“Mae honiadau parhaus yn y cyfryngau sy’n ymwneud ag S4C yn peri pryder, yn fwy felly o ystyried pa mor bwysig yw llwyddiant y sianel i’r Gymraeg a Chymru fel gwlad.”

Dyna sylw Delyth Jewell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd a chadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd mewn datganiad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw (dydd Iau, Tachwedd 30).

Dros yr wythnosau diwethaf, mae’r Prif Weithredwr Siân Doyle a Llinos Griffin-Williams, Prif Swyddog Cynnwys y sianel, wedi’u diswyddo gan Awdurdod S4C.

Mae Siân Doyle wedi anfon llythyr at Lucy Frazer, Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, yn gofyn iddi ymchwilio i weithredoedd Rhodri Williams, cadeirydd S4C, cyn iddo fe gael ei benodi am dymor arall yn y swydd.

Dywed ei bod hi wedi rhoi gwybod i’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon “droeon” fod ganddi bryderon, ond ei bod hi wedi cael gwybod mai mater mewnol i S4C oedd hynny.

Gofynnodd a fydden nhw wedi ymateb yn yr un modd pe bai’r un sefyllfa wedi codi yn Lloegr gyda Channel 4.

Mae honiadau bod Llinos Griffin-Williams wedi ymddwyn yn amhriodol ac wedi “gwneud sylwadau anaddas” tuag at aelodau’r cwmni cynhyrchu Whisper, tra bod Siân Doyle wedi’i diswyddo wrth i Awdurdod S4C ddweud eu bod nhw “wedi ystyried y dystiolaeth” ddaeth i law yn sgil “ymarfer canfod ffeithiau” gan gwmni Capital Law i amgylchedd gwaith S4C.

Dywedon nhw fod “pryderon difrifol” gan BECTU fis Ebrill eleni, a bod “y dystiolaeth a welsom yn adlewyrchu barn a phrofiadau 96 o bobol sy’n staff presennol neu gyn-aelodau o staff S4C neu’n bartneriaid”.

“Roedd natur a difrifoldeb y dystiolaeth a rannwyd yn peri gofid mawr,” meddai’r Awdurdod.

“Yn ddi-os, mae wedi bod yn gyfnod heriol i lawer o unigolion.

“Fel Aelodau o’r Awdurdod, hoffem ymddiheuro am y straen a’r gofid a achosir gan yr ymddygiadau a brofwyd yn y gweithle.”

‘Awyddus i glywed gan Fwrdd S4C’

Dywed Delyth Jewell fod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn awyddus i glywed gan Fwrdd S4C “cyn gynted â phosibl”.

“Mae honiadau parhaus yn y cyfryngau sy’n ymwneud ag S4C yn peri pryder, yn fwy felly o ystyried pa mor bwysig yw llwyddiant y sianel i’r Gymraeg a Chymru fel gwlad,” meddai.

“O ystyried lefel y dyfalu, mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan Fwrdd S4C cyn gynted â phosibl.

“Gydag ymadawiad y Prif Weithredwr ac ymchwiliad mewnol parhaus, nid yw’n bosibl cymryd tystiolaeth ar hyn o bryd.

“Cyn gynted ag y bydd wedi cwblhau ei hymchwiliad, mae’r Pwyllgor yn disgwyl y bydd S4C yn cyhoeddi’r adroddiad yn llawn, yn amodol ar ddiogelu enwau’r rhai sydd wedi rhoi tystiolaeth.

“O ystyried y gallai’r adroddiad gynnwys agweddau allai beri loes i’r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y broses ymchwilio, mae’r Pwyllgor hefyd yn disgwyl y bydd S4C yn cymryd camau i roi rhybudd ymlaen llaw cyn ei gyhoeddi er mwyn diogelu lles staff presennol a chyn-aelodau o staff.

“Pan fydd yr adroddiad ar gael i’r cyhoedd, bydd y Pwyllgor yn gofyn i gynrychiolwyr ddod i’r Senedd ac ateb cwestiynau.”

Dywed llefarydd ar ran S4C nad oes ganddyn nhw ddim byd i’w ychwanegu at eu datganiad.

“Gall S4C ddechrau symud ymlaen”

Yr ymateb yn dilyn diswyddiad y Prif Weithredwr Siân Doyle

Llinos Griffin-Williams wedi’i diswyddo gan S4C “yn seiliedig ar dystiolaeth a chyngor cyfreithiol”

Mae Llinos Griffin-Williams, sydd wedi’i chyhuddo o “gamymddwyn difrifol”, yn dweud bod “ymddygiad anaddas” yn ei herbyn

Diswyddo Prif Swyddog Cynnwys: “S4C yn gorfod gwneud penderfyniad fel hyn”

Arwel Ellis Owen, cyn-Brif Weithredwr y sianel, yn ymateb ar ôl i Llinos Griffin-Williams adael ei swydd tros honiadau o gamymddwyn

Un o benaethiaid S4C wedi gadael ei rôl tros honiadau o ymddygiad amhriodol

Yn ôl adroddiadau, bu iddi “wneud sylwadau anaddas” tuag at aelodau o’r cwmni cynhyrchu Whisper