Bu menywod ifanc o bob rhan o Gymru yn ymweld â’r Senedd ddoe (dydd Mawrth, Mawrth 7), ar ôl cael cyfle i gysgodi Aelodau’r Senedd ac edrych ar waith mewnol bywyd gwleidyddol Cymru.

Chwarae Teg, elusen cydraddoldeb rhywedd flaenllaw Cymru, fu’n cynnal prosiect LeadHerShip i fenywod 16-22 oed, er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth o fenywod ym maes arweinyddiaeth yn y dyfodol.

Mae rhai o’r merched ifanc fu’n cymryd rhan yn y diwrnod wedi bod yn lleisio eu barn ynglŷn â Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2023. Un ohonyn nhw yw Saaya Gopal, sy’n 16 oed ac yn dod o Gaerdydd.


Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn bwysig iawn i’w ddathlu gan ei fod yn bwysig cydnabod cyflawniadau menywod yng Nghymru a’r byd. O gyflawniadau mewn meddygaeth, gwyddoniaeth, llenyddiaeth a gwleidyddiaeth i chwarae rhan hanfodol yn y symudiadau dros hawliau sifil, hawliau plant a llawer mwy. Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gyfle gwych i dynnu sylw at y llwyddiannau hyn.

Ar ben hynny, mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn helpu i ddathlu menywod ar lefel fyd-eang, gyda gwahanol ddiwylliannau, ethnigrwydd a chefndiroedd. Er gwaethaf y cynnydd anhygoel y mae menywod wedi’i wneud dros y blynyddoedd, yn anffodus nid ydym yn chwarae rhan mor llawn â dynion ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru; mae cyfanswm o 36% o’r holl gynghorwyr yng Nghymru yn fenywod er hynny, menywod yw 50% o’r boblogaeth yng Nghymru, sy’n awgrymu pa mor dangynrychioledig yw menywod, yn enwedig menywod o liw.

Yn ogystal, mae menywod yng Nghymru yn fwy tebygol o weithio’n rhan amser ac mae bwlch cyflog amlwg rhwng menywod a dynion. Mae menywod wedi’u tangynrychioli drwy gydol y cyfnod cychwynnol o yrfaoedd gan mai dim ond 12% o fyfyrwyr prifysgol peirianneg a thechnoleg yng Nghymru sy’n fenywod.

At hynny, nid yw gwasanaethau meddygaeth a gofal iechyd o reidrwydd wedi bodloni anghenion menywod, gan arwain at wahaniaethau sylweddol mewn gofal rhwng dynion a menywod.

Thema ymgyrch 2023 ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yw #CofleidioCyfiawnder a chredaf fod hyn yn bwysig i’w ddathlu gan y gall pob un ohonom chwarae rhan mewn creu byd teg a chyfartal gan fod cydraddoldeb yn bwysig iawn ar gyfer datblygiad cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol o fenywod yng Nghymru a ledled y byd.

 

Ysbrydoli arweinwyr y dyfodol: Cynyddu cynrychiolaeth menywod mewn gwleidyddiaeth

Bydd menywod ifanc o bob rhan o Gymru yn ymweld â’r Senedd heddiw (dydd Mawrth, Mawrth 7)