Bydd Cymru’n mabwysiadu set “symlach” o gyfyngiadau cenedlaethol ar ôl y clo dros dro, meddai’r Prif Weinidog.

Cyfaddefodd Mark Drakeford fod y gyfres o gloeon lleol yn ystod yr hydref “ddim yn gweithio’n ddigon da” i leihau lledaeniad y feirws.

Byddai’r rheolau newydd hefyd yn “haws i bawb eu deall” ar ôl dryswch ynghylch gwaharddiad ar werthu eitemau nad ydynt yn hanfodol mewn archfarchnadoedd, meddai.

Dywedodd Mr Drakeford y byddai’r mesurau cenedlaethol, a ddaw i rym pan ddaw’r clo cyfredol i ben ar ôl 9 Tachwedd, yn cydbwyso diogelwch a rhyddid.

Dywedodd wrth y gynhadledd i’r wasg: “Byddwn yn rhoi set symlach o reolau cenedlaethol ar waith sy’n haws i bawb eu deall, er mwyn helpu i’n cadw’n ddiogel a chadw’r feirws dan reolaeth.

“Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i greu’r set newydd hon o fesurau y gallwn ni gyd fyw gyda nhw y gaeaf hwn.

“Os yw’r mesurau newydd i weithio, mae’n rhaid i bob un ohonom weithredu mewn ffyrdd sy’n cyd-fynd  â’r argyfwng iechyd cyhoeddus rydym yn ei wynebu gyda’n gilydd.

“Peidiwch â thrin y rheolau newydd fel pe baent yn gêm lle mai’r her bob amser yw eu hymestyn i’r terfyn.”

Ychwanegodd fod gweinidogion yn cwblhau’r set genedlaethol o fesurau ac y bydd yn darparu’r “manylion llawn” ddydd Llun.

Pan ofynnwyd iddo pam na fyddai Cymru’n dychwelyd i’r system gloi leol, dywedodd Mr Drakeford: “Nid oeddent yn gweithio’n ddigon da i wrthsefyll yr ymosodiad yr ydym wedi’i weld gan y feirws dros y chwe wythnos diwethaf.

Atal teithwyr

Gallai gwaharddiad ar deithio sy’n atal pobl mewn rhannau o’r Deyrnas Unedig sydd â lefelau uchel o’r coronafeirws rhag dod i Gymru barhau os bydd cyfraddau Lloegr yn parhau i fod yn uwch.

Dywedodd Mr Drakeford: “Os bydd hynny’n aros yr un fath, yna byddwn yn disgwyl cael trefn debyg ar ôl 9 Tachwedd ag a oedd gennym cyn 23 Hydref gan nad yw’n gwneud synnwyr ychwanegu at yr anawsterau rydym eisoes yn eu hwynebu o ran y feirws yn cael ei fewnforio o fannau eraill.”

Dywedodd fod y mater yn “gyfyng-gyngor”.

“Rwy’n gobeithio bod y mesurau sy’n cael eu cymryd yn Lloegr yn helpu i reoli’r feirws yno a helpu i achub bywydau,” meddai Mr Drakeford.

“Nid oes gennyf ddiddordeb o gwbl mewn troi hyn yn gystadleuaeth rhwng Cymru ac unrhyw ran arall o’r Deyrnas Unedig.

‘Ymagwedd gyffredin’ tuag at y Nadolig

Disgwylir i Lywodraeth y Deyrnas Unedig gynnal trafodaeth ar “ymagwedd gyffredin at y Nadolig”, meddai Mark Drakeford.

Dywedodd ei fod wedi derbyn llythyr gan Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, ar ddechrau’r wythnos.

Dywedodd y llythyr wrth Mr Drakeford y byddai’n cael gwahoddiad gan Michael Gove i drafodaeth ar ymagwedd gyffredin at y Nadolig ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.

Dywedodd Mr Drakeford fod Llywodraeth Cymru wedi ceisio sicrhau’r cyfarfod hwnnw yr wythnos hon ond nad oedd wedi digwydd eto.

“Rhaid i ni fynd o amgylch y bwrdd at ei gilydd, mae angen i ni rannu’r wybodaeth honno, mae angen i ni rannu syniadau,” meddai.

Dywedodd Mr Drakeford, lle bynnag y bo modd, yn enwedig dros y Nadolig, yr hoffai weld “dull mor gyffredin ag y gallwn ei lunio gyda’n gilydd”.

Ond ychwanegodd y byddai’n rhaid i’r dull hwnnw gydnabod bod sefyllfa’r feirws, a’r ymatebion iddo, “yn wahanol o un rhan o’r DU i’r llall”.

Hefyd yn ystod y gynhadledd i’r wasg, cyhoeddodd Mark Drakeford ddau gynllun gwahanol i helpu gweithwyr yng ngyfnod y feirws.