Bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon o ddydd Gwener nesaf, Ionawr 21, a bydd modd i gefnogwyr fynd i gemau gartref Cymru ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad – cyn belled bod y nifer o achosion covid yn parhau i ostwng.

Daw’r cadarnhad gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ar y diwrnod pan fydd e’n amlinellu ei gynlluniau i lacio cyfyngiadau erbyn diwedd y mis.

Mae’n golygu y bydd modd chwarae gemau rygbi’r Chwe Gwlad yng Nghymru gyda thorfeydd, ar ôl i Undeb Rygbi Cymru fod yn edrych ar y posibilrwydd o chwarae gemau cartref yn Lloegr ble nad oes cyfyngiadau mewn grym.

Bydd yr ornest gyntaf yn erbyn yr Alban ym mis Chwefror.

Dan y rheolau diweddaraf, bydd y nifer sy’n gallu cymryd rhan mewn digwyddiad yn yr awyr agored yn codi o 50 i 500 yfory, gyda Chymru’n dychwelyd i lefel rhybudd sero yr wythnos wedyn.

Ddydd Gwener, 28 Ionawr bydd Cymru’n dychwelyd i lefel rhybudd sero sy’n golygu y bydd pob safle yn gallu ailagor gan gynnwys clybiau nos a bydd modd croesawu torfeydd i stadiymau rygbi a ffwtbol.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn dychwelyd i adolygiadau bob tair wythnos.

Bydd pasys Covid yn parhau mewn grym.

Gemau’r Chwe Gwlad

Bu Mark Drakeford yn siarad ar BBC Radio Wales y bore yma (14 Ionawr), a phan ofynnwyd iddo a fyddai’r Chwe Gwlad yn gallu cael eu chwarae eleni, fe ddywedodd:

“Cyn belled â bod y niferoedd yn parhau i ostwng yna ar 28 Ionawr, byddwn yn symud i lefel rhybudd sero ar gyfer yr holl weithgareddau ac adeiladau dan do; clybiau nos yn gallu ailagor, mae angen pas Covid o hyd ar gyfer digwyddiadau mawr ac ar gyfer clybiau nos, sinemâu, theatrau ac yn y blaen a lletygarwch yn gallu gweithredu dan do fel y byddent wedi digwydd yn gynharach.”

Ond mae’n mynnu na fu unrhyw dro pedol gan Lywodraeth Cymru.

“Dyw hwn ddim yn ddull newydd o weithredu o gwbl,” meddai Mark Drakeford.

“Pan wnaethom ni gyflwyno’r cyfyngiadau newydd, dywedodd ein cynghorwyr gwyddonol wrthym y byddai angen i ni eu cael yn eu lle am bedair wythnos er mwyn iddynt gael yr effaith yr oeddem am iddynt eu cael.

“Mae’r pedair wythnos yna i fyny o ddydd Gwener yr wythnos nesaf. Dyna’r dyddiad y byddwn yn dechrau dychwelyd yn llawn at fesurau Lefel Rhybudd sero.

“Mae’r modelu’n dangos cynnydd cyflym iawn yn y coronafeirws a chwymp cyflym iawn. A dyna rydyn ni wedi’i weld yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

“Roedd y model yn gywir – rydym yn gweld cwymp cyflym, ac ar yr amod bod hynny’n cael ei gynnal, mae’n golygu, dros y pythefnos nesaf – yn y cam hwnnw gam wrth gam, yn ofalus – ein bod yn gallu dychwelyd i lefel fwy cymedrol o amddiffyniadau a gawsom cyn i don Omicron ein taro.”

Pwysau

Yr wythnos hon fe gyhoeddodd Llywodraeth yr Alban y bydd hawl gan dorfeydd i ddychwelyd i stadiymau o ddydd Llun (17 Ionawr) gyda gemau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cael eu cynnal ym Murrayfield.

Bu’r Ceidwadwyr Cymreig yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddileu’r cyfyngiadau Covid-19 gydag Andrew RT Davies yn mynnu bod angen i Gymru ddechrau “byw gyda’r feirws.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi wynebu beirniadaeth gan rhai aelodau o dîm rygbi Cymru ynghyd â’r cyn-chwaraewr rygbi a’r sylwebydd Jonathan Davies, oedd am weld y torfeydd yn cael dychwelyd.

“Ar ôl profi Chwe Gwlad y llynedd heb dorfeydd, dydy hi ddim yr un peth,” meddai Jonathan Davies, a hynny cyn cyhoeddiad Mark Drakeford ar y radio’r bore yma.

“O ystyried bod pob gwlad arall yn cael torfeydd, rydych chi’n mynd i fod o dan anfantais os ydych chi’n chwarae mewn stadiwm wag ar gyfer eich gemau cartref.

“Mae’n brofiad ofnadwy pan ti’n chwarae heb dorfeydd.”

Bydd y Prif Weinidog yn diweddaru’r cyhoedd mewn cynhadledd yn ddiweddarach heddiw (dydd Gwener, 14 Ionawr), lle mae disgwyl iddo gyhoeddi diwygiadau i’r mesurau sydd ar waith.

Mark Drakeford yn mynnu bod y dystiolaeth yn cyfiawnhau cyfyngiadau covid Llywodraeth Cymru

“Mae’r data diweddaraf yn rhoi arwyddion positif bod y gwaethaf o bosibl wedi mynd heibio,” meddai Mark Drakeford

Cymru dan “anfantais” os ydyn nhw’n chwarae gemau cartref heb dorfeydd

“O ystyried bod pob gwlad arall yn cael torfeydd, rydych chi’n mynd i fod o dan anfantais os ydych chi’n chwarae mewn stadiwm wag”

Disgwyl i gyfyngiadau gael eu codi’n “raddol ac yn ofalus” erbyn diwedd y mis

“Mae’n ymddangos ein bod ni wedi mynd heibio uchafbwynt Omicron, ac yn dod i lawr yn gyflym iawn,” meddai Mark Drakeford