Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Warws fwyd newydd i gael ei hagor ym Mangor

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai siop Food Warehouse, cangen o gwmni Cymreig Iceland, yn agor ar gyrion y ddinas, gan greu hyd at 25 o swyddi

Pryder am gwymp yn lefelau ailgylchu Gwynedd

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Fe all Gwynedd fethu â chyrraedd targedau ailgylchu cenedlaethol, yn ôl adroddiad sydd wedi dod i’r amlwg yr wythnos hon

Cais i wario £4m ar ymestyn Rheilffordd Llyn Tegid a chael gorsaf yng nghanol tref y Bala

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y trefniadau presennol yn “wael iawn” ac wedi “atal yr atyniad rhag chwarae fwy o ran yn yr economi leol”

“Gwersi wedi eu dysgu” o’r ffrae cinio ysgol yn Ysgol Dyffryn Nantlle

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Rwyf am gynnig sicrwydd na fydd pryd o fwyd yn cael ei wrthod i’r un disgybl yn y sir, beth bynnag fo’r amgylchiadau,” medd un cynghorydd
Arfbais y sir ar adeilad y cyngor

Prifathro o Wynedd yn gofidio am brinder athrawon

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd ysgolion Gwynedd yn aros ar agor tan ddydd Mercher, 22 Rhagfyr, ond mae un pennaeth yn gofidio y gallai hynny achosi prinder staff

Gwrthod cynlluniau ar gyfer fflatiau “anferthol” ym Mangor

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddai’r fflatiau wedi cael eu hadeiladu ar safle Tŷ Blenheim ger gorsaf drenau’r ddinas

Cynghorydd o Wynedd yn euog o dorri cod ymddygiad

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mike Stevens wedi ymddwyn yn afresymol tuag at gyn-glerc cyngor tref Tywyn

Awgrymu y dylai perchnogion carafanau mewn parciau gwyliau dalu’r dreth gyngor

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Maen nhw’n defnyddio ein ffyrdd, yn cael gwared ar eu sbwriel, maen nhw’n defnyddio’r toiledau cyhoeddus a phopeth y byddai …

Awgrymu y dylai Cyngor Gwynedd gau eu cyfrifon gyda banc Barclays

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd cynghorwyr yn awgrymu y dylai’r Cyngor ddefnyddio cwmni cydweithredol fel Banc Cambria, ar ôl i Barclays benderfynu cau canghennau yn y …

Un o gynghorau’r gogledd yn cefnogi’r alwad i osgoi’r “Tryweryn nesaf”

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Byddan nhw’n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i alw arnyn nhw i wneud mwy i atal cwmnïau rhyngwladol rhag manteisio ar dir amaeth i dyfu coed