Rhaid i Blaid Cymru “gywiro” eu ffordd o weithredu, yn ôl Liz Saville Roberts.

Wrth siarad ar bodlediad WalesCast, dywedodd arweinydd y Blaid yn San Steffan fod yna “ddiffyg ymdrech” wedi bod gan Blaid Cymru i siarad gydag Emma Edwards, gwraig Jonathan Edwards.

Daw ei sylwadau yn dilyn ffrae ynghylch y ffordd y cafodd Jonathan Edwards ei groesawu yn ôl i Blaid Cymru, yn dilyn gwaharddiad ar ôl ymosod ar ei wraig ym mis Mai 2020.

Mae Jonathan Edwards bellach wedi cadarnhau na fydd yn ailymuno â grŵp y Blaid yn San Steffan.

“Mae’n bwysig dechrau drwy ymddiheuro wrth Emma Edwards,” meddai Liz Saville Roberts.

“Mi oedd yna broses ddisgyblu yn dilyn y digwyddiad yn ôl ym Mai 2020 ac mi ddaeth hi yn amlwg fod y panel disgyblu heb gysylltu â’r ddioddefwraig yn yr achos yma, sef Emma Edwards.

“Mae’r diffyg ymdrech gan y Blaid yn wendid amlwg y mae’n rhaid i ni ei gywiro, a ninnau’n blaid sy’n dweud ein bod ni’n rhoi llais y dioddefwr neu’r ddioddefwraig yn gyntaf.

“Mi sylwais i ym mis Ebrill eleni pan oedd y broses ddisgyblu yn dirwyn i ben fod neb wedi cysylltu ag Emma, ac mi wnes i.

“Ond ro’n i’n ymwybodol iawn ar yr adeg hynny, er ei fod o’n bwysig iawn gen i fod yna gyswllt yn cael ei wneud gydag Emma, ei bod hi’n bosib na fyddai hi eisiau ymateb i fi, a finnau yn arweinydd yn San Steffan.

“Felly dw i ddim yn meddwl bod modd i mi na’r Blaid ddweud bod un cyswllt fel yna ers y cyswllt cyntaf ddwy flynedd yn ôl yn ddigonol.

“Pan gawson ni ddatganiad grymus gan Emma’r wythnos ddiwethaf, roedd hynny’n gwrthddweud y rhesymeg oedd gan y panel disgyblu am dderbyn Jonathan Edwards yn ôl i’r Blaid, a hynny yn ei dro yn golygu ei fod o ’nôl yng ngrŵp San Steffan.

“Mi oedden nhw o’r farn, ar sail tystiolaeth Mr Edwards, ei fod o wedi dilyn cwrs ar ymwybyddiaeth trais yn y cartref, bod hynny wedi newid ei farn, a’i fod o’n edifarhau’r hyn roedd o wedi’i wneud.

“Nawr, roedd tystiolaeth y person pwysicaf yn hyn, sef Emma Edwards, yn gwrthddweud hynny.

“A phan gafwyd tystiolaeth oedd yn gwrthddweud yr hyn oedd wrth wraidd penderfyniad y panel disgyblu, roedd yn rhaid i ni fel plaid weithredu.”

Pen ac ysgwydd Jonathan Edwards yn Nhy'r Cyffredin

Adam Price yn galw am ymddiswyddiad Jonathan Edwards

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ategu’r alwad

Byddai “unrhyw blaid gydag asgwrn cefn wedi diarddel” Jonathan Edwards

Huw Bebb

“All Plaid Cymru ddim siarad am gydraddoldeb rhwng menywod a dynion os ydyn nhw’n bihafio fel hyn”