Mae Ben Lake, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Geredigion, wedi cyflwyno cynnig seneddol mewn ymateb i ganslo’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mae’r Cynnig yn galw ar Lywodraeth Prydain i ddarparu cefnogaeth ariannol i’r Eisteddfod, wrth iddynt wynebu heriau anferthol sgil y penderfyniad annatod diweddar.

Daw hyn wedi i’r Eisteddfod Genedlaethol gyhoeddi y bydd Prifwyl Ceredigion yn cael ei gohirio am yr ail flwyddyn yn olynol.

Effaith pellgyrhaeddol

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, fod “colli Eisteddfod arall yn mynd i gael effaith pellgyrhaeddol arnom ni fel sefydliad” ac y bydd proses ymgynghori’n mynd rhagddi i gwtogi nifer y staff.

“Yn anffodus, ry’n ni’n wynebu blwyddyn arall hynod o heriol yn ein hanes,” meddai’r Prif Weithredwr.

“Ry’n ni wedi gorfod dechrau ar broses ymgynghori gyda staff gan fod rhaid i ni leihau’r tîm i hanner ei faint er mwyn gallu goroesi’r cyfnod nesaf.

Dywedodd bod rhannu’r newyddion yr wythnos hon wedi bod yn “dorcalonnus i bawb sy’n rhan o’r Eisteddfod.”

“Sicrhau parhad prifwyl diwylliant Cymru”

Mae’r cynnig a gyflwynir gan Ben Lake yn pwysleisio ei gydymdeimlad tuag at staff â threfnwyr yr Ŵyl.

Mae hefyd yn mynegi ei bryderon ynglŷn â’r heriau anferthol sy’n wynebu’r sefydliad at y dyfodol – ac yn gofyn i Lywodraeth Prydain i ymyrryd.

Mae’r Cynnig Seneddol fel a ganlyn.

“Bod y Tŷ hwn yn nodi gyda thristwch ohiriad anochel a synhwyrol Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion tan 2022 oherwydd pandemig Covid-19; yn mynegi pryder mawr am y sefyllfa ariannol hynod anodd y mae hyn yn ei hachosi i drefnwyr yr ŵyl ac i staff sydd bellach mewn perygl o gael eu diswyddo; yn gofyn i Lywodraeth y DU pa gymorth ariannol y gall ei ddarparu i helpu i gefnogi gŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru; yn cymeradwyo gwaith parhaus yr Eisteddfod AmGen am ddarparu ffyrdd amgen i bobl ledled Cymru ddathlu’r Eisteddfod yn ystod y pandemig; ac yn edrych ymlaen at weld pobl yn dod at ei gilydd yn bersonol ar gyfer Eisteddfod 2022.”

Mewn datganiad, dywedodd Ben Lake AS:

“Wrth reswm, bydd y penderfyniad i ohirio’r brifwyl unwaith eto eleni yn destun siom i drigolion ardal Tregaron ac i gymunedau ar draws Ceredigion sydd wedi gweithio mor galed i baratoi a chodi arian ar gyfer croesawu’r ŵyl genedlaethol i’n sir.

“Ond rwy’n siŵr y bydd pawb yn cytuno taw dyma’r penderfyniad synhwyrol i’w gymryd dan yr amgylchiadau.”

“Y gofid pennaf ar hyn o bryd yw effaith y penderfyniad hwn ar sefyllfa ariannol yr Eisteddfod Genedlaethol a’r sgil effaith posib ar y gweithlu profiadol.

“Mae fy nghynnig seneddol yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i roi cefnogaeth ariannol i’r sefydliad er mwyn sicrhau parhad prifwyl diwylliant Cymru, fel y gallwn edrych ymlaen yn hyderus tuag at Eisteddfod 2022.”

Cyfoes

‘Viva Tregaron! Viva Boduan!’ – ymlaen at Eisteddfod 2022

Prifardd yn benderfynol o godi calon ei gyd-Gymry fore Mawrth, ar ôl clywed y newyddion bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ei gohirio

Cymru

“Gwarchod y syniad o Eisteddfod a hanner ar gaeau Tregaron”

Bydd y brifwyl yn cael ei chynnal ar gaeau Tregaron yn 2022 – 30 mlynedd ers yr Eisteddfod Genedlaethol ddiwethaf yng Ngheredigion

Cymru

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2022

A bydd rhaid lleihau nifer y staff i “hanner ei faint” meddai’r Prif Weithredwr.