Mae Liz Saville Roberts a Mabon ap Gwynfor wedi cyhuddo banciau’r stryd fawr o “anwybyddu anghenion yr etholaeth”, yn dilyn cyhoeddiad gan Barclays eu bod nhw am gau cangen arall yn Nolgellau – wythnos yn unig ar ôl i Lloyds gyhoeddi bod eu cangen ym Mhwllheli am gau ei drysau.

Mae disgwyl i Barclays yn Llys Owain Dolgellau gau ar Hydref 27, a dim ond un banc fydd ar ôl yn y dref wedyn.

Mewn llythyr, mae Barclays yn cynghori cwsmeriaid i ddefnyddio canghennau eraill, ond Aberystwyth yw’r un agosaf, 34 milltir i ffwrdd. Mae cangen Pwllheli 38 milltir i ffwrdd.

Daw hyn dair blynedd ar ôl i Barclays gau eu cangen yn Nhywyn, gan adael y dref heb fanc.

‘Ardaloedd gwledig yn arbennig sy’n wynebu’r baich’

Mae Liz Saville Roberts, Aelod Seneddol, a Mabon ap Gwynfor, Aelod o’r Senedd yr etholaeth wedi ymateb i’r cyhoeddiad mewn datganiad ar y cyd.

“Rydym yn hynod siomedig fod Barclays yn cau banc arall yn Nwyfor Meirionnydd, wythnos yn unig ar ôl i Lloyds gyhoeddi eu bod yn cau cangen Pwllheli a thair blynedd ers iddynt gefnu ar Dywyn – gan adael y dref heb fanc,” meddai’r ddau.

“Dyma’r rownd ddiweddaraf o gau banciau i daro cymunedau yng Nghymru ac mae’n ymddangos mai ardaloedd gwledig yn arbennig sy’n wynebu’r baich o golli gwasanaethau bancio wyneb yn wyneb ar y stryd fawr.

“Mae Dwyfor Meirionnydd i bob pwrpas yn cael ei anwybyddu gan y banciau mawr hyn sydd wedi cefnu ar eu cyfrifoldeb cymdeithasol i gwsmeriaid ffyddlon.

“Mae Dolgellau yn dref farchnad sylweddol ei maint sy’n gwasanaethu poblogaeth wledig wasgaredig sy’n dibynnu ar Barclays ar gyfer trafodion personol a busnes.

“Nid yw’n dderbyniol i fanciau barhau â’r myth y dylai pob cwsmer symud i fancio ar-lein oherwydd gwyddom nad oes gan bawb fynediad at gysylltiad rhyngrwyd dibynadwy ac mae rhai pobol oedrannus yn amharod i ddefnyddio e-fancio, ac eto yn amlwg mae angen mynediad at wasanaethau arnynt o hyd.

“Rydym yn annog Barclays i ail feddwl ond gan eu bod yn debygol iawn o fwrw ymlaen i gau’r gangen, rhaid iddynt gydymffurfio’n llawn â chanllawiau y Gymdeithas Bancio Prydeinig sy’n galw ar fanciau i sicrhau bod mesurau digonol yn eu lle i liniaru effeithiau cau canghennau o’r fath.

“Mae hyn yn cynnwys darparu mynediad i beiriannau ATM – mae’r tri sydd ar gael ar hyn o bryd yn Nolgellau yn gwbl annigonol ar gyfer tref fawr.

“Os yw’r banciau mawr hyn yn awyddus i gefnu ar ein cymunedau y lleiaf y gallant ei wneud yw darparu trefniadau bancio cyfleus, amgen i’w cwsmeriaid ffyddlon.”

Annog Cyngor Ceredigion i roi’r gorau i ddefnyddio banc Barclays

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae dros 1,000 o gefnogwyr Gwrthryfel Difodiant wedi llofnodi deiseb

Aelod Seneddol “yn eithriadol o siomedig” yn sgil cau banciau Barclays yn y Trallwng a’r Drenewydd

Craig Williams yn galw am sicrwydd am ddyfodol gwasanaethau i gwsmeriaid yn Sir Drefaldwyn

Dim cynlluniau i gau cangen Aberystwyth, medd Banc Barclays

Alun Rhys Chivers

Daw ymateb y banc yn dilyn pryderon gan Lyn Ebenezer

Llythyr yn codi pryderon am ddyfodol banc Barclays yn Aberystwyth

Yn ôl Lyn Ebenezer, mae’r banc wedi rhoi gwybod iddo mai Llandeilo neu Gaerfyrddin yw’r gangen agosaf bellach ar ôl cau cangen Llanbed