Addysg

Cynnal streic dros ad-daliad llety myfyrwyr

Er bod y prifysgolion wedi cynnig ad-daliad mae rhai myfyrwyr yn parhau yn anfodlon a'r cynigion

Mae myfyrwyr ym mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor, yn bwriadu cynnal streic rhent.

Mae’r ymgyrchwyr o’r farn nad yw myfyrwyr wedi cael yr hyn dalwyd amdano gan nad oes modd iddyn nhw ddychwelyd i’r brifysgol oherwydd y coronafeirws.

Er bod y prifysgolion wedi cynnig ad-daliad mae rhai myfyrwyr yn parhau yn anfodlon a’r cynigion.

Yn sgil y cyfyngiadau teithio bydd y protestiadau yn cael eu cynnal ar lein, ac mae’r ymgyrchoedd yn annog myfyrwyr i wrthod talu rhent a chanslo eu debyd uniongyrchol.

Ad-daliadau sydd ar gael gan brifysgolion yng Nghymru

Yn wreiddiol, roedd disgwyl i fyfyrwyr ddychwelyd i’r brifysgol yn raddol ar ôl y Nadolig, ond mae prifysgolion yng Nghymru wedi penderfynu oedi dysgu wyneb yn wyneb, ac eithrio cyrsiau sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Er y bydd dysgu ar lein yn parhau mae Prifysgolion Caerdydd, Abertawe ac Aberystwyth wedi dweud y byddan nhw’n cynnig ad-daliad am bob wythnos nad yw myfyrwyr yn defnyddio eu llety.

Yn y cyfamser mae Prifysgol Bangor yn bwriadu cynnig ad-daliad o 10% ac mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd yn bwriadu cynnig ad-daliad.

Fodd bynnag, mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Wrecsam eisoes wedi dweud na fyddan nhw’n cynnig ad-daliad.

Rhagor o brifysgolion yn cynnig ad-daliad am lety myfyrwyr.

‘Talu am lety na fyddant yn ei ddefnyddio’

Mae Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru wedi galw ar brifysgolion a landlordiaid preifat i gydweithio â Llywodraeth Cymru.

“Mae llawer o fyfyrwyr bellach yn wynebu’r posibilrwydd o dalu cannoedd o bunnoedd o rent am lety na fyddant yn ei ddefnyddio tan ganol mis Chwefror ar y cynharaf,” meddai Becky Ricketts, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru.

“Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru, prifysgolion a landlordiaid preifat i weithio i ddigolledu’r myfyrwyr hynny sydd, drwy aros gartref, yn cadw Cymru’n ddiogel.

“Mae myfyrwyr wedi wynebu caledi ariannol ychwanegol ers mis Mawrth diwethaf oherwydd diffyg swyddi rhan-amser, felly byddai gwneud iddyn nhw dalu am wasanaethau na allant eu defnyddio yn ergyd arall iddynt.”

Yn ôl Llywodraeth Cymru “mater i sefydliadau neu landlordiaid unigol yw cytundebau rhentu”.

Darllen mwy

Addysg

Rhagor o brifysgolion yn cynnig ad-daliad am lety myfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerdydd wedi dweud y byddan nhw’n cynnig ad-daliad llawn am bob wythnos nad ydy myfyrwyr yn defnyddio eu llety

← Stori blaenorol

Cymru

Marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan: Protestio yn parhau

Disgwyl i brotestio barhau ger Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd am y trydydd diwrnod yn olynol

Stori nesaf →

Cyfoes

Galw ar Gymry ifanc i ddychwelyd i Fôn

“Rŵan, yn fwy nac erioed, rhaid meddwl am ffyrdd dyfeisgar o gyflymu ein hadferiad economaidd"

Hefyd →

Llun pen ac ysgwydd o Leanne Wood
Addysg

Leanne Wood yn galw am ddarparu data am ddim i blant yng Nghymru heb fynediad at y rhyngrwyd

"Dyw hyn ddim yn deg, a’r cyfan a wnaiff yw gwaethygu’r cysylltiad rhwng cyrhaeddiad gwael a thlodi yng Nghymru"

Dweud eich dweud