Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi eu penderfyniadau ynghylch ystod bynciau TGAU er mwyn mynd ati i gyd-greu cymwysterau newydd.

Maen nhw’n lansio sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau, a bydd rhaglen, Cymwys ar gyfer y Dyfodol, yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru gyda chymwysterau addas.

Gyda chymwysterau wedi cael eu hasesu yn wahanol yn sgil y pandemig, mae cwestiynau wedi cael eu codi ynghylch diben arholiadau TGAU, gyda undeb UCAC yn gofyn a ddylid cael gwared arnyn nhw.

Mae Cymwysterau Cymru am gydweithio a chlywed gan athrawon a gweithwyr addysgol proffesiynol cyn cyflwyno cynigion erbyn haf 2022.

Y bwriad yw y bydd y cymwysterau newydd yn barod i ddysgwyr yn 2025.

Newidiadau

Mae cytuno ar yr ystod o bynciau TGAU newydd yn nodi dechrau’r daith ddiwygio gyffrous, yn ôl Cymwysterau Cymru.

Bydd y cymwysterau TGAU newydd yn rhoi dewis o bynciau i ddysgwyr ac ysgolion, gan adlewyrchu ehangder y Cwricwlwm newydd, medden nhw.

Bydd llai o gymwysterau ar wahân mewn mathemateg, gwyddoniaeth ac ieithoedd yn “golygu bod mwy o le i ddysgwyr gael profiadau ehangach ar draws y cwricwlwm cyfan”.

Y Celfyddydau Mynegiannol – Bydd cymwysterau TGAU newydd mewn ‘Celf a Dylunio’, ‘Drama’, ‘Cerddoriaeth’, a ‘Ffilm a’r Cyfryngau Digidol’. Bydd cymhwyster ‘Dawns’ newydd hefyd.

Iechyd a Lles – Bydd cymwysterau newydd mewn ‘Bwyd a Maeth’, ‘Addysg Gorfforol’, ac ‘Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant’.

Dyniaethau – Bydd cymwysterau newydd mewn ‘Busnes’, ‘Daearyddiaeth’, ‘Hanes’, ‘Astudiaethau Crefyddol’, ac ‘Astudiaethau Cymdeithasol’.

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu – Bydd TGAU Iaith a Llenyddiaeth Saesneg integredig newydd. Ceir cymwysterau newydd mewn ‘Ffrangeg’, ‘Almaeneg’ a ‘Sbaeneg’, a bydd set newydd o gymwysterau bach mewn amrywiaeth o ieithoedd rhyngwladol er mwyn annog ymgysylltu ehangach â dysgu iaith. Fe fydd cymhwyster ‘Iaith Arwyddion Prydain’ newydd wedi’i anelu at ddysgwyr oedran ysgol hefyd.

Y Gymraeg – Bydd hyn yn cael ei gadarnhau ym mis Ionawr 2022, a bydd Cymwysterau Cymru yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i adolygu eu cynigion gwreiddiol ochr yn ochr ag opsiynau posibl eraill.

Fis Ebrill, dywedodd Cymwysterau Cymru eu bod nhw eisiau cadw TGAU Cymraeg Ail Iaith, ond yn ôl Cymdeithas yr Iaith byddai cadw’r cymhwyster yn “gwneud cam â chenhedlaeth arall o blant”.

Mathemateg – Bydd TGAU ‘Mathemateg a Rhifedd’ integredig newydd, a dau gymwyster ychwanegol y gellir eu cymryd yn ychwanegu at y TGAU.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg – Bydd cymhwyster dyfarniad dwbl TGAU Gwyddoniaeth integredig yn dod i rym, a bydd cymwysterau newydd mewn ‘Cyfrifiadureg’, ‘Amgylchedd Adeiledig’, ‘Dylunio a Thechnoleg’, ‘Technoleg Ddigidol’, a ‘Pheirianneg a Gweithgynhyrchu’ hefyd.

Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau gyfredol yn cael ei disodli gan gymhwyster symlach i asesu ‘Creadigrwydd ac Arloesedd’, ‘Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau’, ‘Effeithlonrwydd Personol’ a ‘Chynllunio a Threfnu’.

“Cyd-lunio”

Dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker: “Wrth gyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru ym mis Medi 2022, mae’n hanfodol ein bod yn edrych ar sut y gallwn arloesi cymwysterau i baratoi dysgwyr i lwyddo mewn byd sy’n newid yn barhaus.”

“Rydym am weithio ar y cyd ag eraill i ailfeddwl a chyd-lunio cenhedlaeth gwbl newydd o gymwysterau TGAU. Rydym am i bawb – dysgwyr, athrawon, darlithwyr, cyflogwyr a rhieni – helpu i ail-ddychmygu sut mae cymwysterau’n cael eu hasesu.  Gyda chynnwys newydd ac asesiadau newydd yn canolbwyntio ar brofiadau a lles a fydd yn dod â’r cwricwlwm newydd yn fyw ac yn diwallu anghenion pob dysgwr.

“Rydym yn recriwtio athrawon a gweithwyr addysgol proffesiynol i’n helpu i lunio’r cymwysterau newydd. Bydd hon yn broses gydweithredol a chreadigol dros y misoedd nesaf i’n helpu i archwilio ac ail-ddychmygu’r berthynas rhwng y cwricwlwm, yr addysgu a’r asesu. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â ni wneud cais drwy ein gwefan.

“Dyma gyfle unigryw i greu cymwysterau arloesol, creadigol a chynaliadwy a fydd yn ymateb ac yn addasu i’r newidiadau cyflym rydym yn eu hwynebu mewn cymdeithas. Cymwysterau a fydd yn helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith yn y pedwerydd chwyldro diwydiannol.

“Mae meddwl a chynllunio hirdymor yn allweddol i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru yn cael profiad dysgwyr dyfnach a mwy penodol gyda lles a chydraddoldeb wrth wraidd ei galon.”

UCAC yn croesawu oedi cyflwyno’r cwricwlwm newydd am flwyddyn mewn ysgolion uwchradd

Ond bydd disgwyl i ysgolion cynradd a meithrinfeydd gyflwyno’r drefn newydd o fis Medi 2022