Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Trigolion lleol yn gwrthwynebu cynllun i godi tai fforddiadwy

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Disgwyl i Gyngor Môn drafod cais am 27 o dai yn Llanfairpwll ddechrau’r flwyddyn

Cyn-Faer Caernarfon wedi ei wahardd fel cynghorydd sir a thref

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daw’r penderfyniad yn dilyn tribiwnlys Panel Dyfarnu Cymru a ganfu’r Cynghorydd Owen yn euog o dorri’r cod ymddygiad deirgwaith

Gweinidogion yn ystyried codi’r Dreth Trafodiadau Tir ymhellach

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Ar hyn o bryd, rhaid i bobol sydd am brynu ail gartrefi yng Nghymru dalu treth o 4% o leiaf ar ben yr hyn sy’n daladwy ar gyfer eu band
Hirael

Cyflwyno cynlluniau i godi amddiffynfeydd rhag llifogydd ym Mangor

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r amddiffynfeydd yn Hirael “yn gyfyngedig”, a’r bwriad yw codi 600m o amddifynfeydd newydd

Cynghorydd yn ofni y byddai ei ŵyr wedi marw pe bai wedi aros am ambiwlans

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai ambiwlans wedi cymryd rhwng wyth a naw awr i fynd o Ysbyty Gwynedd ym Mangor i Gaergybi ar Ynys Môn
Logo Cyngor Ynys Môn

Pryder am achosion Covid-19 ar Ynys Môn

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae’r 20 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ond drwy ofalu am ein gilydd, gallwn obeithio am Flwyddyn Newydd llawer gwell”

Nifer “sylweddol is” wedi derbyn brechlyn atgyfnerthu yn ardaloedd Amlwch a Chaergybi

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Dywed bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr mai problemau cyfrifiadurol oedd wedi achosi i rai gwahoddiadau am apwyntiad beidio â chael eu danfon

“Ddim yn foesol” bod lefelau digartrefedd yng Ngwynedd ar eu huchaf erioed

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Nid dim ond y pandemig sy’n achosi hyn, ond mae pobol yn prynu ein tai ni ac yn eu defnyddio fel AirBnBs ac ati,” medd y Cynghorydd dros …

Adroddiad newydd yn amlinellu’r her sy’n wynebu’r Gymraeg ar Ynys Môn

Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Fydd yr iaith ddim yn marw ond a fydd hi’n byw ymlaen fel iaith gymunedol? Dyna ein pryder mawr”