Mae pôl piniwn Baromedr cyntaf y flwyddyn yn darogan cystadleuaeth agos rhwng y Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn etholiadau’r Senedd fis Mai.

Mae disgwyl i dair sedd newid dwylo, gyda’r Ceidwadwyr yn ennill Bro Morgannwg a Bro Clwyd gan Lafur, a Llafur yn colli Llanelli i Blaid Cymru.

Mae’r ymchwil gan YouGov ar ran ITV Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn dangos newidiadau ar gyfer pob plaid ers y pôl piniwn diwethaf a gafodd ei gyhoeddi ddechrau mis Tachwedd y llynedd (mae’r gymhariaeth â Thachwedd 2020 wedi ei nodi mewn cromfachau).

Llafur: 34% (-4)

Ceidwadwyr: 26% (-1)

Plaid Cymru: 22% (+2)

Gwyrddion: 6% (+3)

Reform UK: 5% (dim newid i gymharu â Phlaid Brexit y tro diwethaf)

Democratiaid Rhyddfrydol: 4% (+1)

Eraill: 4% (dim newid)

Er bod y ffigurau diweddaraf yn dangos bod y gefnogaeth i’r Blaid Lafur wedi gostwng ers y pôl piniwn diwethaf, mae’r Athro Roger Awan-Scully o Brifysgol Caerdydd, sydd yn gyfrifol am yr ymchwil, yn dweud bod angen bod yn ofalus wrth ddadansoddi’r ffigurau.

“Dylem nodi bod y newid hwn yn gwrthdroi cynnydd o bedwar pwynt gan Lafur yn y bleidlais ddiwethaf,” meddai.

“Fodd bynnag, gan ei bod hi’n debyg fod sgôr Llafur i lawr, a’i bod hi’n debyg fod y gefnogaeth i Blaid Cymru yn cynyddu ychydig (er unwaith eto o swm a allai fod o ganlyniad i wall samplu), mae’n dangos cystadleuaeth tair ffordd lawer mwy nag awgrymodd arolwg barn mis Tachwedd.

“Bryd hynny, roedd y gefnogaeth i’r Blaid Lafur bron ddwywaith yn fwy na’r gefnogaeth i Blaid Cymru; bellach, dim ond ychydig dros ddeg pwynt canran sy’n gwahanu’r tair plaid uchaf.”

Eglura’r Athro Awan-Scully nad yw’n debygol y bydd yr un blaid arall mewn sefyllfa i gystadlu.

Ychwanega ei bod hi’n ansicr a fydd modd i’r Democratiaid Rhyddfrydol ennill unrhyw sedd yn y Senedd eleni gan nad yw unig aelod y blaid yn y Senedd, Kirsty Williams, am sefyll eto.

Rhestr ranbarthol

O ran pleidlais y rhestr ranbarthol, mae’r gefnogaeth fel a ganlyn (gyda newidiadau ers mis Tachwedd eto wedi’u nodi mewn cromfachau):

Llafur: 30% (-3)

Ceidwadwyr: 25% (+1)

Plaid Cymru: 23% (+3)

Abolish the Assembly: 7% (dim newid)

Gwyrddion: 5% (+1)

Reform Uk : 4% (-1)

Democratiaid Rhyddfrydol: 4% (dim newid)

Eraill: 1% (-2)

Mae’r ffigurau yn atgyfnerthu’r awgrym y bydd cystadleuaeth agos.

Dim ond wyth pwynt canran sy’n gwahanu’r Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru o ran y bleidlais ranbarthol.

Mae’r cynnydd yn y gefnogaeth i’r blaid wrth-ddatganoli, Plaid Diddymu’r Cynulliad, a gafodd ei weld yn y pôl piniwn ym mis Tachwedd wedi parhau yn 2021.

Mae’r pôl piniwn diweddaraf yn rhoi’r canlyniadau canlynol ar gyfer seddi rhestr ranbarthol y Senedd:

Gogledd Cymru: 2 Plaid Cymru, 1 Ceidwadwr, 1 Abolish the Assembly

Canolbarth a Gorllewin Cymru: 2 Llafur, 1 Ceidwadwr, 1 Abolish the Assembly

Gorllewin De Cymru: 2 Geidwadwr, 2 Plaid Cymru

Canol De Cymru: 2 Geidwadwr, 2 Plaid Cymru

Dwyrain De Cymru: 2 Geidwadwr, 2 Plaid Cymru

Mae hyn yn rhoi’r canlyniadau cyffredinol canlynol:

Llafur: 26 sedd (24 etholaeth, 2 ranbarthol)

Ceidwadwyr: 16 sedd (8 etholaeth, 8 rhanbarthol)

Plaid Cymru: 15 sedd (7 etholaeth, 8 rhanbarthol)

Diddymu’r Cynulliad: 2 sedd (2 ranbarthol)

Democratiaid Rhyddfrydol: 1 sedd (1 etholaeth)

Er bod y pôl piniwn newydd yn awgrymu y gallai’r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru roi pwysau cynyddol ar y Blaid Lafur, mae’n darogan mai’r blaid Lafur fydd yn parhau i fod y blaid fwyaf yn y Senedd ar ôl yr etholiad.

Mae etholiadau’r Senedd i fod i’w cynnal ar Fai 6, ond mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a oes angen gohirio’r etholiad yn sgil y pandemig.

San Steffan

Mae’r pôl piniwn hefyd yn dangos bod y gefnogaeth i’r Blaid Lafur yng Nghymru ar gyfer etholiadau San Steffan yn lleihau a hynny i’r gwrthwyneb i’r hyn a gafodd ei weld yn y pôl piniwn diwethaf.

Mae’n rhagweld y bydd y Ceidwadwyr yn ennill Alyn a Glannau Dyfrdwy, ond yn colli Ynys Môn i Blaid Cymru.

Llafur: 36% (-7)

Ceidwadwyr: 33% (+1)

Plaid Cymru: 17% (+4)

Reform UK: 5% (dim newid)

Gwyrddion: 4% (+1)

Democratiaid Rhyddfrydol: 3% (dim newid)

Eraill: 2% (dim newid)