Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru wedi darogan y bydd etholiad Senedd eleni yn “heriol iawn” i’w chynnal.

Daw sylwadau Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, wrth iddi gyhoeddi enwau’r swyddogion a fydd yn helpu â threfniadau’r etholiad ledled y wlad.

Er bod disgwyl i etholiad y Senedd gael ei gynnal ar Fai 6, mae yna bryderon y bydd yr argyfwng covid yn cymhlethu pethau, ac mae trafodaeth yn mynd rhagddi ynghylch newid y dyddiad.

“Bydd yr etholiadau hyn yn rhai heriol iawn gan eu bod yn cael eu cyfuno ag etholiadau’r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu,” meddai Julie James.

“Ac yn bwysicaf na hynny, dyma fydd y tro cyntaf i bobol tramor [sy’n byw yng Nghymru ac yn gymwys i bleidleisio] a’r bobl ifanc sydd newydd gael yr hawl i bleidleisio gymryd rhan ynddynt.

“Hefyd, bydd her ychwanegol o ran sicrhau bod yr etholiadau’n cael eu cynnal mewn modd diogel yn wyneb y pandemig.

“Mae hyn yn gofyn am ymrwymiad personol sylweddol gan y rheini sydd wedi cytuno i gyflawni rôl [y swyddogion], a dw i’n ddiolchgar y byddwn ni’n cael elwa ar eu gwybodaeth a’u profiad.”

Gohirio’r etholiad?

Mae gan y Llywydd bwerau i ohirio etholiad hyd at fis i’r dyfodol, ac yn ôl adroddiad gan y BBC mae yna awydd i alluogi gohiriad hirach.

Yn ôl y sôn, mae yna gynlluniau yn yr arfaeth i basio mesur a fyddai’n galluogi gohirio hyd at chwe mis.

Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn cefnogi’r fath gam, ac yn agored i’r syniad o ohirio pe bai angen. Eu dadl yw y dylid cynnal yr etholiad pan fydd hynny’n ddiogel.

Mae’r Ceidwadwyr a Phlaid Diddymu’r Cynulliad ar y llaw arall yn llwyr wrthwynebus i ohirio’r etholiad.

Yn ôl adroddiad arall, fydd canlyniadau’r etholiad ddim yn cael eu cyfri dros nos eleni.

Y swyddogion

Wele’r swyddogion sydd wedi’u cyhoeddi gan Julie James – y Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol ar gyfer Cymru – islaw:

  • Canolbarth a Gorllewin Cymru – Eifion Evans, y swyddog canlyniadau ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion
  • Gogledd Cymru – Colin Everett, y swyddog canlyniadau ar gyfer Cyngor Sir y Fflint
  • Gorllewin De Cymru – Phil Roberts, y swyddog canlyniadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe
  • Canol De Cymru – Debbie Marles, y swyddog canlyniadau ar gyfer Bro Morgannwg
  • Dwyrain De Cymru – Michelle Morris, y swyddog canlyniadau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cymru

Llywodraeth Cymru’n bwriadu cyflwyno deddf allai ohirio etholiad y Senedd hyd at chwe mis

Mark Drakeford yn dweud bod rhaid “caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd” oherwydd y pandemig