Mae angen brysio i fynd i’r afael â safonau byw sy’n gostwng, yn ôl Ben Lake.

Daw sylwadau llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wrth i’r Canghellor Jeremy Hunt baratoi i gyhoeddi ei Gyllideb heddiw (dydd Mercher, Mawrth 15).

Yn ôl Ben Lake, sydd hefyd yn Aelod Seneddol Ceredigion, mae’n rhaid i’r Canghellor dorri’r cylch gwenwynig o fynd o un argyfwng i’r llall.

“Mae incymau aelwydydd eisoes wedi dioddef cwymp o 3.2% mewn cyflogau rhwng mis Tachwedd a mis Ionawr,” meddai.

“Mae disgwyl cwymp pellach o £1,100 mewn termau real dros y flwyddyn nesaf.

“Rydym yn wynebu risg wirioneddol o ddirywiad sylweddol mewn safonau byw o ganlyniad, ac eto nid oes llawer o ymdeimlad o frys yn Whitehall i fynd i’r afael ag ef.

“Mae cynllun pum pwynt Plaid Cymru yn darparu llwybr i’r Canghellor ddiogelu incwm aelwydydd ar unwaith.

“Drwy sicrhau bod cyflogau a budd-daliadau’r sector cyhoeddus o leiaf yn cyd-fynd â chwyddiant, a thrwy warantu estyniad i’r Cynllun Cymorth Biliau Ynni a’r Taliad Tanwydd Amgen, gallwn gymryd camau hanfodol i warchod safonau byw pobl rhag niwed pellach.

“Rhaid i ni hefyd edrych i’r tymor hwy a mynd i’r afael â’r argyfwng cynhyrchiant sydd wedi ein dal yn ôl ers dros ddegawd.

“Yn wir, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cyfrifo, ar ein trywydd presennol, y bydd incymau Cymru erbyn 2027 £10,300 yn is na phe bai lefelau twf cyn yr argyfwng ariannol wedi’u cynnal.

“Mae’n bryd llunio strategaeth gynhwysfawr sydd â buddsoddiad mewn cysylltedd digidol a thechnolegau gwyrdd yn ganolog iddi.

“Rydyn ni fel arall mewn perygl o barhau â’r cylch gwenwynig o neidio o argyfwng i argyfwng heb unrhyw obaith o ddatrysiad.”

 

Ben Lake

Cynllun pum pwynt Plaid Cymru i leddfu’r argyfwng costau byw

Maen nhw’n annog Canghellor San Steffan i fabwysiadu cynigion “realistig, ymarferol a theg”

‘Rhaid i’r Canghellor fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw’

Daw rhybudd Rebecca Evans, Ysgrifennydd Cyllid Cymru, wrth i’r Canghellor Jeremy Hunt baratoi i gyflwyno’i Gyllideb fory (dydd Mercher, Mawrth 15)