Mae perchnogion busnes yng Nghymru wedi croesawu galwadau Plaid Cymru i ymestyn rhyddhad Treth ar Werth (TAW) ar gyfer busnesau lletygarwch am flwyddyn arall.

Ym mis Gorffennaf, penderfynodd Llywodraeth Prydain ostwng Treth ar Werth ar fwyd, llety ac atyniadau o 20% i 5%, ac fe gafodd ei ymestyn ymhellach tan ddiwedd mis Mawrth.

I nifer o berchnogion busnes, byddai cynnal y rhyddhad Treth ar Werth am gyfnod estynedig yn darparu rhywfaint o sicrwydd i’w dyfodol ac yn rhoi’r cyfle a’r hyder i’r diwydiant adfer yn sgil effeithiau’r pandemig. 

“Mae 5% ddigon anodd ar hyn o bryd”

Mae Llion Pughe, un o berchnogion Bwyty Byrgyr yn Aberystwyth o’r farn bod y rhyddhad wedi bod yn “hollol allweddol” i gynhaliaeth y busnes dros y flwyddyn ddiwethaf.

“Mae 5% ddigon anodd ar hyn o bryd i ddweud y gwir,” meddai.

“Does dim incwm yn dod i mewn felly pan wyt ti’n ychwanegu hynny ar ben dy gostau misol, mae’n golygu bod gwahaniaeth rhwng be rydyn ni wedi ei gael i helpu gan y Llywodraeth a be rydyn ni’n gorfod talu allan.

“Beth sydd wedi digwydd tan hyn, ydi bod y Llywodraeth wedi propio’r diwydiant i fyny, ond os ydyn nhw’n tynnu hynny’n ôl rŵan, mi eith yr holl ymdrech ariannol maen nhw wedi eu rhoi i mewn yn barod i wast.

“Maen nhw wedi mynd mor bell â hyn rhaid peidio tynnu’n ôl cyn bod y diwydiant yn barod i sefyll ar ei draed ei hun,” meddai.

Bwyty Byrgyr, Aberystwyth

“Peryglu dyfodol yr holl fusnesau”

Teimlai’r dyn busnes bod y diwydiant angen amser i sefydlogi yn ogystal ag adfer hyder y cyhoedd, cyn bod modd ail-edrych ar ddiwygio unrhyw gymorth ariannol.

“Hyd nes bod yr hyder a lefelau mynd allan i wario yn ôl fel oedden nhw cynt, gall busnesau ddim adfer y twll ariannol sydd wedi ei greu dros y cyfnod yma,” meddai.

Rhybuddiodd y byddai unrhyw newidiadau cynamserol yn “peryglu dyfodol yr holl fusnesau”.

“Mae’n rhaid pontio’r cyfnod yma nawr,” meddai,

“Os ydyn nhw’n torri’r bont yn fyr, mae pobl yn mynd i gwympo i’r dŵr yr union yr un fath, a gwastraffu’r holl gymorth sydd wedi bod tan rŵan.”

Mae’r dyn busnes yn rhagweld y bydd y sector lletygarwch yn rhan ganolog o ymdrech y Llywodraeth i adfer yr economi wedi’r pandemig, ac mae’n dweud bod rhaid ei ddiogelu yn y cyfamser.

“Rhoi hyder i’r diwydiant i symud ymlaen”

“Mae o wedi bod yn help mawr iawn,” meddai Richard Wyn Huws, perchennog Gwinllan a Pherllan Pant Du, yn Nyffryn Nantlle.

“Mae gwerth cario hynny ymlaen – mae o’n rhoi hyder i’r diwydiant i symud ymlaen gan wybod fod o ddim yn costio 20% am bob dim ti’n prynu.”

Dywed y byddai dychwelyd i’r gost Treth ar Werth arferol o 20% yn “llorio” y busnes.

“Rydyn ni wedi buddsoddi lot yn ein busnes ni – rydyn ni’n byw mewn ardal hyfryd yn Eryri – Dyffryn Nantlle – ar gyfer y bobl leol a thwristiaid,” meddai wedyn.

“Pan wyt ti’n gorfod cau dy ddrysau a hithau’n ddiwrnod braf neis a ti’n gwybod y byddai yna lot o bobl yn troi fyny – mae o’n dorcalonnus.

“Ti’n gweld y drws ar gau a’r car park yn wag a dim llawer o bres yn dod i mewn – dydi o ddim yn neis, dydi o ddim yn neis o gwbl.

“Mae’r weledigaeth oedd gen ti’n wreiddiol – mae’r drws wedi cau yn dy wyneb di.

“… ac mae pawb yn colli allan.”

Galw am ymestyn rhyddhad Treth ar Werth gyfer busnesau lletygarwch

Byddai ymestyn rhyddhad Treth ar Werth yn diogelu swyddi ledled Gwynedd, yn ôl Liz Saville Roberts a Hywel Williams