Ar drothwy dwy streic gan nyrsys fis nesaf (Rhagfyr 15 a 20), mae golwg360 wedi clywed gan nyrs yn y Gwasanaeth Iechyd am yr heriau maen nhw’n eu hwynebu, ac mae hi’n dweud nad yw’r “gofal yn ddiogel”.

Bydd nyrsys ar draws y Deyrnas Unedig yn streicio yn sgil cyflogau isel, eu hamodau gwaith a’u pensiynau.

Fydd apwyntiadau brys ddim yn cael eu gohirio yn yr un modd â gwasanaethau eraill.

Mae’r nyrs, sydd eisiau aros yn ddienw, yn dweud bod ganddi “deimladau cymysg” am y streic, a’i bod hi’n teimlo nad yw staff “yn cael eu gwerthfawrogi”.

“Rwy’n meddwl y dylai’r Llywodraeth gael mwy o barch at y gwaith rydym yn ei wneud a’r anawsterau a wynebir,” meddai wrth golwg360.

“Rydyn ni’n gweithio’n galed heb frêc iawn.

“Mae’r rhan fwyaf o nyrsys yn rhoi’r cleifion yn gyntaf.

“Mae’n amgylchedd llawn straen a phrysur.

“Dwi’n meddwl ein bod ni’n haeddu gwell cyflog.

“Rwy’n cytuno â’r streic nyrsio i raddau. Mae’n anodd oherwydd dydych chi ddim eisiau peryglu iechyd pobol.

“Mae cyflogau wedi codi cyn lleied o flwyddyn i flwyddyn fel nad oes gan nyrsys lawer o ddewis, ond rwy’n credu y dylid cynnal y streic mewn ffordd sy’n lleihau’r niwed i gleifion.

“Efallai y bydd yn rhaid i’r bobol sydd wedi bod yn aros am amser hir am lawdriniaeth aros yn hirach.”

“Anodd” rhoi gofal i gleifion

Mae hi’n anodd i nyrsys ond beth am y bobol fwyaf bregus, sef y cleifion?

“Mae amodau yn yr NHS yn ei wneud yn anodd i ni roi’r gofal mae cleifion yn ei haeddu iddyn nhw,” meddai’r nyrs wedyn.

“Rwy’n meddwl bod nyrsys sydd newydd gymhwyso yn arbennig o dan lawer o straen oherwydd nad ydyn nhw wedi arfer cael deg claf i un nyrs.

“Mae’n amhosib darparu gofal o safon iddyn nhw, ac mae hefyd yn beryglus. Mae hefyd yn beryglus i nyrsys.”

Mae’n dweud bod y pwysau’n debygol o arwain at gymaint o straen nes bod camgymeriadau’n cael eu gwneud, gan roi cleifion mewn perygl.

“Mae corff proffesiynol yn eich rheoleiddio os byddwch yn gwneud rhywbeth o’i le, yna gallan nhw ymchwilio a chymryd eich pin i ffwrdd,” meddai.

“Mae camgymeriadau yn digwydd pan fydd pobol yn gweithio’n galed, ac yn brysur iawn.

“Dydw i ddim yn meddwl bod y gofal yn ddiogel.”

Llywodraeth Cymru’n “fwy penderfynol o baratoi ar gyfer streic y nyrsys na cheisio osgoi’r streic honno yn y lle cyntaf”

Nyrsys yn teimlo “nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiwn arall ond streicio”, meddai Rhun ap Iorwerth

“Mae’r alwad yn glir gan nyrsys – mater i’r Llywodraeth yw profi eu bod nhw’n gwrando”

Rhun ap Iorwerth, llefarydd iechyd Plaid Cymru, yn dweud bod gan Lywodraeth Cymru y grym i wella cyflogau nyrsys a bod rhaid iddyn nhw ei ddefnyddio