blynyddol gwefan eiddo Rightmove ar gyfer 2021.

Llandrillo-yn-Rhos oedd y cyrchfan welodd y cynnydd mwyaf yn y chwiliadau am eiddo ar gyfer y flwyddyn – 858% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol.

Mae gan y pentref yn sir Conwy boblogaeth o 7,593 a phris cyfartalog tŷ yn yr ardal yw £228,337 yn ôl Rightmove.

Yn ôl y cwmni, mae’r patrymau chwilio yn dangos “newid yn newisiadau prynwyr”, gydag ardaloedd gwledig yn dod yn fwy poblogaidd yn ystod y pandemig.

Er mai Llundain oedd y rhanbarth mwyaf poblogaidd o ran chwiliadau erbyn diwedd y llynedd, mae’n debyg bod Cernyw wedi eu pasio ar sawl achlysur y llynedd.

Roedd pob un o’r 10 lleoliad a welodd y cynnydd mwyaf mewn chwiliadau hefyd wedi eu lleoli yng nghefn gwlad neu ar lan y môr.

Dyma’r rhestr yn llawn:

  1. Llandrillo-yn-Rhos, sir Conwy
  2. Hove, Dwyrain Sussex
  3. Chadlington, Swydd Rydychen
  4. Breage, Cernyw
  5. Ynys Manaw
  6. Frizington, Cumbria
  7. Huntly, Sir Aberdeen
  8. Millport, Sir Ayr
  9. Thorpeness, Suffolk
  10. Allonby, Cumbria

Sefyllfa ail gartrefi

Mae rhai yn pryderu bod y sefyllfa dai yn sir Conwy yn argyfwng bellach.

Ym mis Rhagfyr, fe wnaeth ymgyrchwyr Cymdeithas yr Iaith orymdeithio yng Nghonwy er mwyn galw ar yr awdurdod lleol i ddelio â’r sefyllfa “anghyfiawn” ac “anfoesol” yn y sir.

Fe wnaeth y Cyngor wyrdroi’r penderfyniad i godi’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi i 50%, a chadw’r premiwm presennol o 25% yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Bwriad y premiwm yw annog perchnogion i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a chefnogi’r cynnydd mewn tai fforddiadwy mewn cymunedau lleol.

Mae’r premiwm treth cyngor eisoes wedi ei godi i 100% gan gynghorau Gwynedd a Sir Benfro, ac mae Cyngor Ynys Môn hefyd wedi argymell codi eu premiwm presennol ymhellach.

Mae’n debyg bod 1,181 o ail gartrefi wedi eu cofrestru yn Sir Conwy yn 2021/22, sydd yn 5% o holl ail gartrefi Cymru, ac mae hynny’n gwthio prisiau tai i fyny.

Roedd prisiau tai cyfartalog yn y sir wedi codi i dros £227,000 rhwng mis Gorffennaf a mis Medi eleni, gyda phris cyfartalog tŷ teras hyd yn oed yn uwch na £200,000, yn ôl Cymdeithas Adeiladu Principality.

Llywodraeth Cymru yn clustnodi “swm pitw” i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yng Nghymru

“Mae cynnig ariannol presennol y Llywodraeth yn cyfateb yn fras i brynu neu godi 24 o dai, swm pitw o ystyried maint yr argyfwng”