Mae deunaw o bobl wedi cael eu dedfrydu am gyfanswm o fwy na 83 blynedd am eu rhan yn yr anhrefn Mayhill yn Abertawe y llynedd.

Cafodd 17 o ddynion ac un fenyw rhwng 18 a 45 oed eu dedfrydu am derfysg yn Llys y Goron Abertawe heddiw (Rhagfyr 19) am eu rhan yn y digwyddiad ar Fai 20 2021.

Bydd tri pherson arall yn cael eu dedfrydu am eu rhan fory (Mawrth, Rhagfyr 20).

Cafodd ceir eu rhoi ar dân a ffenestri tai eu torri yn ystod yr anhrefn, a ddechrau’r flwyddyn fe wnaeth Heddlu De Cymru ymddiheuro ar ôl i adolygiad feirniadu eu hymateb i’r terfysg.

‘Codi ofn go iawn’

Wrth siarad wedi’r ddedfryd, dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Gareth Jones o Heddlu De Cymru bod y digwyddiad yn “enghraifft o drais eithafol ac yn ymdrech amlwg i dorri’r gyfraith ac i ymosod yn fwriadol ar yr heddlu a fynychodd”.

“Cododd y niferoedd a gymerodd ran ofn go iawn ar y trigolion lleol a welodd yr hyn a ddigwyddodd neu yr achoswyd difrod i’w heiddo yn ystod yr anhrefn,” meddai.

“Mae sawl ffactor wedi cyfrannu at lwyddiant yr ymchwiliad a’r erlyniad hwn.

“Gwnaeth aelodau o’r cyhoedd ddatganiadau tystion a chawsom ddeunydd fideo oddi ar ffonau symudol neu gamerâu drws gan sawl aelod arall o’r cyhoedd.

“Roedd yr ymchwiliad a ddeilliodd o hynny yn drylwyr ac yn fanwl, a llwyddwyd i gyflwyno’r dystiolaeth mewn ffordd a ddarbwyllodd y llys i gollfarnu’r unigolion hyn.

“Mae’r dedfrydau a roddwyd i’r unigolion hyn yn adlewyrchu difrifoldeb yr hyn a wnaethant fis Mai diwethaf.

“Daethant at ei gilydd, yn cario arfau, ffyn a brics heb feddwl o gwbl am y trigolion na’r canlyniadau angheuol posibl a allai fod wedi deillio o’u gweithredoedd.

“Mae’n bleser gennyf ddweud ein bod wedi cael cyfiawnder a gobeithio y bydd y dedfrydau a roddwyd heddiw yn rhoi digon o amser i’r unigolion hynny a oedd yn benderfynol o fod yn rhan o’r anhrefn fyfyrio ar yr hyn a wnaethant.”

Cafodd y dedfrydau canlynol eu rhoi yn Llys y Goron Abertawe:

·         Christopher Munslow, tair blynedd a hanner;

·         William Smolden, tair blynedd a hanner;

·         Kieran Smith, pedair blynedd mewn sefydliad troseddwyr ifanc;

·         Joshua Cullen, pum mlynedd a hanner;

·         Connor Beddows, pedair blynedd a thri mis;

·         Lewis James, pum mlynedd;

·         Niamh Cullen, dwy flynedd ac wyth mis mewn sefydliad troseddwyr ifanc;

·         Kian Hurley, chwe blynedd a naw mis;

·         Michael Parsons, chwe blynedd a thri mis;

·         Mitchell Meredith, pum mlynedd a phedwar mis mewn sefydliad troseddwyr ifanc;

·         Jahanzaib Malik, pedair blynedd;

·         Ryan Owen, pedair blynedd;

·         Dean Price, pum mlynedd a hanner;

·         Tyrone Langan, pum mlynedd a thri mis;

·         Aaron Phillips, chwe blynedd a thri mis;

·         Ryan Sarsfield, pedair blynedd;

·         Paul Jones, pedair blynedd a hanner;

·         Keiron Argent, tair blynedd a dau fis mewn sefydliad troseddwyr ifanc.