Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

Lledaenu’r iaith yn mynd yn anoddach yn y Gymru Gymraeg?

Huw Prys Jones

“I ba raddau mae rhai o’n hardaloedd Cymreiciaf yn dal gafael ar eu gallu i gymhathu newydd-ddyfodiaid?”

Pa ddyfodol i’r Herald Cymraeg a’r Daily Post?

Huw Prys Jones

“Fel un a fu’n olygydd yr Herald Cymraeg yn yr 1990au, rhaid imi ddweud fod gen i deimladau cymysg o weld y papur yn troi i fod yn …

Argyfwng diwylliannol sy’n gofyn am sylw penodol a gweithredu ar frys

Huw Prys Jones

Mae’r argyfwng tai yng nghadarnleoedd y Gymraeg yn gofyn am gamau ymarferol i’w cymryd ar frys –  nid breuddwydion ofer am ddymchwel cyfalafiaeth

Cyfle i ddathlu a diogelu treftadaeth drwyadl Gymraeg

Huw Prys Jones

Mae angen mynd i’r afael o ddifrif ag anrhaith gor-dwristiaeth, a rhwystro unrhyw lithriad yn y canrannau sy’n gallu siarad Cymraeg

Angen hyder a gonestrwydd wrth drafod mewnfudo o Loegr

Huw Prys Jones

“Mae diogelu Cymreictod a chymeriad unigryw ein cadarnleoedd, a mynnu chwarae teg i’w brodorion, yn nod teilwng, anrhydeddus a moesol …

Senedd fwy Cymraeg nag erioed?

Huw Prys Jones

Mae mwy o siaradwyr Cymraeg yn rhengoedd Plaid Cymru ym Mae Caerdydd – ond beth fydd goblygiadau hynny?

Dylai Parc Eryri gychwyn gyda’i enw ei hun

Huw Prys Jones

Huw Prys Jones yn awgrymu camau i’w cymryd ar unwaith i gychwyn disodli enwau Saesneg yn Eryri

“Mae’r bygythiad o chwalfa ddiwylliannol yn amlwg”

Huw Prys Jones

Wrth ystyried dyfodol yr iaith, mae’n bryd cydnabod bod rhai ardaloedd yn bwysicach na’i gilydd. Dyna ddadl Huw Prys Jones

Nid cyfanswm y siaradwyr fydd y prif faen prawf

Huw Prys Jones

Wrth i ffurflenni’r Cyfrifiad gael eu llenwi’r wythnos yma, Huw Prys Jones sy’n trafod beth yw’r rhagolygon am ei ganlyniadau o ran y Gymraeg

Y peth olaf sydd ar Gymru ei eisiau ydi refferendwm annibyniaeth

Huw Prys Jones

‘Cytuno a phenderfynu ar bwerau ychwanegol ydi’r allwedd i fwy o annibyniaeth i Gymru’, medd Huw Prys Jones